۵۰ ویژگی افراد برنده از دیدگاه سیدنی هریس (بخش دوم)

۵۰ ویژگی افراد برنده از دیدگاه سیدنی هریس (بخش دوم)

بازنده یا برنده

 

 می خواهید بازنده باشید یا برنده؟

۲۶٫برنده زمانی که بیشتر از آنچه که دریافت کند،به دیگران ببخشد، احساس می کند که اعتبار خود را برای آینده تقویت کرده است.

۲۷٫برنده در هرشرایطی آرامش و تعادل خود را حفظ می کند.

۲۸٫برنده می داند که نارسائی های  وی بخشی از شخصیت وجودی اش می باشد و هرگز تاثیر آنها را انکار نمی کند.

۲۹٫برنده تلاش می کند تا آثار ناگوار نقایص و نارسائی های خود را رفع کند.
۳۰٫هنگامی که برنده از دیگران بدرفتاری می بیند،آزادانه رنجش و آزردگی خود را بیان نموده، تخلیه احساسی می کند و مساله را فراموش می کند.
۳۱٫برنده می داند که کدام تصمیمات را بطور مستقل بگیرد و کدامیک را پس از مشورت با دیگران.

۳۲ .برنده داوری خود را درباره دیگران براساس چگونگی استفاده افراد از توانائی ها و استعدادهای خودشان بیان می داردو نه برمبنای معیارهای موفقیت مادی و دنیوی آنان.

۳۳٫تنها قانون یک فرد برنده ” همانی که هستی و می خواستی، باش”.
۳۴٫برنده روی پای خود می ایستد و از اینکه دیگران به وی تکیه کنند، احساس تحمیل شدن ندارد.
۳۵٫برنده در وجود هرآدمی ( حتی افراد بد) خوبی ها را می جوید و روی همان خوبی متمرکز می شود.

۳۶ .برنده در عین حال که به تعصبات خود توجه دارد، به هنگام قضاوت تعصبات خود را نادیده می گیرد.

۳۷ .برنده هراسی ندارد از اینکه در یک موقعیت صد و نقیض قراربگیرد، زیرا در افکار وی خللی ایجاد نمی شود.

۳۸٫برنده با دیدگاهی مثبت، بازی سرنوشت را درک می کند.
۳۹٫برنده می داند که چگونه جدی باشد، بدون آنکه خشک و رسمی به نظر برسد.
۴۰٫برنده آنچه را که ضرورت دارد، با متانت انجام می دهد.

۴۱٫برنده از توان خود برای راه حل هائی استفاده می کند که برای آنها حق انتخاب داشته باشد.

۴۲٫برنده سعی می کند رفتارهای خود را بر اساس نتایج منطقی حاصل از آن رفتارها مورد تحلیل قرار می دهد.

۴۳٫برنده سعی می کند رفتارهای دیگران را بر اساس قصد و نیت آنان ارزیابی کند.
۴۴٫برنده دیگران را مورد انتقاد قرار می دهد ولی درنهایت آنان را می بخشد.
۴۵٫برنده پس از بیان نظرات خود،سکوت می کند.
۴۶٫برنده هرگز امتیازی نمی دهدکه اصول بنیادین خود را خدشه دار کند.

۴۷٫برنده ضعف های خود را در خدمت توانائی هایش قرار می دهد.

۴۸٫برنده در برابر افراد سودمند و ناتوان عملکردی یکسان دارد.

۴۹٫برنده می خواهد مورد احترام دیگران باشد، اما ذهنش را درگیر آن نمی کند.

۵۰٫برنده زمانی که دیگران وی را فردی خبره می شناسند، می داند که خیلی چیزها را نمی داند.