دانلود کتاب مقررات صادرات و واردات PDF

دانلود کتاب مقررات صادرات و واردات

تغییرات اعمال شده در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۹

دانلود PDF تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۹

دانلود کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۸

دانلود PDF کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۸

دانلود کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷

دانلود PDF کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷

 

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوط نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر لغو می گردد.

دولت می تواند مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه یادشده بر اساس آیین نامه هایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد. ملاک تجاری

بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییراتی کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای ارسال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه های ذی ربط و اتاق ضمن منظم نمودن حقوق مکتب تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

دانلود کتاب مقررات صادرات و واردات

 

فهرست مطالب کتاب مقررات صادرات و واردات

 • مقررات صادرات و واردات سال ۹۹
 • قسمت اول : حیوانات زنده ، محصولات حیوانی
 • قسمت دوم : محصولات نباتی
 • قسمت سوم : چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی ، فرآورده های …
 • قسمت چهارم : محصولات صنایع غذایی ، نوشابه ها ، آبگون های الکلی و …
 • قسمت پنجم : محصولات معدنی
 • قسمت ششم : محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
 • قسمت هفتم : مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ، کائوچو و اشیاء …
 • قسمت هشتم : پوست خام ، چرم ، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد ، اشیاء
 • قسمت نهم : چوب و اشیاء چوبی ، زغال چوب ، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای ، …
 • قسمت دهم : خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی ، کاغذ یا مقوا برای بازیافت
 • قسمت یازدهم : مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
 • قسمت دوازدهم : کفش ، کلاه ، چترآفتابی ، عصا ، عصای صندلی شو ، شلاق و تازیانه ،
 • قسمت سیزدهم : مصنوعات از سنگ ، گچ ، سیمان ، پنبه نسوز ( Asbestos )، میکا ، …
 • قسمت چهاردهم : مروارید طبیعی یا پرورده ، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها ، فلزات …
 • قسمت پانزدهم : فلزات معمولی و مصنوعات آن ها
 • قسمت شانزدهم : ماشین آلات و وسایل مکانیکی ، ادوات برقی ، اجزاء و قطعات آن ها و …
 • قسمت هفدهم : وسایل نقلیه زمینی ، هوایی ، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آن ها
 • قسمت هجدهم : آلات و دستگاه های اپتیک ، عکاسی ، سینماتوگرافی ، سنجش ، کنترل ، …
 • قسمت نوزدهم : اسلحه و مهمات ، اجزاء و قطعات و متفرعات آن ها
 • قسمت بیستم : کالاها و مصنوعات گوناگون
 • قسمت بیست و یکم : اشیاء هنری ، اشیاء کلکسیون یا عتیقه
 • ضمائم شماره ۱ – ۶
 • ضمائم شماره ۷ – ۸

 

ماده ۱–  مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

ماده ۲-   کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

-۱کالای مجاز: کالایی است‌که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به‌کسب مجوز ندارد.

-۲کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

-۳کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره ۱– دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

تبصره ۲– نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.

ماده ۳– مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است‌که  توسط  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و  به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

تبصره ۱– ملاک تجاری بودن‌کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال‌کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲– مرجع رسیدگی واظهارنظر قطعی هنگام بروزاختلاف بین متقاضی کارت واتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.

تبصره ۳– شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و‌کارگران ایرانی مقیم خارج از‌کشور دارای ‌کارنامه شغلی از وزارت‌کار و امور  اجتماعی  (مجاز)  از داشتن‌کارت بازرگانی  معاف  می‌باشند.

ماده ۴– وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

تبصره – کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد.

ماده ۵– کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را درخصوص شرایط صدور و ورود‌کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌کشور برای سال آینده حداکثرتا  ۱۵ بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

تبصره –  سایر دستگاه‌های ذیربط و اتاق می توانند پیشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارایه نمایند.

ماده ۶– الویت حمل‌کلیه‌کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.

ماده ۷– دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.

تبصره ۱– ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبادی به مبدأ دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.

تبصره ۲– این‌گونه‌کالاها از شمول پرداخت حقوق‌گمرکی وسود بازرگانی وهر‌گونـه عـوارض معـاف می‌باشند.

تبصره ۳– آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یادشده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.

ماده ۸- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

تبصره ۱-  موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.

تبصره ۲- خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و‌کارکنان شناورها‌که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده ۹-  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش‌گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

ماده ۱۰- دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:

 – ۱نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.

۲  -نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها،‌کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

– ۳شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند.

– ۴شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

تبصره۱ – کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد‌کشور می‌نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد(۳۰%) تا حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند.

تبصره ۲- کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از‌کشور می‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد  نیاز‌کشور را با رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدی از سود‌بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت‌کارو امور اجتماعی و وزارتخانه صنعتی ذیربط تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، وارد نمایند.

ماده ۱۱-  به دولت اختیار داده می شود در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

ماده ۱۲- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت‌کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه‌که جنبه هزینه یا‌کارمزد دارد، معاف است.

تبصره ۱- چنانچه‌کالای ساخته شده از مواد و‌کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است وارد کننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.

تبصره ۲- کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند.

تبصره ۳- وارد‌کننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارایه پروانه‌گمرکی آن برای رفع تعهد‌کافی است.

ماده ۱۳ – کلیه‌کالاهای صادراتی‌کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن‌که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.

ماده ۱۴ – مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و‌کلیه وجوه دریافتی‌گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و‌کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی‌که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده مسترد می‌گردد.

تبصره ۱-  درصورتی‌که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط،‌گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

تبصره ۲- وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و گمرک ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارایه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق الذکر نسبت به استرداد

وجوه مذکور اقدام نماید.

تبصره ۳- در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت‌کالاهای صادراتی‌که به صورت قطعی از‌گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره ۴ – در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره ۵ – چنانچه کالای تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده ۱۵ –   وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده‌کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از‌کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود در مورد هرکدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

ماده ۱۶ – چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد, مشخص می‌شود.

ماده ۱۷ – مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق‌گمرکی و سود‌بازرگانی‌کالا وارد نماید، ترخیص‌کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.

تبصره ۱ – فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد.

تبصره ۲ – مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می‌باشد.

تبصره ۳ – مسافری‌که از‌کشور خارج می‌شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بـر وسایـل شخصـی خـود، می‌تواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط اینکه جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.

ماده ۱۸ – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، بعنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار میگیرند.

ماده ۱۹ – دولت می‌تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و بصورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

ماده ۲۰ – دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳  از واردکنندگان بخش های غیردولتی‌که بصورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفـتی و همچنـین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.

ماده ۲۱ – هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان, ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.

ماده ۲۲ – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ جلوگیری به عمل آورد. اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهند نمود.

ماده ۲۳ – وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۲۴ – وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزاروسیصدوهفتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۱/۷/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

شماره: ۱۳۹۵/ت ۱۶ هـ                                                    تاریخ ابلاغ: ۶/۲/۱۳۷۳

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

هیأت وزیران در جلسه های مـورخ ۷، ۱۰، و ۱۴/۱/۱۳۷۳ بنا بـه پیشنهـاد شمـاره ۶۴۹۴۵/۱۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۲ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ :

کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (گمرک جمهوری اسلامی ایران) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر بعهده خواهد داشت:

-۱لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

-۲لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.

-۳آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.

-۴اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.

-۵طرح تصویب نامه های هیأت وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

-۶ کمیته مذکور همچنین بررسی واظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز بعهده خواهد داشت.

تبصره۱ – کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیربازرگانی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه‌کمیته مذکوردروزارت‌بازرگانی‌خواهدبود. نظرکمیته به‌مراجع ذیربط منعکس‌خواهد‌گردید.

تبصره ۲ در مواردی که وزارتخانه های دیگری یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذیربط یا اتاق تعاون با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده ۲   

وزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورودکالاهای مذکور تا(۱۵)آذر ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاههای اجرایی یادشده می‌توانند نظرات تکمیلی خود را تا (۱۵) بهمن ماه هرسال به وزارت مذکور منعکس نمایندو در مورد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد, دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

تبصره در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه ها و سازمانها- باستثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانـه یا سازمان ذی‌ربـط می‌نماید، چنانچه ظرف (۱۵) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.

ماده ۳:

وزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک می باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات و سازمانهای کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع وارد کنندگان، صادر کنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.

تبصره وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور موظف هستند زمان‌بندی بررسی و آزمایش‌کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند

ماده ۴:

وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسئول صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی همچنین گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آنها- که برای ورود کالا اخذ آنها ضرورت دارد ولی به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمی گردد- موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالای مورد تقاضا نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند.

ماده ۵:

با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات‌که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر‌دولتی باشد باستثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

۱ـ کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی‌که در همین آیین نامه می‌آید و در حد مقرر در آن‌گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.

۲ـ کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تأیید رییس سازمان انرژی اتمی.

۳ـ کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص می‌گردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.

۴ـ کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص میشود.

۵ ـ نمونه‌های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.

تبصره ۱– کالاهای اهدایی موضوع بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن  (به استثنای کالاهای اهدایی دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمان های بین المللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه در ایران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود. لاکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۳۷ قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره ۲ – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص‌کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد‌بود. لکن مواردی مانند‌گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنهاکه برای تأییدکیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون نمی باشد.

تبصره ۳ – در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت‌کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.

ماده ۶ :

در مواردی‌که برای کالاهای وارداتی استاندارد اجبـاری تعیین و از طریـق وزارت بازرگـانی اعـلام می‌شود و همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موجود ماده ۳ این آیین‌نامه، واردکنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال‌کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارایه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.

ماده  ۷ :

مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعمهای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه شرایط صدور گواهی‌های موضوع ماده ۶ فوق که در چارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمانهای متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام می‌شود جزو ضوابط ورود و صدور کالا می‌باشد، که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

ماده۸:

الف-کالاهای ممنوعه قانونی عبارت است از‌کالاهایی‌که ورود یا صدور آن بموجب قوانین ممنوع شده است.

ب ـ کالای ممنوعه توسط دولت شامل‌کلیه‌کالاهایی است‌که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.

ماده ۹ :

هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده ۱۰ :

در اجرای ماده (۳) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می گردد:

۱– ملاک تجاری بودن کالا:

کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می‌گردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.

تبصره موارد زیر تجاری تلقی نمی‌گردد :

الف – نمونه‌های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می‌تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.

ب –  ماشین آلات، تجهیزات‎‏, اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقدکارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد می‌نمایند.

پ –  عملیات ورود و صدور کالا توسط  دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می‌شود. در موارد خاص‌که وزارت‌بازرگانی تشخیص می‌دهد ورود‌کالا برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان، مراتب را به هیأت دولت گزارش می‌نماید.  

ت-   صدورکالا توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه درآغازکار با مجوز وزارت بازرگانی.

ث- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.

۲ – چگونگی صدور کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی‌که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد ‌که در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره کلیه شرکتهای تعاونی‌کارت‌بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.

۲-۱- اشخاص حقیقی ایرانی:

۲-۱-۱ – داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام .

۲-۱-۲ – داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.

۲-۱-۳ – داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت‌بازرگانی یاارایه مدرک دانشگاهی یاداشتن مجوزتولیدازیکی از وزارتخانه‌های تولیدی.

۲-۱-۴- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.

۲-۱-۵– داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.

۲-۱-۶ – داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی.

۲-۱-۷– عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و قوای سه گانه.

۲-۱-۸– عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

۲-۱-۹ – نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.

۲-۲- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

۲-۲-۱-  داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.

۲-۲-۲ – داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

۲-۲-۳ – عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعلام نماید.

۲-۳ – اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج ازکشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):

۲-۳-۱- مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت بایددارای شرایـط مقـرردربندهای
(۲-۱-۱) – (۲-۱-۲) – (۲-۱-۷) – (۲-۱-۸) – (۲-۱-۹) – (۲-۲-۲) – (۲-۲-۳) باشند.

۲-۳-۲- مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند (۲-۱-۷) نخواهند بود.

۲-۳-۳- مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع،‌که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (۲-۱-۹) معاف خواهند بود.

۲-۳-۴- شرکتها باید واجد شرایط مقـرر در بنـدهای (۲-۱-۴)– (۲-۱-۵) – (۲-۱-۶) – (۲-۱-۸) باشند.

۳ – چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:

۳-۱– گواهی از حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.

۳-۲– آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.

جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.

۴- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

۴-۱ – شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود‌کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.

۴-۲- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعیین شده.

۴-۳- پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.

۴-۴-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

۴-۵- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

۵ – اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:

در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.

۶- در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

ماده ۱۱  :

کالاهایی که سودبازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:

۱ ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی،‌ در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.

۲ ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی، اعتبار اسنادی‌گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر‌گردد. اعتباراتی‌که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی تمدید می‌شود،‌مشمول این بند نخواهد گردید.

۳ ـ‌ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و بارنامه حمل قبل ازانقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌های ذیل بند (۴) این ماده به کشور وارد گردد.

۴ ـ در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که مجوزهای لازم برای ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌های زیر به کشور وارد گردد:

الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.

ب –  در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا بطور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:

۱- در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای همجوار خریداری و حمل میگردد ۲۰ روز.

۲- در مورد سایر کشورها از طریق زمین ۴۰ روز، دریایی  یا دریایی و زمینی ۵۵ روز.

تبصره ۱ ـ در مورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت‌های تعیین‌‌‌شده در بندهای «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره ۲ ـ موارد استثناء جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.

تبصره ۳ ـ کلیه کالاهایی که به صورت بدون انتقال ارز وارد می‌گردد و در زمان افزایش سود بازرگانی در‌گمرکات موجود می‌باشد، مشمول سودبازرگانی افزایش یافته خواهد بود.

تبصره ۴ ـ چنانچه سودبازرگانی در جهت کاهش باشد، سود بازرگانی کمتر ملاک محاسبه خواهد بود.

ماده ۱۲ : حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و وزارت راه و ترابری ندارد.

تبصره وزارت راه و ترابری (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) با استفاده از روش‌های اقتصادی مشوق هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش‌بینی نماید.

ماده ۱۳:

شورایعالی هماهنگی ترابری کشور در ارتباط با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایل نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن، دستورالعملهای مربوطه را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه ارگانهای ذیربط ابلاغ خواهد نمود:

۱ـ تعیین روش های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی .

۲- ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی .

ماده ۱۴  :

در اجرای ماده (۷) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.

ماده ۱۵ : (اصلاحی)   ،

اهالی کلیه بخش های مرزی استانهای کشور، به استثنای جمعیت ساکن شهرهای مرکز شهرستانهای مرزی با دریافت‌کارت مبادلات  مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.

تبصره ۱     – شهرستانهای لامرد و دشتستان و مهر و بخش بیرم از شهرستان لار همچنین بخشهای مرکزی استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره ۲ – کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و درصورت نبودن آن بخشداری محل، در اسفندماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر میگردد و به مدت یکسال اعتبار دارد. تمدید کارت های مبادلات مرزی برای سالهای بعد نیز موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره ۳ – نوزادان خانوارهای دارنده‌کارت مبادلات مرزی در‌صورتی‌که عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود.

ماده ۱۶ : (اصلاحی)

دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل، در آن عضو شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد شرکت مذکور فهرستی از کارتهایی که دریافت و مهر نموده را تهیه کرده و به تأیید اداره بازرگانی یا بخشداری محل می رساند. شرکت تعاونی می تواند با ارایه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید. خانوارهایی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است، می توانند با ارایه کارت خود بدون حق توکیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند.

تبصره ۱ – سقف ارزش‌کالاهای قابل ورود توسط خانوارهای مرزنشین و شرکتهای تعاونی مرزنشینان به میزان سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) دلار در هر سال تعیین می شود. تعیین سهمیه هر یک از استانهای مشمول تسهیلات مبادلات مرزی از رقم مذکور برعهده‌کمیته مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۷) این تصویب نامه خواهد بود.

تبصره ۲ – شرکت های تعاونی مرزنشینان می توانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند. انجام فعالیتهای تجاری موضوع این تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (۱) این ماده خواهد بود.

تبصره ۳ – وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شرکتهای تعاونی مرزنشینان به صورتی

اعمال نماید‌که اقدامات شرکتهای مزبور مانع از اشتغال مولد در استانهای مربوطه نشود.

تبصره ۴  –  بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات شرکتهای تعاونی مرزنشینان با هدایت و نظارت وزارت تعاون با رعایت ماده (۲۵) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغال‌زا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شرکتهای مربوط به مصرف خواهد رسید.

ماده ۱۷  :

دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی را که صادرات آنها مجاز است یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با رعایت سایر مقررات تا حد اکثر چهار میلیون و چهارصدهزار (۴.۴۰۰.۰۰۰) ریال برای هر نفر در هر سال، صادر کرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات، تا مبلغ یاد شده اقدام به واردات کالاهای مجاز نمایند.

تبصره ۱ – فهرست نوع و مقدار کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آنها و همچنین تغییرات بعدی آن توسط کمیته ای زیر نظر وزارت بازرگانـی و متشـکل از وزارتخانه های تعاون، کشور و صنایع و معادن تهیه می شود و پس از تصویب اکثریت وزیران  عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

تبصره ۲     تعهد ارزی برای صدور‌کالا توسط دارندگان‌کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان در گمرک تودیع می شود. مهلت ورود کالای وارداتی هشت ماه از تاریخ تودیع تعهد ارزی کالای صادراتی خواهد بود. در صورتی که کالای وارداتی ظرف مهلت مقرر وارد نشود،‌گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است عدم ایفای تعهد را جهت پیگیری قانونی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید.

تبصره۳ – شرایط مبادله کالاتوسط دارندگان کارت مبادلات مرزی باشرکت تعاونی آنان بشرح زیرمی‌باشد:

 • کالای وارداتی ساخت یا محصول کشورهای ممنوع المعامله نباشد.
 • انجام صادرات و واردات‌کلیه‌کالاها منوط به رعایت مقررات بهداشت انسانی، دامی و نباتی و مقررات مربوط به انرژی اتمی می‌باشد.

فهرست کالاهای قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا تعاونی های مرزنشینان و شرایط ورود و میزان معافیت گمرکی آنها، موضوع تبصره یک ماده (۱۷) فوق

(مصوبه شماره ۷۱۷۰۴ / ت ۲۰۵۲۵ ک مورخ ۱۱/۱۲/۷۷ هیأت وزیران و اصلاحیه‌های آن به شماره‌های ۷۸۰۱/ت ۲۲۷۶۶ هـ  مورخ ۱۱/۴/۷۹  و  شماره ۶۹۱۹/ت ۲۴۵۲۳هـ  مورخ ۲۲/۲/۸۰)

۱– برنج خوراکی – (۵۰)‌کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت‌کامل حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی.

۲– روغن نباتی خوراکی (جامد و مایع) با رعایت تاریخ مصرف و استاندارد مربوط – (۱۵) کیلو گرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۳– قندوشکر جمعاً (۲۰) کیلو‌گرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۴– تمر هندی – (۵) کیلو گرم برای هر نفر درسال فقط برای نقاط ساحلی مشمول با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۵– ادویه (شامل زردچوبه، فلفل سیاه، زنجبیل، هل، میخک، و دارچین) ـ جمعاً (۳) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۶– چرخ خیاطی دستی یا صنعتی کامل – یک دستگاه برای هر پنجاه نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۷– فلاسک چای– یکدستگاه برای هر پنج نفردر سال با معافیت (۳۰%) حقوق‌گمرکی و سود‌بازرگانی.

۸– شیشه فلاسک چای– یک عددبرای هرپنج نفردرسال بامعافیت(۳۰%)حقوق‌گمرکی و سود‌بازرگانی.

۹– چراغ زنبوری ـ یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۲۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۱۰-  فانوس بادی ـ یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی.

۱۱– چوب چهارتراش فقط برای نقاط ساحلی مشمول ـ بدون محدودیت.

۱۲– چوب ساج برای لنج‌سازی ـ  بدون محدودیت.

۱۳– موتور برای قایق و لنج باری و صیادی یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت.

۱۴– میخ مخصوص لنج‌سازی ـ بدون محدودیت.

۱۵– دستگاه و ابزار نجاری برای لنج سازی یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت.

۱۶– روغن سیفه برای مصرف در لنج ـ بدون محدودیت.

۱۷– نخ برای ساخت تور ماهیگیری ـ به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید اشتغال دارند.

۱۸- دستگاه بافت تور ماهیگیری ـ به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید اشغال دارند.

۱۹- سیم گرگور برای ساخت قفس صید ماهی ـ بدون محدودیت.

۲۰- قلاب ماهیگیری به میزان مصرف سالانه افرادیکه بکار صیدماهی اشتغال دارندبارعایت ضوابط شیلات

۲۱- موتور ژنراتور برق تا (۲۰) کیلووات برق ـ یک دستگاه برای هر (۲۰) نفر در سال با معافیت (۲۵%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۲۲-‌کمپرسور یخچال و‌کولرسازگاربا محیط زیست ـ یک دستگاه برای هر(۱۰) نفر در سال با معافیـت
(۳۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۲۳- ماشین آلات کشاورزی ـ بدون محدودیت.

۲۴- دستگاه آب شیرین کن ـ بدون محدودیت.

۲۵- موتور آب کشاورزی (بدون پمپ) یا به صورت قطعات منفصله ـ بدون محدودیت.

۲۶- قطعات یدکی ماشین آلات کشاورزی ـ بدون محدودیت.

۲۷- کولر گازی فقط برای استانهای جنوبی و لامرد فارس هر خانوار یک دستـگاه در سـال با معافیـت (۳۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۲۸- انواع مختلف بذر گوجه فرنگی، بادمجان، خیار، پیاز، کلم و فلفل ـ بدون محدودیت.

۲۹- انواع سموم دفع آفات نباتی مورد تأیید سازمان حفظ نباتات ـ بدون محدودیت.

۳۰- ماشین پشم چینی ـ بدون محدودیت.

۳۱- تخته نراد ـ بدون محدودیت.

۳۲- انواع قیچی خیاطی، باغبانی و پشم چینی- بدون محدودیت.

۳۳- نخ دروگر ـ بدون محدودیت.

۳۴- قطعات خودرو سبک و سنگین و راه سازی (به استثنای قطعات پیکان) ـ بدون محدودیت.

۳۵- ابزارآلات برشی ـ بدون محدودیت.

۳۶- چتایی ـ هر خانوار (۱۰۰) متر در سال.

۳۷- کارد آشپزخانه هر خانوار (۶) عدد در سال.

۳۸- ریش تراش دستی و برقی ـ هر خانوار یک عدد در سال.

۳۹- روسری ترکمنی ـ هر خانوار (۳) عدد در سال.

۴۰- پودر فتوکپی ـ بدون محدودیت.

۴۱- پوست گاوی خام ـ بدون محدودیت.

۴۲- ماشین حساب رومیزی ـ هر خانوار یک عدد در سال.

۴۳- پرگار و دوربین نقشه برداری- بدون محدودیت.

۴۴- شیشه خام عینک ـ هر خانوار یک عدد در سال.

۴۵- فریم عینک ـ هر خانوار یک عدد در سال.

۴۶- انواع لوله سیاه بدون درز ـ بدون محدودیت.

ماده ۱۸ :

استفاده ازمزایای موضوع ماده (۱۰) قانون، توسط کارکنان وملوانان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورها تردد می کنند, منوط به داشتن کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادرو کشتیرانی است.کارکنان و ملوانانی که کارت مذکور را داشته باشند، از مزایـای شرکتهـای تعاونی مرزنشینان یاخانواده های مرزنشین برخوردار می باشند ومی توانند به تعداد افراد تحت تکفل خودکالاهای قابل ورودشرکتها یا خانواده های مذکوررا با رعایت شرایط مقررو با استفاده ازتسهیلات پیش بینی شده وارد و ترخیص نمایند.

تبصره  :

هر یک از‌کارکنان و ملوانان یاد شده می توانند علاوه بر استفاده از  مزایای  مذکور برای چهار نوبت در سال و هر بار به میزان چهار میلیون و چهارصد هزار ریال (۰۰۰/۴۰۰/۴) ریال‌ کالا از محل فهرست‌کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان را وارد و با استفاده از تسهیلات مقرر ترخیص نمایند.   

ماده ۱۹:

افراد ساکن بخش های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج درماده (۲۱۱) قانون مدنی برای خریدوفروش کالامی‌باشند می‌توانند با دریافت کارت پیله وری بنام خود، نسبت به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات ماده (۲۰) اقدام نمایند.

تبصره:کارت پیله وری توسط اداره بازرگانی محل صادر می‌گردد و دارای یکسال اعتبار از تاریخ صدور می‌باشد.

ماده ۲۰:

دارندگان کارت پیله وری می توانند بدون حق توکیل، ظرف یکسال اعتبار کارت خود، کالاهایی را که صادرات آنها مجاز یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشور های مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده، کالاهای مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد و ترخیص نمایند.

ماده ۲۱:

کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور‌که دارای کارنامه شغلی از وابسته‌کار جمهوری اسلامی ایران در کشور متوقف فیه یا وزارت کارو امور اجتماعی هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشی هشتادوهشت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۸) ریال ماشین آلات صنعتی، ابزار آلات و مواد اولیه به استثنای اقلام موضوع فهرست زیر را با کسب مجوز وابسته کار یا وزارت کاروامور اجتماعی وبدون انتقال ارز از طریق کلیه مبادی ورودی کشور با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی یا از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه حراست‌شده گمرکی وبااستفاده از(۴۰%) معافیت سودبازرگانی در مورد ماشین آلات و ابزار و (۲۰%) معافیت سود بازرگانی درمورد مواد اولیه، بدون ارایه کارت بازرگانی وبدون اخذمجوزهای مقرردرجداول مقررات صادرات و واردات، با رعایت سایر مقررات مربوط از گمرک ترخیص نمایند. برای ترخیص، ارایه کارنامه شغلی و مجوز وابسته کار یا وزارت کارو و امور اجتماعی کافی است و حضور دارنده کارنامه شغلی الزامی نمی‌باشد.

تبصره ۱- کارگران و ایرانیان شاغل درخارج کشورکه مشمول این ماده می‌باشند می‌توانند عاملیت واردات کالا را به تعاونی کارگران شاغل درخارج از کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند.

تبصره ۲- واردات کالا توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از سایر مبادی ورودی‌کالا و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور‌خواهد‌بود.

«ماشین آلات، ابزار آلات و مواد اولیه ای که ورود آنها توسط کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور غیر مجاز است

 • دستگاه چاپ ملخی
 • دستگاه چاپ روی نایلون
 • دستگاه بستنی یخی اتوماتیک
 • دستگاه چاپ طلا کوب صحافی
 • ماشین بالانس تعمیرگاهی
 • مولتی تیلر
 • روتوتیلر
 • مبدل های حرارتی
 • چرخ خیاطی برقی خانگی
 • ماشین ساخت درب چوبی
 • ماشینهای خراطی چوب
 • مینی لودر
 • کانال کن
 • انواع دیگهای بخار، دیگهای چدنی، مبدل های حرارتی و غیره
 • خشک کن های غلات و علوفه و سبزیجات (ثابت و متحرک)
 • ماشین آلات کشتار دام و طیور و سردخانه
 • ماشین آلات و تجهیزات تولید خوراک دام و طیور
 • ماشین آلات و تجهیزات جوجه کشی
 • ماشین آلات برداشت علوفه نظیر چاپر-بیلر-موور
 • چاپر خودرو علوفه
 • شیکروسورتینگ و بسته بندی میوه
 • انواع ماشین آلات تبدیل و پروسس
 • انواع موتورپمپ و الکتروپمپ
 • انوع کمپرسور باد و پمپ های خلاء
 • انواع پمپ‌ها
 • انواع سختی سنج
 • انواع اتوکلاوها
 • انواع پرس های ضربه ای، هیدولیکی، قیچی، گیوتین
 • پرس بر یک، لوله و آرماتور خم کن وآرماتور بر
 • ماشین آلات تولید چرم
 • ماشینهای سندپلاست و شات پلاست
 • ماشین آلات تولید سوسیس و کالباس
 • انواع لباسشویی های صنعتی
 • دستگاه شرینگ رب
 • الکتروموتورهای سه فاز تا ۳۰ اسب
 • دستگاههای رنگرزی پارچه و نخ
 • دستگاههای تولید فرش ماشینی
 • ماشین های بافندگی پارچه بجز WATER JET , AIR JET
 • انواع الکتروموتور گیربکس دور ثابت و متغیر و حلزونی
 • انواع جرثقیل های پشت کامیونی
 • انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسورها
 • جرثقیل های موبیل کمتر از ۳۰ تن
 • ماشین آلات بوجاری آرد و غلات
 • کمپرسور های فریونی
 • ماشین های سنگ بری
 • انواع بذرکار و ردیف کار
 • ریک و روتیو اتور و کلتیواتور
 • انواع سم پاش (پشتی موتوری، فرقونی، زنبه ای، پشت تراکتوری)
 • فارویر
 • کاشت و برداشت سیب زمینی
 • ماشین های عمل آوری پسته
 • مرز کش
 • انواع تریلر
 • شعله افکن
 • انواع دیسک ها
 • لولر
 • مته چاله کن
 • انواع خرمنکوب
 • سفیدکن برنج
 • انواع تراش انیورسال
 • صفحه تراش کورس دار
 • اره لنگ
 • انواع فرز انیورسال افقی-عمودی
 • دریل رادیال
 • دریل ستونی
 • سنگ سنباده رومیزی و ماشین آلات سنگ تخت و سنگ گرد
 • آچارتخت و آچار رینگ
 • انواع انبردست، دم باریک، فازمتر، پیچ گوشتی، انبرکلاغی، آچارفرانسه
 • انواع شیر آلات و اتصالات
 • انواع لیفتراک غیر برقی
 • انواع دستگاههای تزریق پلاستیک
 • انواع الکترو موتورهای تک فاز تا چهار کیلو وات
 • انواع تراکتور بین ۵۰ تا ۱۰۰ قوه اسب
 • گاو آهن اعم از یک طرفه و دو طرفه
 • مواد پرتو زا و یون زا

 

ماده ۲۲ :

بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکانهایی که طبق تفاهمنامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می‌شود. اهالی دو طرف مرز می توانند کالاها و محصولات مورد نیاز را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده به شرح زیر برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند:

۱ـ استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می‌باشد.

۲ـ صادرات‌کالا در بازارچه های مرزی تنها با ارایه تعهدنامه‌کتبی صادرکننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تأیید مسئول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام بوده و نیاز به ارائه تعهد ارزی نمی‌باشد.

۳ـ ورود و ترخیص کالا در بازارچه های مرزی تنها با ارایه فاکتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی کشور مقابل امکان پذیربوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمی‌باشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت‌بازرگانی انجام خواهد شد.

۴ـ در مواردی که کالای وارده به بازارچه های مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تأمین نشود و ارایه فاکتور فروش امکان پذیر نباشد، قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین می‌شود.

۵ ـ‌ وزارت بازرگانی سهم مبادلات، تغییر در آنها و فهرست کالاهای قابل داد و ستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهم های بعمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می‌نماید.

۶- واردات کالاهای مجاز با گواهی سپرده ارزی، از طریق بازارچه های مرزی، طبق مقررات مربوط به ورود از محل‌گواهی سپرده ارزی، علاوه بر حداکثر تعیین شده برای بازارچه‌ها، مجاز می‌باشد.

۷- مقررات مربوط به «واردات قبل از صادرات» در بازارچه های مرزی لغو می شود.

۸- کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می‌نمایند، مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی هستند.

۹- مبادلات در بازارچه های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی، کشور، گمرک و نیروی انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط در خصوص نوع و میزان کالاهای وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود.

۱۰- کلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی می‌توانند در قبال صادرات‌کالا به کشور یا کشورهای مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه های مرزی را از طریق کلیه مبادی گمرکی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی وارد و ترخیص نمایند. اسناد صادره که در گمرکات کشور تأیید ورود می شود برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات‌کالا از بازارچه ها معتبر خواهد بود‌گمرک ایران مکلف است تسهیلات لازم را برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه ها در کلیه مرزهای گمرکی کشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی به گونه ای فراهم نماید که از حمل مضاعف کالا جلوگیری شود.

تبصره (۱) – فهرست بازارچه های مرزی به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردد.

 

 

ردیف نام بازارچه محل بازارچه نام استان کشور هم مرز بازارچه
۱ تمرچین پیرانشهر آذربایجان غربی عراق
۲ قاسم رش سردشت آذربایجان غربی عراق
۳ صنم بلاغی پلدشت آذربایجان غربی نخجوان
۴ ساری سو بازرگان آذربایجان غربی ترکیه
۵ رازی مرز رازی آذربایجان غربی ترکیه
۶ سرو مرز سو آذربایجان غربی ترکیه
۷ اشنویه اشنویه آذربایجان غربی عراق
۸ کوزه رش سلماس آذربایجان غربی ترکیه*
۹ بازارچه جلفا مرز جلفا آذربایجان شرقی آذربایجان
۱۰ بازارچه نوردوز مرز نوردوز آذربایجان شرقی ارمنستان
۱۱ سیران‌بند بانه کردستان عراق
۱۲ باشماق مریوان کردستان عراق
۱۳ سیف سقز کردستان عراق
۱۴ شوشمی پاوه کرمانشاه عراق
۱۵ شیخ صالح جوانرود کرمانشاه عراق
۱۶ پرویزخان قصر شیرین کرمانشاه عراق
۱۷ تیله کوه سرپل ذهاب کرمانشاه عراق
۱۸ خسروی خسروی کرمانشاه عراق
۱۹ مرکز تجاری قطر بوشهر بوشهر قطر
۲۰ کنگان کنگان بوشهر کشور‌های مقابل
۲۱ گناوه بندرگناوه بوشهر کشور‌های مقابل
۲۲ میلک زابل سیستان و بلوچستان افغانستان
۲۳ میرجاوه میرجاوه سیستان و بلوچستان پاکستان
۲۴ کوهک سراوان سیستان و بلوچستان پاکستان
۲۵ پیشین ایرانشهر سیستان و بلوچستان پاکستان
۲۶ پسابندر بندر پسابندر سیستان و بلوچستان پاکستان
۲۷ میل ۴۶ تولک سیستان و بلوچستان افغانستان*
۲۸ جالق جالق سیستان و بلوچستان پاکستان**
۲۹ ریمدان چابهار سیستان و بلوچستان پاکستان**
۳۰ گمشاد زابل سیستان و بلوچستان افغانستان**
۳۱ دوغارون مرزدوغارون خراسان رضوی افغانستان
۳۲ باجگیران مرز باجگیران خراسان رضوی ترکمنستان
۳۳ میل ۷۳ بیرجند خراسان جنوبی افغانستان
۳۴ دوکوهانه نهبندان خراسان جنوبی افغانستان
۳۵ یزدان یزدان خراسان جنوبی افغانستان
۳۶ میل ۷۵ بیرجند خراسان جنوبی افغانستان
۳۷ پرسه‌سو پرسه‌سو خراسان شمالی ترکمنستان*
۳۸ بازارچه پل اینچه برون گلستان ترکمنستان
۳۹ بازارچه آستارا آستارا گیلان آذربایجان
۴۰ بیله سوار اردبیل اردبیل آذربایجان
۴۱ پارس آباد اردبیل اردبیل آذربایجان
۴۲ بازارچه گرمی اردبیل اردبیل آذربایجان
۴۳ آبادان آبادان خوزستان ــــ
۴۴ خرمشهر خرمشهر خوزستان ــــ
۴۵ بندرجاسک بندر جاسک هرمزگان کشور‌های مقابل
۴۶ جزیره هرمز جزیره هرمز هرمزگان کشور‌های مقابل
۴۷ منطقه تیاب تیاب هرمزگان کشور‌های مقابل
۴۸ بندر کنگ بندر کنگ هرمزگان کشور‌های مقابل
۴۹ مهران مهران ایلام عراق
۵۰ دهلران دهلران ایلام عراق*

بازارچه‌های مذکور طی مصوبه شماره ۶۴۲۸۶/ت۲۳۹۶هـ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۳ به تصویب رسیده است.

** بازارچه‌های مذکور طی مصوبه شماره ۱۶۵۳۲ت۲۶۷۹۰هـ مورخ ۶/۵/۱۳۸۱ به تصویب رسیده است.

تبصره(۲) –  ارایه پیشنهاد برای تأسیس بازارچه‌های مشترک مرزی جدید علاوه بر شرایط موجود مستلزم تأمین هزینه‌های مربوط به ایجاد تأسیسات مورد نیاز گمرک در محـل بازارچـه‌هـای مشتـرک مـرزی می‌باشد.

تبصره (۳) – کلیه فعالیتهای مشابه از قبیل بازارچه های امنیتی یا هر اسم و عنوان دیگر، از نظر حجم مبادلات، روش مبادله کالا و نوع‌کالاهای قابل مبادله، تابع مقررات و ضوابط این ماده می‌باشد.

ماده ۲۳ :

ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی، همچنین تأسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار مأموران خود و سایرسرمایه گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، به عهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه درنقطه صفرمرزی، چگونگی حفظ انتظامات وکنترل ترددافرادبایدبامرزبانی هماهنگی لازم بعمل آید.

تبصره – چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می‌کند.

ماده ۲۴: 

ورود موقت:

واردات قبل از صادرات مواد اولیه و کالاهای موردنیاز در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی موضوع ماده (۱۲) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می باشد:

۱- شرایط صدور مجوز واردات:

 • اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه معتبر می‌باشند، داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونیها در صورتی می توانند از این مقررات استفاده نمایند که با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.
 • حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولید کننده کالا می‌باشد.
 • صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزومات تولیدی اقدام می‌نمایند، موظفند حداقل به میزان یکصدو بیست و پنج درصد (۱۲۵%) ارزش کالای وارداتی موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام وظیفه یادشده، بخشی از‌کالاها و قطعات وارد شده برای تولید‌کالا و مصرف در داخل کشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه التفاوت به مأخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت «به حالت قطعی» خواهد بود.

تبصره – گمرک ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط به دست می آورد، از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند.

 •   اجازه ورود موقت لوازم بسته‌بندی در حد صادرات واحد تولیدی یا واحد صادراتی به تشخیص گمرک و در صورت لزوم پس از کسب نظر وزارتخانه تولیدی ذیربط، مرکز توسعه صادرات ایران یا تشکل صادراتی ذیربط صادر خواهد گردید.

۲ـ  مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا کالاهای تکمیل، آماده یا بسته بندی شده با کالاهای موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود مواد می باشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند، با تشخیص و موافقت گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید است.

تبصره – گمرک ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام کالا، میزان کالا، ارزش دلاری برمبنای «سیف»، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی و وزارتخانه تولیدی ذی ربط ارسال نماید.

۳ـ برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر اخذ خواهد نمود:

 • در مورد کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی دولتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران.
 •   در مورد کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی غیردولتی، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد یا…؛ سفته و بقیه واحدهای غیردولتی با اخذ سفته یا ضمانتنامه بانکی…؛ تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.
 •    در مورد بازرگانان و اصناف، سفته یا ضمانتنامه بانکی تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.

تبصره۱– اخذ وثایق یادشده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمرکی در خصوص کالاهایی که با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت های تمدید شده صادر نشده است، نخواهد شد.

تبصره ۲ –  گمرک ایران موظف است حداکثر تسهیلات را برای صادرکنندگان نمونه و خوش نام ارایه نماید. دستورالعمل این بند توسط گمرک ایران تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.

۴ – مرجوع نمودن عین مواد اولیه و کالاهای ورود موقت بلامانع است. تشخیص و انطباق مواد و کالاهای مرجوعی با مواد و کالاهای ورود موقت با گمرک ایران است.

ماده ۲۵ :

دستورالعمل استرداد:

در صورتی که مقدار مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف شده در تولید، آماده سازی و بسته بندی کالای صادراتی برای گمرک مشخص باشد باید براساس قیمت روز (برمبنای سیف) مواد اولیه مثل یا مشابه مواد مذکور و در صد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض متعلق به آنها در آن تاریخ، میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نماید. چنانچه مقادیر مواد بکار رفته برای گمرک مشخص نباشدباید از وزارتخانه تولیدی ذیربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید. گمرک موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذیربط بدست می آورد از طریق مجاری مربوط به اطلاع سازمانهای ذیربط و بازرگانان برساند. گمرک همچنین موظف است ضرایب مذکور را در مجموعه‌هایی گردآوری و تکثیر نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

در مواردی که صادر کننده به نظر گمرک یا وزارتخانه تولیدی معترض است می تواند رأساً موضوع را به کمیسیون تبصره یک ماده ۱۴ قانون که به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران در آن مرکز تشکیل میگردد منعکس نماید.

تبصره ۱ – کالاهایی که ساخت ایران نبوده و فقط تکمیل، آماده سازی یا بسته بندی آنها در ایران صورت گرفته باشد نیز مشمول این ماده خواهد بود.

تبصره ۲ – ایفای تعهدات موضوع ماده ۱۲ قانون از لحاظ مقدار یا تعداد کالای وارد شده به صورت ورود موقت براساس ضرایب موضوع این ماده محاسبه خواهد شد .

 

ماده ۲۶ :

محصولات پایین دستی نفت شامل: نفت خام، نفت کوره، نفت سفید، گازوییل و بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خودمی‌باشد. صادرات سایرفرآورده های حاصل ازنفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود.

 

ماده ۲۷: 

فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:

وزارت بازرگانی میتواند علاوه بر کالاهایی که واردات آنها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهای تولیدی و تجاری مجاز است، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگی وزارتخانه ذی ربط، اقلام دیگری را به فهرست کالاهای مذکوراضافه و به اطلاع عموم برساند.

تبصره ۱– رعایت شرایط ورود و کلیه ضوابط نظیر بهداشت انسانی، نباتی و حیوانی و استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانین جاری کشور جهت واردات کالاهای موضوع فهرست یادشده در این ماده الزامی است.

تبصره ۲– واگذاری گواهی سپرده ارزی به سایر واردکنندگان، از طریق بازار بورس اوراق بهادار برای واردات اقلام یادشده در این ماده بلامانع است.

تبصره ۳ ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، هتلداری، خدمات تجاری، حمل و نقل ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت بازرگانی و با هماهنگی سایر دستگاهها، ارز حاصل از صادرات تلقی می‌گردد و کلیه مزایا و مراحل تشویق پیش‌بینی‌شده  برای صادرات کالا  برای صادرات خدمات هم معتبرو لازم الاجراست.

تبصره ۴ واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است. این گونه واحدها می توانند معادل ارزش کالای وارده (برطبق برگ سبز‌گمرکی) تعهدات ارزی مربوط را تسویه نمایند. در صورت بروز اختلاف بین متقاضی و گمرکات کشور در زمینه تولیدی بودن واحد صادراتی و کالای  صادره  مرجع  تشخیص، وزارتخانه ذی ربط (صادر کننده مجوز فعالیت) خواهد بود.

ماده ۲۸ :

وزارت بازرگانی باهمکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کار ادغام مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و عوارض گمرکی و غیره، موضوع ماده (۱۵) این قانون را با ملاک قرار دادن حدود رقم ریالی آنهادر سال ۱۳۷۸، در سود بازرگانی به پایان رسانده و برای اجرا به گمرک ابلاغ نماید. تا ابلاغ میزان سود بازرگانی قابل دریافت براساس ادغام مبالغ یادشده، دریافتی های مذکور به میزان مبلغ ریالی آنها و براساس مأخذ قبلی قابل وصول خواهد بود.

تبصره به وزارت راه وترابری اجازه داده می‌شود قطعات یدکی هواپیماها و تجهیزات و ابزارهای مخصوص تعمیراتی و تجهیزات ناوبری هوایی را با معافیت از پرداخت سود بازرگانی ترخیص نماید.

ماده ۲۹  :

زمان اجرای تغییرات سودبازرگانی

کالاهایی که در زمان ابلاغ تغییرات سودبازرگانی به گمرک ایران، در گمرک موجود باشد مشمول تغییرات خواهد بود.

ماده ۳۰:

بررسی قیمت جهت ثبت سفارش:

در صورتی که بررسی قیمت کالاهای وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند، متقاضیی بررسی قیمت می‌تواند از نظر کارشناسان یا سوابق گمرک براساس قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن استفاده نماید.

ماده ۳۱:

مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که ازخارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خودکه به شرط غیر تجاری بودن از پرداخت حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می‌توانند در سال یک بار‌کالا به ارزش حداکثر
(۸۰) دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و مازاد برارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند،  مشروط بر اینکه کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و  یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند.

تبصره ۱ – تشخیص مصادیق لوازم شخصی با گمرک ایران می‌باشد.

تبصره ۲ –کالاهایی‌ که  براساس فهرست کالاهای همراه  مسافر وزارت‌بازرگانی  موضـوع  تبصـره
(۱) مـاده (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص نباشند، مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود.

ماده ۳۲ :

کالای همراه مسافر خروجی:

مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط برآنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکند.

تبصره ۱ – خروج اشیاء عتیقه و کتب خطی ممنوع است.

تبصره ۲ – هر مسافر می تواند یک قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست باف جمعاً تا ۱۲ متر مربع همراه خود از کشور خارج نماید.   

تبصره ۳ – خارجیانی که بطوررسمی درایران بکار یا تحصیلات حوزوی یادانشگاهی اشتغال دارنددرپایان کار یاتحصیل می‌توانند لوازم منزل خودرادرحدمتعارف بدون ارایه مجوز یاکارت بازرگانی ازکشورخارج نمایند.

ماده ۳۳ : 

وزارت بازرگانی(کمیته دائمی نرخ‌گذاری‌کالاهای صادراتی) موظف است قیمت‌کالاهای صادراتی و تغییرات آن را براساس حدود قیمت فروش آنها در بازارهای بین‌المللی تعیین و به گمرک ایران اعلام نماید. این قیمتها برای استفاده آماری گمرک و تعیین میزان تعهد ارزی صادر‌کنندگان در هنگام خروج کالاست.

ماده ۳۴:

ارسال نمونه کالا:

ارسال کالا اعم از ساخت داخل یا خارج بعنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش، تجزیه، یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد، بدون مطالبه کارت بازرگانی، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی در مجموع به صورت یک جریان تجاری درآید، وزارت بازرگانی می تواند فهرست آن کالاها را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرکات اعلام نماید.

ماده ۳۵:   

برگزاری نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی و ورود و خروج کالاهای نمایشگاهی.

الف ـ برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور:

برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از‌کشور و همچنیـن برگـزاری نمایشگـاه بین المللی در داخل کشور به منظور معرفی وعرضه محصولات و فرآورده های ایرانی و خارجی منوط به کسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

ب ـ ورود کالاهای نمایشگاهی:

۱ – ورود موقت کلیه کالاهای نمایشگاهی شرکت کنندگان در نمایشگاههای بین المللی داخلی با تأیید وزارت بازرگانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌های ذی‌ربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می باشد.

۲ – وزارت بازرگانی می‌تواند برای هر یک از‌کالاهای به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاههای بین المللی اعم از بازرگانی و تخصصی که توسط یا با مجوز وزارت مربوط در داخل کشور برگزار می‌گردد به تعداد محدود و معین اجازه ترخیص صادر نماید.

ج ـ خروج کالاهای نمایشگاهی :

کالاهایی که با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی، به خارج از کشور ارسال می گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می‌باشند.

ماده ۳۶:

صدور کتب، نشریات، فیلم، نوار، تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری:

صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار که نشروپخش آنها در کشور ممنوع نیست، مجاز است. صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد.

ماده ۳۷:

صدور کالا از طریق پست:

ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجـاری باستثنـای کالاهـایی که شرعـاً یـا قانونـاً ممنوع الصدورهستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت‌بازرگانی می‌تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آنها به ‌گمرک اعلام نماید.

تبصرهسقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر ۸۰ دلار برای هر نفر خواهد‌بود.

ماده ۳۸: 

واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:

۱ـ  قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فراورده های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاههای علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.

۲- در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران وموافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

تبصره۱کسری محتویات محموله های (C.K.D.) کارخانجات مونتاژکه پس ازترخیص کالا از گمرک معلوم می‌گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط وموافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهدبود.

تبصره ۲ اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد‌کیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذی ربط و تأیید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است.

۳- در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.

۴- کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه، CD ، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسنـاد مربـوط به حمـل کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی وبدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص می باشد.

۵- کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

۶-  ورود و ترخیص موقت یا قطعـی کتـب و نشریـات,CD، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایـر محصـولات صنعت چاپ، تکثـیر و کپی برداری در زمینه‌های علمی و فنی مشروط بر آنکه از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارایه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.

۷ – اجزا، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می‌گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت‌بازرگانی قابل ترخیص خواهد‌بود.

۸- اجزا، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاههای خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می‌باشد.

۹ـ ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارائه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.

ماده ۳۹ :

ورود کالا از طریق پست:

ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می شود باستثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (۵۰) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در  صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.

تبصره – ورود‌کالاهای موضوع ماده (۳۸) (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۴۰:

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی و حداکثر مدت اعتبار برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی :

مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلام میشود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد گردید. مهلت های مذکور که در ابتدای هرسال توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می‌گردد برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.

تبصره ۱– تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش که واردات کالای موضوع آنها ممنوع می‌گردد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند منوط به موافقت وزارت‌بازرگانی است.

تبصره ۲- حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانک توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

ماده: ۴۱: 

ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک می باشد.

تبصره–  موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد:

 • کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز
 • کالاهای قابل ورود از طریق بازارچه های مرزی که در چارچوب مصوبات  مربوط  اقدام  می شود.
 • کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، پیله‌وران، ملوانان، کارکنان شناورها، کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آیین‌نامه آمده است و در حد مقرر در آن.
 • سایر موارد مستند به قوانین و مقررات.

ماده ۴۲:

چگونگی ورود کالای مستعمل:

۱-  ورود خودروهای مستعمل از جمله راه سازی در چارچوب قانون مربوطه و آیین نامه اجرایی آن امکان پذیر می‌باشد.

۲- ورود تجهیزات، دستگاهها و ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط می باشد.

۳- در سایر موارد ورود کالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک این آیین نامه است.

تبصره– گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده، به استثنای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه‌گذاری خارجـی در چارچـوب قانـون جـلـب و حمـایـت سرمایه های خارجی به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت گذاری نماید.

ماده ۴۳

ورود‌کالاهایی‌که براساس مصوبات هیأت وزیران ممنوع اعلام‌گردیده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است.

۱- مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به نام واحدهای تولیدی وارد می شود به شرط آنکه از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل تولید نشود، با تقاضای وزارتخانه ذی ربط و تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین نامه.

۲- کالاهای مورد نیاز مبرم وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین نامه.

۳- کالاهای مستعمل مربوط به دفاتر نمایندگی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی خارج از کشور که تعطیل می‌شوند، در صورتی‌که مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین نامه.

۴-کالاهای نمونه مورد نیاز واحدهای تولیدی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در حدی که نمونه تلقی شود با تشخیص گمرک ایران.

۵ـ قسمتها و متفرعات کالاهای قابل ورود که به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندی شده‌اند، مشروط براینکه قسمتها یا قطعات ممنوع مذکور همراه کالای اصلی، مساوی یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد، در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط.

۶ـ مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، متناسب با میزان مصرف آنها، با تشخیص گمرک ایران.

ماده ۴۴:

خط مشی و چگونگی مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده ۴۵ :

جهت کسب آمادگی‌های لازم برای اجرای ماده ۲۲ قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتدای سال ۱۳۷۳ برای آن دسته از صادرکنندگان فرشهای ۳۰ رج به بالا که خواستار شناسنامه فرش هستند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضای آنان اقدام نمایند:

۱ـ اطلاعات مربوط به فرش از قبیل: محل و تاریخ بافت، نام نقشه، جنس تاروپود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، میزان یکنواختی لبه‌ها، ثبات رنگ، به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی در شناسنامه درج گردد.

۲ـ یک قطعه عکس واضح از فرش مورد تقاضا بصورت رنگی تهیه و به شناسنامه ضمیمه گردد.

اطلاعات موضوع بند ۱ با عکس موضوع بند ۲ پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت یک مجموعه غیر قابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد

۳ـ اطلاعات موضوع بند ۱ با عکس موضوع بند ۲ پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت یک مجموعه غیر قابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده ۴۶:

مصوبات زیر تنفیذ می‌گردد

ردیف شماره تاریخ خلاصه موضوع مصوبه
۱ ۶۰-۴/۴ م ن ۱۲/۸/۱۳۶۵ معافیت از پرداخت سود بازرگانی کالاهای وارداتی به نام شرکت‌کنندگان خارجی در نمایشگاه‌های دولتی با حذف نام مرکز تهیه و توزیع کالا
۲ ۸۹۰۱۰/ت۸۱۰هـ ۱۲/۹/۱۳۶۸ واردات بدون انتقال ارز  اوراق و مدارک مارکدار مورد نیاز بانکها
۳ ۷۰۶۴/ت۱۴۳هـ ۷/۴/۱۳۷۱ با حذف عبارت «ثبت سفارش و» از بند یک مصوبه

 ـ ورود قطعات وارداتی ماشین‌آلات و ابزار مورد نیاز واحدهای ساخت شناور بدون پرداخت سودبازرگانی

۴ ۵۴۹۳-۷۴/م/ت۱۳۹۳۶/هـ ۸/۸/۱۳۷۴ ترخیص کالا با ارایه حداقل اسناد با تعهد وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل (فقط برای یک ماه)
۵ ۱۲۵۴۲۱/ت۱۷۷۰۳هـ ۲۹/۱۱/۱۳۷۵ تجویز ورود بدون انتقال ارز کالا به نام پروژه‌های وزارتخانه‌های دولتی که به عنوان جبران خسارت وارد می‌گردد.
۶ ۵۰۹۷۳/ت۱۷۴۴۳هـ ۵/۳/۱۳۷۶ شرایط ورود کالا از ترکمنستان برای عرضه در بازارچه مشترک مرزی باجگیران فقط بندهای «۲»، «۵»و «۶» با کاهش مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ دلار به یک میلیون دلار (موضوع بند «۴» مصوبه شماره ۳۲۲۳۱/ت۱۹۸۵۶هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۷ در بند «۲»)
۷ ۷۴۷۳/ت۱۸۴۳۹هـ ۱۱/۵/۱۳۷۶ با حذف ماده (۳) آن

 ـ معافیت سودبازرگانی کالاهای اهدایی به بنیاد امور بیماری‌های خاص

۸ ۷۷۱۳۷/ت۱۹۲۶۱هـ ۲/۱۲/۱۳۷۶ ورود اسب ورزشی و وسائل و ابزار ورزش سوارکاری و چوگان با معافیت از سودبازرگانی.
۹ ۱۲۹۸۱/ت۱۹۷۴۶ک ۳۱/۳/۱۳۷۷ ورود مواد اولیه و قطعات منفصله واحدهای تولیدی از مناطق آزاد به داخل کشور.
۱۰ ۱۱۲۷۳/ت۲۱۱۳۲هـ ۸/۳/۱۳۷۸ تجویز واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات به کشورهای مشترک‌المنافع به دیگر واردکنندگان.
۱۱ ۶۷۰۲۷/ت۱۹۹۶۶هـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ تجویز ورود کالا در مقابل ارز حاصل از اشتغال ایرانیان خارج از کشور.
۱۲ ۱۱۹۸۰/ت۲۰۶۲۶هـ ۲۸/۳/۱۳۷۹ معافیت از پرداخت سودبازرگانی برای اقلام وارداتی مورد نیاز مترو مشهد
۱۳ ۱۵۰۳۱/ت۲۲۳۱۴هـ ۱۹/۴/۱۳۷۹ معافیت از پرداخت سودبازرگانی برای اقلام وارداتی مورد نیاز مترو تهران
۱۴ ۴۳۰۱۶/ت۲۵۷۰۵هـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۰ ابقاء کمیته چهار نفره و وظایف آن با جایگزینی نام جناب آقای دکتر ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۱۵ ۱۰۰۸۳/ت۲۶۵۷۲هـ ۲۵/۳/۱۳۸۱ ترخیص خودروهای نمونه عرضه شده در نمایشگاهها توسط شرکت‌کنندگان خارجی حداکثر پنج دستگاه از نمونه‌های مختلف به شرط آنکه بیش از یکسال از ساخت آن نگذشته باشد.
۱۶ ۱۸۴۷۰/ت۲۶۷۷۵هـ ۲۴/۴/۱۳۸۱ معافیت سودبازرگانی کالاهای اهدایی به فدراسیون فوتبال
۱۷ ۱۶۹۱۹/ت۲۶۱۶۴هـ ۳/۷/۱۳۸۱ تجویز ورود حداکثر پنج دستگاه خودرو از هر مدل توسط سازندگان داخلی
۱۸ ۳۰۵۶۶/ت۲۷۲۵۶هـ ۲۰/۷/۱۳۸۱ تسهیلات ویژه برای کالاهای قابل ورود و عرضه در فروشگاه ترکمنستان در شهر مشهد مقدس
۱۹ ۴۵۲۴۳/ت۲۷۷۲۳هـ ۱/۱۰/۱۳۸۱ شرایط تجویز ورود خودروهای تولید داخلی که قبلاً صادر گردیده است.
۲۰ ۵۸۲۹۹/ت۲۸۱۱۵هـ ۴/۱۲/۱۳۸۱ تجویز ورود شاسی متحرک مخصوص تولید ماشین‌های آتش‌نشانی بدون شرط داشتن نمایندگی رسمی
۲۱ ۶۵۷۷۷/ت۲۳۴۱۰هـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ واردات اقلام مورد‌نیاز تعمیر شناورها با معافیت از پرداخت سودبازرگانی
۲۲ ۶۳۷۳۸/ت۲۸۳۰۷هـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ تجویز واردات انوع مرکبات
۲۳ ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷هـ ۱۰/۴/۱۳۸۲ آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو
۲۴ ۱۵۵۷۰/ت۲۸۸۶۰هـ ۱۱/۴/۱۳۸۲ آیین‌نامه اجرایی خروج محصولات فرهنگی و هنری
۲۵ ۲۸۵۸۰/ت۲۸۹۸۵ک ۲۶/۶/۱۳۸۲ تخفیفات ترجیحی برای سودبازرگانی خودرو در صورت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده
۲۶ ۸۱۶۹۱۱/ت۲۹۰۵۹هـ ۱/۸/۱۳۸۲ شرایط صدور مجوز در مواقعی که کشورهای خاص مورد تحریم تجاری قرار می‌گیرند.
۲۷ ۴۳۲۴۷/ت۲۷۸۴۵هـ ۴/۸/۱۳۸۲ تفویض اختیار تعیین سودبازرگانی کالاهایی که قبل از نیمه اول سال ۱۳۸۰ ثبت سفارش شده ولی در همان سال دچار تغییرات در سودبازرگانی شده‌اند به کمیسیون ماده یک
۲۸ ۶۱۰۴۴/ت۳۰۷۹۸هـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۲ ترخیص کالاهای ساخت کشور مغرب جهت شرکت در نمایشگاه اختصاصی تهران

 

تبصره ۱) ـ مصوبات سال ۱۳۸۳ (به‌استثنای مصوباتی که تا پایان سال ۱۳۸۳ دارای اعتبار می‌باشند.

 

 

تبصره ۲) – سایر تصویب‌نامه‌های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم ازممنوعیت متکی به قانون وغیر آن که در این ماده ذکر نشده است لغو می‌گردد.

این آیین‌نامه از تاریخ درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است.

ماده ۴۷: 

موارد زیر از سپردن پیمان ارزی معاف خواهند بود:

۱- ارسال کالابرای عرضه درنمایشگاههای خارجی به میزان متعارف براساس تشخیص وزارت بازرگانی.

۲- صادرکنندگانی که با روش گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت معتبر اقدام به صدور‌ کالا  می‌نمایند.

۳- کالاهای اهدایی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به دولتهای دیگر با تأیید وزیر یا بالاترین مسئول مربوط. کالاهای اهدایی جمعیت هلال احمر به موسسات عمومی غیردولتی سایر کشورها نیز مشمول این بند می‌گردد.

۴- صادرکنندگان ماشین آلات صنعتی، لوازم خانگی و خودرو تا معادل پنج درصد(۵%) ارزش کالای صادراتی به منظور تأمین قطعات یدکی به عنوان ایفـای تعـهدات ضمانـت (گارانتـی) معافیـت این گونه صادر‌کنندگان از پیمان سپاری صرفاً به میزان حداکثر زمان ضمانت (گارانتی) و به تشخیص وزارت صنایع و معادن مجاز خواهد بود.

۵ – صادرکنندگان صنایع دستی به استثنای فرش.

۶ – ارسال نمونه کالا به منظور بازار یابی و توسعه صادرات با تشخیص وزارت بازرگانی.

۷ – صادرات هرگونه نرم افزار و خدمات مهندسی الکترونیکی در صورت درخواست صادرکننده.

۸ – ارسال کتب، نشریات، فیلم، نوارهای صوتی و تصویری، اسلاید پرشده و مواد تبلیغاتی و  غیرتبلیغاتی (اعم از علمی، تبلیغی، فرهنگی، آموزشی و جزوه‌های معرفی فعالیتها و تولیدات) به خارج از کشور که جنبه غیر تجاری دارند، توسط دستگاههای اجرایی و سازمانها و موسسات دولتی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و سایر سازمانها و موسسات بخش خصوصی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۹ – کالاهایی که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) زیر نظر وزارت امور خارجه به مسلمانان خارج از کشور اهدا می‌شود.

 

 

مواد ۱۱ و ۱۷ مستخرجه از قانون حفظ نباتات

مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۶

ماده ۱۱:

واردکردن بذر – پیاز – قلمه – پیوند – ریشه – میوه – نهال و تخم نباتات و به طور کلی هرگونه نبات و قسمتهای نباتی به کشور مستلزم تحصیل پروانه قبلی از وزارت کشاورزی است.

به اشخاصی که بدون پروانه اجناس مزبور را وارد کنند اخطار می‌شود که حداکثر در ظرف مدت یک ماه به خارج از کشور برگردانند والا با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات در گمرک معدوم خواهد‌شد.

ماده ۱۷:

ورود و ساخت و تبدیل و بسته‌بندی و توزیع و صدور کلیه سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی و هورمون‌های نباتی و علف کشها محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت کشاورزی است.

ماده ۹ آئین‌نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

ماده ۹:

برای جلوگیری از ورود و سرایت آفات و بیماریهای خطرناک نباتی سازمان حفظ نباتات از صدور پروانه مواد مشروحه در زیر خودداری خواهد نمود.

۱ ـ پنبه (تخم، وش، پنبه محلوج و کلیه قسمتهای مختلف این نبات)

۲ ـ انواع سیب‌زمینی

۳ ـ انواع بذر چغندر

۴ ـ شلتوک

۵ ـ نهال، قلمه و پیوند مرکبات

۶ ـ نهال، قلمه و پیوند انواع اشجار میوه

۷ ـ نهال، قلمه و میوه زیتون

۸ ـ نهال و قلمه مو

۹ ـ قلمه نیشکر

۱۰ـ  نهال انواع سوزنی برگها

۱۱ـ نهال موز و انبه و اواکادو

۱۲ـ  نشاء توت‌فرنگی

۱۳ـ بذور کنف، کاهو، ذرت خوشه‌ای، لوبیا، سوژا و یونجه

۱۴ـ بذور توتون و تنباکو

۱۵ـ انواع حشرات زنده و قارچها و باکتریهای مضره

۱۶ـ انواع میوه و مرکبات

توضیح:

چنانچه ورود هر یک از اقلام فوق‌الذکر ضرورت داشته باشد باید با توجه به مفاد تبصره‌های این ماده نسبت به کسب مجوز لازم اقدام گردد.

ماده ۱۶ مستخرجه از قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
مصوب تیرماه ۱۳۴۶

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و واردکننده نیر مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداشت تسلیم نماید.

ماده ۷ مستخرجه از قانون دامپزشکی کشور
مصوب سال ۱۳۵۰

ماده ۷:

ورود و صدور هر نوع دام زنده ـ تخم مرغ نطفه‌دار ـ اسپرم دام ـ فرآورده‌های خام دامی ـ داروها و واکسن‌ها و سرم‌ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضدعفونی وسموم دامپزشکی و مواد غذائی متراکم و مکمل‌های غذای دام و داروهائی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صورت گیرد.

 

شماره ۶۱۴- ق                                                                         تاریخ: ۲۷/۱۲/۱۳۷۹

قانون معافیت صادرات کالا و خدمات  از پرداخت عوارض

ماده واحده –  از تاریخ تصویب این قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچ یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، دستگاههای اجرائی، شهرداریها وشوراهای محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نیستند از کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند.

تبصره ۱ ـ آئین نامه اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ  این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ ـ مرجع تأیید کالاها و خدمات یاد شده، گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ۳ ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم اسفندماه یکهزار و سیصدو هفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی ـ رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 

 

قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده

طبقه بندی کالاها در نمانکلاتور طبق اصول ذیل انجام می گیرد:

 • عنـاوین قسمت ها و فصلـها و بخشـها دارای ارزشی جز شناساندن و تسهـیل امر مراجـعه نمی باشند زیرا طبقه بندی در متن شماره ها و یادداشتهای مقدماتی قسمتها و فصلها و در قواعد زیر تا آنجایی که این قواعد با مندرجات شماره ها و یادداشتها مغایرت نداشته باشند قانوناً تعیین گردیده است.
 • الف – هر اشاره‌ای به یک شییی در شماره‌ای معین شامل این شییی می‌شود و لو بحالت غیر کامل یا تمام نشده به شرط اینکه به همان صورت مشخصات اساسی شییی کامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین شامل شییی کامل یا تمام شده یا اشیایی که طبق مقررات پیش گفته باید کامل یا تمام شده تلقی شوند وقتی که به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه می‌گردند می‌شود.

ب – هر ذکری از یک ماده که در هر شماره معین شده است مربوط به این ماده می‌باشد خواه به حالت خالص یا مخلوط و یا حتی با اشتراک با مواد دیگر. همچنین هر ذکری که از مصنوعات ساخته شده از یک ماده معین شده است مربوط به آن مصنوعات است که تماماً یا جزاً از این ماده تشکیل شده باشد. طبقه‌بندی این محصولات مخلوط یا اشیاء مرکب(Composit) طبق اصول بیان شده درقاعده۳  بعمل می‌آید.

 • در مواردی که خواه در اجرای مقررات قاعده ۲- ب یا به هر صـورت دیـگر کالایی قابـل طبقه بندی در دو یا چند شماره بنظر برسد، طبقه بندی آن به نحو زیر انجام می گیرد:

الف – شماره‌ای که کالا را به صورت مشخص تری توصیف کند بر شماره‌هایی که صورت عمومی‌تری را بیان می‌کند مرجح خواهد بود. با این حال وقتی که دو یا چند شماره هر کدام تنها به یک قسمت از مواد متشکله یک محصول مخلوط یا یک شییی مرکب یا فقط به آن قسمت از اشیاء در مورد کالاهایی که به صورت مجموعه برای خرده فروشی آماده و عرضه می‌شوند مربوط می‌شود، این شماره ها را باید همچنین با در نظر گرفتن این محصول یا این شییی به عنوان مشخص تر تلقی کردحتی اگر یکی از شماره ها از طرف دیگر توصیف دقیق تر یا کاملتری از آن کرده باشد.

ب – طبقه‌بندی محصولات مخلوط، مصنوعاتی که از مواد مختلف تشکیل شده و یا از به هم متصل کردن اشیاء گوناگون بدست آمده باشد و کالاهایی که به صورت مجموعه برای خرده‌فروشی آماده و عرضه شده‌اند ولی طبقه‌بندی آنها را با اجرای قاعده ۳- الف نتوان تعیین کرد طبقه‌بندی با توجه به ماده یا شییی که صفت و خاصیت اساسی خود را به آن محصول می‌دهد بعمل می‌آید. به شرط اینکه تشخیص این امر میسر باشد.

ج – در مواردی که باقواعد ۳- الف و۳- ب نتوان طبقه بندی کالایی را تعیین کردآن کالا در
شماره ای  که از لحاظ ترتیب عددی در آخر قرار گرفته بین آنهـایی که قابـل اعتبـار تشخیـص داده شـده است طبقه بندی می گردد.

 • کالاهایی را که نتوان طبق قواعد مذکور در فوق طبقه‌بندی کرد در شماره مربوط به کالایی که بیشتر به آن شبیه است طبقه‌بندی می‌شود.
 • علاوه بر مقررات پیش گفته، قواعد زیر در مورد کالاهای آتی الذکر اجرا می‌گردد:

الف – جلد برای دوربین عکاسی، آلات موسیقی، اسلحه، آلات رسامی، جعبه‌ها و محفظه‌های مشابه که بخصوص برای جای دادن یک شیئی معین یا یک مجموعه ساخته شده و قابلیت این را دارند که برای استعمال طولانی مورد استفاده قرارگیرند و با اشیایی که بـرای آنها در نـظر گرفته‌شده عرضه می‌شوند با این اشیاء طبقه‌بندی می‌شوند در صورتی که از نوعی باشند که معمـولاً با آنها فروخته می‌شوند. با این حال این قاعده در مـورد محفظه‌هـایی که خاصـیت اساسـی خود را بـه مجمـوعه می‌بخشند قابل اجرا نمی‌باشد.

ب – با رعایت مقررات قاعده ۵-   الف مذکور در فوق، ظروف محتوی کالاها چنانچه از نوعی باشند که معمولاً برای این قبیل کالاها مصرف می شوند همراه با آنها طبقه بندی می شوند با این حال وقتی که ظروف قابلیت این را داشته باشند که بطور مطلوب و بصورتی مکرر مورد استفاده قرار گیرند این قاعده لازم الرعایه نمی باشد.

 • طبقه‌بندی کالاها در شماره‌های فرعی یک شماره در متن این شماره‌های فرعی و یادداشتهای شماره‌های فرعی و همچنین با انجام تغییرات لازم در قواعد فوق و با آگاهی به اینکه فقط شماره‌های فرعی همسطح ممکن است مورد مقایسه قرار گیرند قانوناً تعیین گردیده است. از لحاظ این قاعده، یادداشتهای قسمتها و فصلها نیز جز در مواردی که مقررات مخالفی باشد قابل اجرا است.

 

فهرست ترجیحات و تخفیفات تعرفه‌ای تجارت مرزی

بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه

 

کالاهای مبادلات تجاری در سقف پنجاه میلیون (۰۰۰,۰۰۰,۵۰) دلار بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه، متضمن ترجیحات و تخفیفات تعرفه‌ای اعطایی به طرفین می‌باشد که فهرست‌های آن تحت عناوین لیست «کالاهای ایرانی مورد تأیید طرف ترک برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی» و لیست «کالاهای ترکیه مورد تأیید طرف ایرانی برای ترجیحات در تجارت مرزی» تنظیم شده است.

 

لیست کالاهای ایرانی مورد تأیید طرف ترک برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی

الف: کالاهای کشاورزی

ردیف شماره تعرفه شرح کالا سهمیه فصلی (تن) طول مدت واردات حقوق گمرکی درصد کاهش تعرفه تعرفه پس از اعمال کاهش
۱ ۰۷۰۲ گوجه‌فرنگی، تازه یا سردکرده ۱۰۰۰   ۱/۴۹ ۴۰% ۴۶/۲۹
۲ ۱۱/۰۰/۱۹/۱۰/۰۷۰۳ پیاز ۱۰۰۰   ۵۰ ۴۰% ۳۰
۳ ۲۰/۰۷۰۳ سیر ۳۵۰   ۵۰ ۴۰% ۳۰
۴ ۱۱/۰۰/۰۰/۹۰/۰۷۰۳ تره‌فرنگی ۱۵۰   ۵۰ ۴۰% ۳۰
۵ ۱۱/۰۰/۰۰/۱۰/۰۷۰۴ گل کلم ۳۰۰   ۲۰ ۴۰% ۱۲
۶ ۱۱٫۱۲/۰۰/۱۰/۹۰/۰۷۰۴ کلم پیچ قرمز و سفید و سیاه ۴۱۵۰   ۲۰ ۴۰% ۱۲
۷ ۹۰/۹۰/۰۷۰۴ کلم‌پیچ ۲۱۵۰   ۲۰ ۴۰% ۱۲
۸ ۱۹,۱۱/۰۷۰۵ کاهوی کروی و سایر ۱۵۰   ۲۰ ۴۰% ۱۲
۹ ۱۱/۰۰/۰۰/۱۰/۰۷۰۶ هویج ۵۰۰   ۳/۳۷ ۴۰% ۳۸/۲۲
۱۰ ۰۵/۰۰/۰۷۰۷ خیار و خیارترشی، تازه یا سردکرده ۱۰۰۰   ۳۰ ۴۰% ۱۸
۱۱ ۳۰/۰۷۰۹ بادمجان ۱۰۰۰   ۲۰ ۴۰% ۱۲
۱۲ ۱۱/۰۰/۱۰/۶۰/۰۷۰۹ فلفل فرنگی ۵۰۰   ۲۰ ۴۰% ۱۲
۱۳ ۷۰/۰۷۰۹ اسفناج ۱۵۰   ۲۰ ۴۰% ۱۲
۱۴ ۷۰/۹۰/۰۷۰۹ کدو سبز ۱۵۰   ۲۰ ۴۰% ۱۲
۱۵ ۱۵/۰۰/۹۰/۹۰/۰۷۰۹ نعنا ۷۰   ۲۰ ۴۰% ۱۲
۱۶ ۲۰/۰۷۰۱۳ نخود ۲۹۰۰ ۱جولای ـ ۱۵ اکتبر ۸/۱۹ ۴۰% ۸۸/۱۱
۱۷ ۳۹,۳۳,۳۲,۳۱/۰۷۱۳ انواع لوبیا ۲۰۰۰ ۱ آگوست ـ ۱ دسامبر ۸/۱۹ و ۰ ۴۰% ۸۸/۱۱ و ۰
۱۸ ۴۰/۰۷۱۳ عدس ۲۰۰۰ ۱ می ـ ۱۵ اکتبر ۸/۱۹ و ۰ ۴۰% ۸۸/۱۱ و ۰
۱۹ ۵۰/۰۷۱۳ باقلا ۵۰۰۰   ۸/۱۹ و ۰ ۴۰% ۸۸/۱۱ و ۰
۲۰ ۱۲/۰۰/۹۰/۹۰/۰۷۱۳ لوبیا چیتی ۲۰۰۰ ۱ آگوست ـ ۱ دسامبر ۸/۱۹ ۴۰% ۸۸/۱۱
۲۱ ۱۲/۰۸۰۲ بادام (بدون پوست) ۱۳۰۰ ۱ سپتامبر ـ ۱۵ دسامبر ۶/۴۳ ۴۰% ۱۶/۲۶
۲۲ ۳۲/۰۸۰۲ فندق بدون پوست سخت ۱۰۰۰   ۶/۴۳ ۴۰% ۱۶/۲۶
۲۳ ۱۰/۰۸۰۴ خرما ۱۰۰۰۰   ۲۵ ۴۰% ۱۵
۲۴ ۱۰/۰۸۰۵ پرتقال ۵۰۰   ۶/۵۴ ۴۰% ۷۶/۳۲
۲۵ ۲۰/۰۸۰۵ نارنگی ۵۰۰   ۶/۵۴ ۴۰% ۷۶/۳۲
۲۶ ۵۰/۰۸۰۵ لیمو ۳۰۰   ۶/۵۴ ۴۰% ۷۶/۳۲
۲۷ ۱۰/۰۸۰۶ انگور تازه ۱۴۰۰ ۱۵ دسامبر ـ ۱ ژوئن ۵/۵۵ ۴۰% ۳/۳۳

                                                                                                                                                   

ادامه جدول از صفحه قبل
ردیف شماره تعرفه شرح کالا سهمیه فصلی (تن) طول مدت واردات حقوق گمرکی درصد کاهش تعرفه تعرفه پس از اعمال کاهش
۲۸ ۱۱/۰۸۰۷ هندوانه ۲۰۰۰ ۱ نوامبر ـ ۱۵ آوریل ۳/۸۷ ۴۰% ۳۸/۵۲
۲۹ ۱۹/۰۸۰۷ سایر خربزه و همانند ۷۵۰   ۳/۸۷ ۴۰% ۳۸/۵۲
۳۰ ۵۰/۲۰/۰۸۰۸ گلابی و به ۳۰۰   ۹/۶۰ ۴۰% ۵۴/۳۶
۳۱ ۰۵/۲۰/۰۸۰۹ گیلاس و آلبالو ۱۴۰۰ ۱ ژوئن ـ ۱۵ اکتبر ۵۵ ۴۰% ۳۳
۳۲ ۹۰/۳۰/۰۸۰۹ هلو، شلیل و شفتالو ۱۰۰۰   ۵۵ ۴۰% ۳۳
۳۳ ۰۵/۴۰/۰۸۰۹ آلو و گوجه ۵۰۰   ۵۵ ۴۰% ۳۳
۳۴ ۵۰/۰۸۱۰ کیوی ۵۰۰   ۴/۵۶ ۴۰% ۸۴/۳۳
۳۵ ۱۱/۰۰/۹۵/۹۰/۰۸۱۰ انار ۷۰۰   ۵۰ ۴۰% ۳۰
۳۶ ۱۹/۰۰/۹۵/۹۰/۰۸۱۰ سایر میوه‌های تازه به ویژه Oleasters ۱۰۰۰   ۵۰ ۴۰% ۳۰
۳۷ ۱۹/۰۰/۹۵/۹۰/۰۸۱۰ سایر میوه‌های تازه به ویژه Rosehips ۵۰۰۰   ۵۰ ۴۰% ۳۰
۳۸ ۱۹/۰۰/۹۵/۴۰/۰۸۱۳ گیلاس ۷۰   ۸/۱۵ ۴۰% ۴۸/۹
۳۹ ۱۱٫۱۲//۰۹۰۴ فلفل خردشده یا خرد نشده ۲۵۰   ۳۰ ۴۰% ۱۸
۴۰ ۲۰/۰۹۰۴ فلفل فرنگی ۷۰   ۳۵ و ۲۰ ۴۰% ۲۱ و ۱۲
۴۱ ۲۰/۰۹۰۹ تخم گشنیز ۲۰۰   ۳۰ ۴۰% ۱۸
۴۲ ۱۳/۰۰/۹۱/۹۹/۰۹۱۰ سماق ۷۰   ۳۰ ۴۰% ۱۸
۴۳ ۱۳/۰۰/۹۹/۹۹/۰۹۱۰ سماق له‌شده ـ پودر شده ۷۰   ۳۰ ۴۰% ۱۸
۴۴ ۱۴/۰۰/۹۱/۹۹/۰۹۱۰ سیاه دانه ۵۵۳۰   ۳۰ ۴۰% ۱۸
۴۵ ۳۰/۱۰۰۶ برنج نیمه سفید شده یا تمام سفید شده ۱۵۰۰۰ ۱ آگوست ـ ۱ مارس ۵/۴۵ ۴۰% ۳/۲۷
۴۶ ۲۰/۱۰۰۸ ارزن ۵۰۰۰   ۳۵ ۴۰% ۲۱
۴۷ ۹۰/۱۰/۱۲۰۲ بادام زمینی (با پوست) ۷۰   ۷/۳۲ ۴۰% ۶۲/۱۹
۴۸ ۹۰/۴۰/۱۲۰۷ تخم کنجد ۵۰۰۰   ۲۴ ۴۰% ۴/۱۴
۴۹ ۱۱/۰۰/۹۰/۹۱/۱۲۰۹ تخم کدو ۷۰۰   ۸/۱۹ ۴۰% ۸۸/۱۱
۵۰ ۱۲/۹۰/۹۹/۹۹/۱۲۰۹ تخم هندوانه ۲۰۰۰   ۸/۱۹ ۴۰% ۸۸/۱۱
۵۱ ۰۰/۱۰/۰۰/۱۰/۱۴۰۴ حنا ۱۰۰۰   ـــ ۴۰% ـــ
۵۲ ۱۱/۹۰/۰۰/۹۰/۱۴۰۴ چوبک ۵۰۰۰   ـــ ۴۰% ـــ
۵۳ ۱۱/۰۰/۳۹/۹۹/۲۰۰۷   ۱۰۰۰   ۱/۶۰ ۴۰% ۰۶/۳۶
ب: کالاهای صنعتی
۵۴ ۲۵۱۵ سنگهای مرمری و تزئینی     ـــ ۱۰۰% ـــ
۵۵ ۲۵۲۳ سیمان     ۷/۱ ۱۰۰% ـــ
۵۶ ۳۳۰۱ روغن با اسانس رز       ۱۰۰% ـــ
۵۷ ۳۹ محصولات پلاستیکی (به‌جز ۱۹/۳۹۰۳)       ۱۰۰% ـــ
۵۸ ۴۰۱۱ لاستیک رویی و تویی چرخ     – و ۵/۴ و ۴ ۱۰۰% ـــ
۵۹ ۴۰۱۲       ۴و۵/۲ و ۵/۴ و – ۱۰۰% ـــ
۶۰ ۴۰۱۳       ۴ ۱۰۰% ـــ
۶۱ ۹۹/۶۴۰۲ دمپایی پلاستیکی     ۱۷ ۱۰۰% ـــ
۶۲ ۲۵۲۰-۲۵۲۲-۲۵۰۵-۶۹ مصالح ساختمانی       ۱۰۰% ـــ
۶۳ ۷۳۱۱ ظروف برای گاز     ۷/۲ ۱۰۰% ـــ
۶۴ ۷۳۱۷ میخ     ۵/۰ ۱۰۰% ـــ
۶۵ ۷۳۲۱ اجاق گاز با گاز طبیعی     ۷/۲ ۱۰۰% ـــ
۶۶ ۸۵۱۶ سماور     – و ۵ و ۷/۲ ۱۰۰% ـــ
۶۷ ۸۵۴۴ کابل و کابلهای الکتریکی     – و ۷/۳ و ۳/۳ ۱۰۰% ـــ
۶۸ ۹۶ صنایع دستی بویژه ساخت با دست       ۱۰۰% ـــ

لیست کالاهای ترکیه مورد تأیید طرف ایرانی برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی

ردیف شماره تعرفه شرح کالا حقوق پایه سود بازرگانی درصد کاهش تعرفه تعرفه پس از اعمال کاهش
۱ ۹۱/۱۲۰۹ تخم سبزیجات ۴ ـــ ـــ ـــ
۲ ۱۰/۱۲۱۴ یونجه به صورت زبره و به‌ هم فشرده به صورت حبه ۴ ـــ ـــ ـــ
۳ ۱۹/۱۵۱۲ سایر روغن دانه آفتابگردان یا روغن‌کارتام و اجزاء آنها ۴ ۴۶ ۱۰% ۴/۴۱
۴ ۱۰/۳۲۱۲ ورقه‌های داغ‌زنی ۴ ـــ ـــ ـــ
۵ ۳۲۱۳ رنگ برای نقاشی‌های هنری و آموزشی ۴ ۶ ۳۰% ۲/۴
۶ ۱۹/۳۲۱۵ سایر انواع مرکب چاپ برای ماشین کپی ۴ ۱۱ ۳۰% ۷/۷
۷ ۹۱/۳۳۰۴ پودرهای آرایشی ۴ ۴۶ ۲۰% ۸/۳۶
۸ ۱۰/۳۳۰۵ شامپو ۴ ۴۶ ۱۰% ۴/۴۱
۹ ۳۹۱۷ لوله، شلنگ و لوازم آنها از مواد پلاستیکی ۴ ۱۱ و ۶ ۱۵% ۳۵/۹ و ۱/۵
۱۰ ۴۴۰۷ تا آخر فصل چوب و اشیاء چوبی ۴   ۱۰%  
۱۱ ۴۴۱۱ تخته فیبری از چوب یا سایر مواد چوبی ۴ ۲۶ و ۶ ۱۰% ۴/۲۳ و ۴/۵

                                                                                                                                              

ادامه جدول از صفحه قبل
ردیف شماره تعرفه شرح کالا حقوق پایه سود بازرگانی درصد کاهش تعرفه تعرفه پس از اعمال کاهش
۱۲ ۴۸ کاغذ، اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا     ۱۰%  
۱۳ ۵۴۰۱ نخ دوخت از رشته‌های سنتتیک یا مصنوعی ۴ ۱۶ ۲۰% ۸/۱۲
۱۴ ۵۴۰۳ نخ از رشته‌های مصنوعی ۴ ۶ ۲۰% ۸/۴
۱۵ ۵۴۰۶ نخ از رشته‌های سنتتیک ۴ ۲۶ ۲۰% ۸/۲۰
۱۶ ۶۱۰۳ لباس به صورت دست، ژاکت، بلوز، شلوار مردانه و پسرانه ۴ ۴۶ ۱۰% ۴/۴۱
۱۷ ۶۱۰۵ پیراهن مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب باف ۴ ۴۶ ۱۰% ۴/۴۱
۱۸ ۶۱۰۶ پیراهن، بلوز، بلوز شومیز، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف ۴ ۴۶ ۱۰% ۴/۴۱
۱۹ ۶۳۰۱ پتو و زیرانداز سفری ۴ ۶۶ ۱۰% ۴/۵۹
۲۰ ۶۳۰۲ شستنی‌های رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانه ۴ ۶۶ ۱۰% ۴/۵۹
۲۱ ۶۳۰۴ سایر اشیاء برای مبلمان، به استثناء آنهایی که مشمول شماره ۹۴۰۴ می‌شوند ۴ ۶۶ ۱۰% ۴/۵۹
۲۲ ۱۰/۶۴۰۵ سایر‌کفشها با رویه از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته ۴ ۹۶ ۱۰% ۴/۸۶
۲۳ ۶۷۰۲ گل و میوه مصنوعی ۴ ۶۶ ۳۰% ۲/۴۶
۲۴ ۲۰/۷۰۰۲ شیشه به صورت میله ۴ ۶ ۳۰% ۲/۴
۲۵ ۷۰۱۰ فلاکس و ظروف شیشه‌ای برای نقل و انتقال یا بسته‌بندی کالا ۴ ۱۶ ۳۰% ۲/۱۱
۲۶ ۲۱/۷۰۱۳ اشیاء کریستال از کریستال سرب ۴ ۲۶ ۳۰% ۲/۳۲
۲۷ ۷۱۱۷ جواهرات بدلی ۴ ۳۶ و ۴۶ ۲۰% ۸/۲۸ و ۸/۳۶
۲۸ ۷۶۰۶ صفحه، ورق و نوار از آلومینیوم ۴ ۲۱ و ۶ ۱۰% ۹/۱۸ و ۴/۵
۲۹ ۱۹/۷۶۱۵ سایر لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آن از آلومینیوم ۴ ۳۶ ۱۵% ۶/۳۰
۳۰ ۵۰/۸۲۰۱ قیچی باغبانی و لوازم مشابه که با یک دست کار می‌کنند ۴ ـــ ـــ ـــ
۳۱ ۶۰/۸۲۰۱ قیچی پرچین بر و لوازم مشابه که با دو دست کار می‌کنند ۴ ۱۱ ۱۵% ۳۵/۹
۳۲ ۱۰/۸۲۱۴ مدادتراش و کاغذبر ۴ ۱۶ و ۶ ۱۰% ۴/۱۴ و ۴/۵
۳۳ ۸۲۱۵ قاشق، چنگال، کارد ۴ ۳۶ ۱۰% ۴/۳۲
۳۴ ۴۰/۸۳۰۱ قفل درب ۴ ۲۶ ۱۰% ۴/۲۳
۳۵ ۱۰/۸۳۰۲ لولا ۴ ۲۶ ۱۰% ۴/۲۳
۳۶ ۱۰/۸۳۱۱ الکترودهای اندودشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی ۴ ۲۱ ۱۰% ۹/۱۸
۳۷ ۱۰/۸۴۱۵ دستگاههای تهویه مطبوع ۴ ۵۶ ۱۰% ۴/۵۰
۳۸ ۸۴۱۸ یخچالها از نوع خانگی ۴ ۵۶ و ۴۶ و ۱۱ ۱۰ و ۴/۴۱ و ۹/۹

۴/۵۰

۳۹ ۱۱/۸۴۲۱ خامه‌گیر ۴ ـــ ـــ ـــ
۴۰ ۸۴۳۰ ماشینهای خاک‌برداری، کوبیدن و سفت‌کردن زمین ۴ ۱۶ و ۶ و ــ ۱۰% و ۴/۵ و ــ
۴/۱۴
۴۱ ۲۱/۸۴۳۲ کلوخ‌شکن دیسکی ۴ ۱۱ ۱۰% ۹/۹
۴۲ ۹۰/۸۴۳۳ اجزاء و قطعات ماشینهای کلوخ شکن یا خاک‌برداری ۴ ۶ ۱۰% ۴/۵
۴۳ ۳۰/۸۴۵۱ ماشین‌ها و پرسهای اتو کردن ۴ ـــ ـــ ـــ
۴۴ ۲۹/۸۴۵۲ چرخهای دوزندگی صنعتی ۴ ـــ ـــ ـــ
۴۵ ۸۴۵۹ ماشین ابزارها برای سوراخ کردن ۴ ۶ و ـــ ۱۰% ۴/۵ و ــ
۴۶ ۹۰/۸۴۷۷ اجزاء و قطعات برای ماشینهای صنعتی ۴ ـــ ـــ ـــ
۴۷ ۸۴۸۱ انواع شیر و وسایل همانند برای لوله و ۴ و ۳۶ و ۱۱ و ۶
۴۶
۱۰% و ۹/۹ و ۴/۵

۴/۴۱ و ۴/۳۲

۴۸ ۱۰/۸۵۰۹ جاروبرقی ۴ ۵۶ ۱۰% ۴/۵۰
۴۹ ۱۰/۸۵۱۳ چراغ ۴ ۲۱ ۱۰% ۹/۱۸

لیست کالاهای ترکیه مورد تأیید طرف ایرانی برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی

ردیف شماره تعرفه شرح کالا حقوق پایه سود بازرگانی درصد کاهش تعرفه تعرفه پس از اعمال کاهش
۵۰ ۱۱/۸۵۱۵ هویه‌ها و طپانچه‌های لحیم‌کاری ۴ ۲۱ ۲۰% ۸/۱۶
۵۱ ۱۲/۸۵۲۸ تلویزیون رنگی ۴ و ۲۱ و ۶
۵۶ 
و ۳۶
۱۰% و ۹/۱۸ و ۴/۵

۴/۵۰ و ۴/۳۲

۵۲ ۴۰/۸۵۰۹ آب‌میوه و سبزی‌گیری ۴ ۵۶ ۱۰% ۴/۵۰
۵۳ ۱۰/۸۵۱۰ ریش‌تراش ۴ ۱۶ ۱۰% ۴/۱۴
۵۴ ۳۱/۸۵۱۶ مو خشک‌کن ۴ ۲۶ ۱۰% ۴/۲۳
۵۵ ۴۰/۸۵۱۶ اتوی برقی ۴ ۵۶ ۱۰% ۴/۵۰
۵۶ ۵۰/۸۵۱۶ فر ماکروویو ۴ ۵۶ ۱۰% ۴/۵۰
۵۷ ۶۰/۸۵۱۶ کباب‌پز و اجاقهای خوراک‌پزی ۴ ۳۶ ۱۰% ۴/۳۲
۵۸ ۶۱/۹۴۰۱ مبل روکش شده ۴ ۴۶ ۱۰% ۴/۴۱
۵۹ ۱۰/۹۶۰۹ مداد و مداد رنگی، با مغزی‌دارای غلاف سخت ۴ ۴۶ ۱۰% ۴/۴۱
۶۰ ۹۶۱۱ مهره‌های شماره‌زنی و تاریخ زنی ۴ ۲۱ ۱۰% ۹/۱۸

توضیح در مورد حقوق ورودی

جدول مقررات صادرات و واردات

 

 

حقوق ورودی مندرج در ستون مربوطه شامل حقوق پایه و سودبازرگانی است.

حقوق پایه ، طبق ماده (۲) قانون  اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده است و معادل ۴% ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود، حقوق ورودی اطلاق می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

  – طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض‌و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و‌ ارائه‌دهندگان خدمات و‌کالاهای وارداتی مفاد این ماده نسخ ضمنی شده است.

  – طبق قانون اصلاح موادی از  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مفاد این ماده نسخ ضمنی شده است.

  ۱- مفاد این ماده به موجب مصوبه شماره ۷۰۶۲۱/ت ۲۲۶۸۱ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸  و مصوبه شماره ۴۲۹۵۹/ت۲۵۶۹۵هـ مورخ
۲/۱۱/۸۰ هیات وزیران اصلاح گردیده است.

۲ـ به موجب مصوبه شماره ۴۳۲۰۸/ت۳۱۵۸۵هـ مورخ ۶/۸/۱۳۸۳ هیأت وزیران، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ترکیب اعضای کمیته موضوع این ماده اضافه شده است.

۳ـ به موجب مصوبه شماره ۲۵۵۱۶/ت۳۱۲۰۳هـ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان عضو کمیته دائمی موضوع این ماده اضافه شده است.

  – مفاد این تبصره به موجب مصوبه شماره ۴۸۱۰۶/ت۲۳۴۹۲ هـ مورخ ۲۵/۱۰/۷۹  هیات وزیران اصلاح گردیده است.

   – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ت/ ۲۱۰۹۲ هـ مورخه ۲۳/۱۲/۷۹ هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده‌است.

    –  بموجب نامه شماره ۵۲۵۹/ ۲۱۰۹۲ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ دبیر هیأت دولت اصلاح شده است.

  – مطالب داخل پرانتز به موجب مصوبه ۵۷۷۱۶/ ت ۱۷۴۸۳ هـ مورخ ۲۷/۳/۷۶ هیأت وزیران به این تبصره اضافه شده است.

  – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ت/ ۲۱۰۹۲ هـ مورخه ۲۳/۱۲/۷۹ هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

   – بموجب نامه شماره ۵۲۵۹/۲۱۰۹۲ مورخ ۱۲/۲/۸۰ دبیرهیأت دولت اصلاح شده است.

  – مفاد این بند مطابق مصوبه شماره ۱۸۸۹۳/ت۲۶۸۴۴هـ مورخ ۶/۵/۸۱ هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

   – بموجب نامه شماره ۵۲۵۹ / ۲۱۰۹۲ مورخ ۱۲/۲/۸۰ دبیر هیأت دولت اصلاح شده است.

  – این ماده طی مصوبه شماره ۳۷۵۰۲/ت۲۷۴۸۴هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ اصلاح گردیده است.

  – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴ / ت  ۲۱۰۹۲ هـ مورخه ۲۳/۱۲/۷۹ هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

   – مفاد مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) به موجب مصوبات شماره  ۲۸۹۳۲/ت ۱۷۷۹۲ هـ  مورخ ۶/۵/۷۷ و ۴۱۳۳۵/ت ۲۰۱۸۱ هـ مورخ ۲۲/۸/۷۷ و ۸۳۶ / ت ۲۱۴۴۶ هـ مورخ ۱۰/۵/۷۸ وشماره ۲۷۰۷۸/ت ۲۱۶۲۰ هـ مورخ ۱۱/۱۲/۷۸ و  ۵۰۷۰۵/ت۲۳۲۱۵ هـ  مورخ ۱۰/۱۱/۷۹ هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

    – مفاد این تبصره مطابق مصوبه شماره ۵۲۲۸۲/ت۲۷۹۱۱هـ مورخ ۲/۱۱/۸۱ هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

  – مفاد این تبصره به موجب رأی شماره ۲۳۲ مورخ ۲۳/۶/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

   – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره ۲۸۱۱۳ / ت۲۷۱۲۴ هـ مورخه ۱۲/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

    –  مفاد این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۸۰ شورایعالی صادرات ملغی اثر می‌باشد.

  – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره ۵۳۸۱۷ / ت ۲۳۷۱۶ هـ مورخ ۲۶/۱۱/۷۹ و شماره ۵۹۱۷۴ / ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ
۲۳/۱۲/۷۹ اصلاح گردیده است.

   – این تبصره به‌موجب مصوبات شماره ۵۳۸۱۷/ت ۲۳۷۱۶ هـ مورخ ۲۶/۱۱/۷۹ و‌شماره ۱۶۹۱۰/ت ۲۴۸۱۸هـ مورخ ۱۷/۴/۸۰ اضافه شده است و مصوبه شماره ۶۶۴۶/ت۲۶۴۷۷هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

  – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره ۶۶۴۶/ت۲۶۴۷۷ هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

  – مفاد این ماده به موجب مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳/۱۲/۷۹ هیات وزیران اصلاح گردیده است.

  – مفاد این ماده مطابق  مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳/۱۲/۷۹ اصلاح گردیده است.

  – مفاد بند مذکور مطابق  مصوبه شماره ۳۴۸۶/ت۲۵۷۴۷ هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

  – مفاد بند مذکور مطابق مصوبه شماره ۳۴۸۶/ت ۲۵۷۴۷ هـ مورخ ۱/۲/۸۱ هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

   – مفاد بندهای مذکور مطابق مصوبه شماره ۵۸۸۲۱/ت۲۵۷۴۷ هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.

  ۱- مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره  ۵۹۱۷۴/ت  ۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳ / ۱۲/ ۷۹ اصلاح و مطابق تبصره (۳) مصوبه شماره ۹۱۳۵/ت۲۶۲۶۹هـ مورخ ۵/۴/۸۱ هیأت وزیران در ارتباط می‌باشد:

ـ کلیه صادرکنندگان رأساً و مستقیماً مجاز به واردات تمامی کالاهای مجاز به میزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتی می‌باشند.

۲- در حال حاضر کلیه کالاهای موضوع جداول پیوست این آیین نامه با رعایت شرایط ورود آنها در مقابل ارز حاصل از صادرات قابل ورود می‌باشد.

  – مفاد این ماده مطابق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا به ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به موجب مصوبه شماره ۲۹۳۳۱ مورخ ۲/۱۱/۸۱ مجلس محترم شورای اسلامی اصلاح گردیده است.

   – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره ۳۷۵۰۲/ت۲۷۴۸۴ هـ هیأت وزیران مورخ ۱۸/۸/۸۱ حذف گردیده است.

  – مفاد این ماده مطابق  مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ت۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳/۱۲/۷۹ اصلاح گردیده است.

   – به موجب بخشنامه شماره ۵۲۸۰/۱۰۰ مورخ ۱۱/۴/۸۱ وزیر محترم بازرگانی، به استناد مصوبه شماره ۸۰۶۹۸ت۱۹۴۷۶هـ مورخ ۲۸/۱۲/۷۶ هیأت وزیران مقررات کالای همراه مسافر به شرح ذیل اصلاح شده است:

۱ـ خروج فرش دستباف به همراه مسافر تا سقف بیست متر مربع مجاز بوده و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذکر شده وجود نخواهد داشت.

۲ـ خروج فرش دستباف به همراه مسافر به کشور امارات متحده عربی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس در سقف مندرج در بند (۱) بلامانع است.

تبصره ـ خروج فرش دستباف همراه مسافر به مقصد کشورهای زیارتی عراق، سوریه و عربستان سعودی به منظور جلوگیری از مشکلات و تبعات بعدی کماکان ممنوع می‌باشد.

۳ـ خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهای هوایی از مرزهای زمینی و دریایی نیز مجاز می‌باشد.

  – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ  ۲۳/۱۲/ ۷۹ اصلاح گردیده است.

   – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ  ۲۳/۱۲/ ۷۹ اصلاح گردیده است.

 – ۱ـ مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳/۱۲/ ۷۹ اصلاح گردیده است.

۲ـ به موجب ماده ۱۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلاتی در مورد ورود بدون انتقال ارز ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه‌ای واحدهای صنعتی و معدنی و ابزار آلات صنعتی داده شده است.

– مفاد این بند مطابق مصوبه ۳۴۸۶/ ت ۲۵۷۴۷ هـ مورخ ۱/۲/ ۸۱ هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

– مفاد این بند مطابق مصوبه شماره ۲۹۸۶۳/ ت ۲۷۱۶۳ هـ مورخ ۲۳/۶/ ۸۱ هیأت محترم وزیران اضافه شده است.

  – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳/۱۲/ ۷۹ اصلاح گردیده است.

  – مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره ۵۹۱۷۴/ت ۲۱۰۹۲ هـ مورخ ۲۳/۱۲/۷۹ اصلاح گردیده است.

  – بموجب مصوبه شماره ۷۱۰۲۸/ت۳۰۳۴۸هـ مورخ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ هیأت محترم وزیران تنفیذ شده است.

– این ماده طبق مصوبه ۲۸/۱۲/۸۰ شورای عالی صادرات حذف به شرح ذیل اصلاح شده است:

صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی معاف است.

– موضوع مصوبه شماره ۲۴۲۰۸/ت۳۱۱۸۱ک مورخ ۱/۶/۱۳۸۳٫

– قانون فوق موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۱ می‌باشد.