⁣⁣⁣۵۰ ویژگی افراد بازنده از دیدگاه سیدنی هریس (بخش اول)

⁣⁣⁣۵۰ ویژگی افراد بازنده از دیدگاه سیدنی هریس – بخش اول

⁣⁣⁣۵۰ ویژگی افراد بازنده از دیدگاه سیدنی هریس - بخش اول
⁣⁣⁣۵۰ ویژگی افراد بازنده از دیدگاه سیدنی هریس را به طور خلاصه با هم مرور می کنیم:

۱٫بازنده مدام وعده می دهد.
۲٫وقتی بازنده اشتباه می کند، می گوید: ” تقصیر من نبود.”
۳٫بازنده همیشه آنقدر گرفتار است که نمی تواند به کارهای ضروری بپردازد.
۴٫بازنده باطنا از باختن هراس دارد.
۵٫بازنده از کنار مشکلات عبور می کند و آنها را حل نشده رها می کند.
۶٫بازنده می گوید: ” هیچ کس راه حلی برای مشکل نمی داند.”
۷٫بازنده آنجا که نباید، سازش می کند، و به خاطر چیزی که ارزش ندارد، مبارزه می کند.
۸٫بازنده می گوید متاسفم و در آینده اشتباه خود را تکرار می کند.
۹٫بازنده ” دوست داشتنی بودن ” را به ” مورد تحسین بودن” ترجیح می دهد، حتی اگر بهای آن خفت و خواری باشد.
۱۰٫بازنده فقط منتظر رسیدن نوبت خود برای حرف زدن است.
۱۱٫بازنده هرگز میانه رو نمی باشد.
۱۲٫بازنده می گوید: ” تا بوده همین بوده و تا هست همین خواهد بود.”
۱۳٫بازنده از افراد بالاتر از خود خشم و نفرت دارد و مدام در پی یافتن نقاط ضعف آنان است.
۱۴٫بازنده در انجام فعالیت ها یا بسیار تندرو و خیلی کند می باشد.
۱۵٫بازنده بسیار مشتاق برنده شدن است، حتی در حالیکه نه قادر به برنده شدن و نه حفظ آن است.
۱۶٫بازنده از توانائی ها و ناتوانائی های واقعی خود بی خبر است.
۱۷٫بازنده چنان مشکلات کوچک را پیچیده می کند، که  دیگر قابل حل نباشند.
۱۸٫بازنده هیچ وقت در کارهایش تمرکز ندارد.
۱۹٫بازنده از ترس انجام اشتباه کارها، هرگز اقدام به هیچ کاری نمی کند.
۲۰٫بازنده ناخودآگاه دیگران را آزرده خاطر می کند.
۲۱٫بازنده نسبت به محیط اطراف خود حساس نمی باشد.
۲۲٫بازنده مدام دیگران را مسئول شکست های خود می داند.
۲۳٫بازنده مدام از دیگران عیب جوئی می کند.
۲۴٫بازنده اگر از دیگران جلوتر باشد بی احتیاط شده و اگر عقب تر باشد تندخو می شود.
۲۵٫بازنده از اینکه بیش از آنچه بگیرد، ببخشد، احساس شکست می کند.