سیدنی هریس و ۵۰ ویژگی افراد برنده از او (بخش اول)

۵۰ ویژگی افراد برنده از دیدگاه سیدنی هریس (بخش اول)

سیدنی هریس
 

سیدنی هریس پس از سال ها تلاش در زمینه علوم انسانی ویژگی های افراد موفق را بیان می دارد:

۱٫برنده متعهد می باشد.

۲٫وقتی برنده ای مرتکب اشتباه می شود، می گوید:” من اشتباه کردم”.

۳٫برنده بیش از بازنده کار می کند، و در انتها باز هم وقت دارد.

۴٫برنده از باختن هراسی ندارد.

۵٫برنده همیشه به بررسی دقیق مسائل می پردازد.

۶٫برنده می گوید باید برای هر مشکلی راه حل پیدا کنم.

۷٫برنده می داند باید به خاطر چه چیزی کار کند، و می داند باید برای چه چیزی توافق و سازش کند.

۸٫برنده با جبران اشتباهش، تاسف و پشیمانی خود را نشان می دهد.

۹٫برنده مورد تحسین واقع شدن را به دوست داشتن ترجیح می دهد.

۱۰برنده بیشتر گوش می دهد تا سخن بگوید.

۱۱٫برنده از میانه روی و نرمش خود احساس قدرت می کند.

۱۲٫برنده می گوید” باید راه بهتری هم وجود داشته باشد”.

۱۳٫برنده به افراد برتر خود احترام گذاشته و سعی می کند مدام از آنان بیاموزد.

۱۴٫برنده گام های متعادل برمی دارد.

۱۵٫برنده می داند، که گاهی اوقات، پیروزی به بهائی گران و سنگین به دست می آید.

۱۶٫برنده ارزیابی صحیح و دقیقی از توانائی های خود دارد، و هوشمندانه بر توانائی های خود آگاه هست.

۱۷٫برنده در مواجهه با مشکل بزرگ، آن را به اجزاء کوچکتر تفکیک می کند تا مشکل آسانتر حل شود.

۱۸٫برنده می داند که اگر به مردم فرصت داده شود، آنان مهربان می باشند.

۱۹٫برنده به شدت فردی متمرکز می باشد.

۲۰٫برنده از اشتباهات خود درس می گیرد.

۲۱٫ برنده خود را مسئول شکست ها می داند و نه دیگران را.

۲۲٫ برنده نسبت به فضای اطراف خود بی تفاوت و بی توجه نیست.

۲۳٫برنده ثروت اندوزی را وسیله ای برای لذت بردن از زندگی می داند.

۲۴٫برنده وقت خود را صرف عیب جوئی نمی کند.

۲۵٫برنده معتقد است، ما با انتخاب کارهای درست و نادرست خود، سرنوشت خویش را تعیین می کنیم.