دیکشنری مارکتینگ و برندینگ | حرف A

دیکشنری مارکتینگ و برندینگ | حرف A

دیکشنری مارکتینگ و برندینگ

دیکشنری مارکتینگ و برندینگ | حرف A

فهرست با مشتریان a list customers
رها ترک abandonment
نرخ رها کردن abandonment rate
هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ABC
روشهای هزینه یابی مبتنی بر فعالیت abc method
نمایش برجسته above the fold
ارتباطات رسانه‌ای above the line communications
مزیت مطلق a bsolute  advantage

 

سهم مطلق بازار a bsolute market share

 

‌ آستانه مطلق absolute  threshold

 

توسعه سریع accelerated development

 

مراحل توسعه سریع accelerated development stage
خرید سریع accelerated purchase
محدوده مناسب قیمت accelerated  price range
مقبولیت اپراتور   accelerated  operator
دسترسی    access
قابل دسترسی     accessorible
لوازم تزیینی accessories
تجهیزات و لوازم جانبی accessory equipment
نمونه تصادفی accidental sample
سرویس های اقامتی accommodation desk
تصمیم خرید انطباقی accommodative purchase   decision
حساب         account
طبقه بندی حساب account  classification
متصدی حساب مشتریان account executive
گروه حساب       account group
باز کردن حساب account opener
نماینده حساب کاربری account representative
متخصص حساب کاربری account especialist
سیستم حسابداری accounting system
حساب های دریافتی accounts receivable
فرهنگ پذیری acculturation
عوامل فرهنگ پذیری acculturation agents
تراکم    accommodation
تحصیل گران achievers
بانک عامل a cquiring  bank
اکتساب خرید acquisition
تملک کسب مالکیت از طریق خرید     یک شرکت دایر خرید شرکت دیگر acquisition
استراتژی اکتسابی acquisition strategy
ارزش اکتسابی acquisition  value
عمل action
عمل انجام عمل فروش به مشتری action
رخداد کنشی action events
مصرف کنندگان عمل محور action  oriental consumers
برنامه اجرایی action program
افعال کنشی action verbs
دارای شرایط مناسب برای ارائه برنامه    عملیاتی عملی actionable
مدل های فعال سازی حافظه activation models of memory
رهبری فعال active  leadership
شنیدن فعال active listening
رای دهندگان فعال active voters
فعالیت ها activities
فعالیت ها علایق عقاید activities interest opinions
پویایی فعالیت    activity
هزینه یابی بر اساس فعالیت ها activity  Based costing
هزینه یابی برمبنای فعالیت activity Based costing
هزینه یابی مبتنی بر فعالیت activity Based costing
فروشگاه های فعالیت activity   store
منطق سیستم فعالیت activity  system logic
بازیگر مرد actor
محصول واقعی actual   product
خویشتن واقعی actual  self
اقدام کنندگان actualizers
تبلیغات ad
فرایند های فاقد عمومیت           ad hoc procasses
تحقیق موردی ad ho research
ارائه و توسعه برنامه های کاربردی ad&d
قابلیت انطباق adaptability
انطباق      adaptation
استراتژی تطبیق adaptation strategy
آمیزه بازاریابی تعدیل شده adapted marketing mix
انطباقی adaptive
ارزش افزوده added value
مصرف اعتیاد آور addictive consultation
رقیب مجاور adjacent competiton
اداره کردن administer
سیستم بازاریابی عمودی مبتنی بر قدرت administered vertical  marketing system
طبقه بندی انتخاب کنندگان adaptor  category
پذیرش adoption
فرایند پذیرش adoption process
آگهی در سایر مجلات الکترونیکی ads in other e zines
پیش آگهی تبلیغاتی advance advertising
آگهی تبلیغاتی advertisement
تبلیغ کننده صاحب آگهی advertiser
تبلیغات اعلان آگهی advertising
آژانس تبلیغاتی advertising agency
جاذبه تبلیغاتی advertising appael
بنرهای تبلیغاتی advertising banners
مبارزه تبلیغاتی مجموعه برنامه های هماهنگ تبلیغاتی advertising campaign
محتوای تبلیغاتی advertising content
ارزیابی تبلیغ advertising  measurement
هدف های تبلیغاتی advertising objectives
نفوذ تبلیغاتی advertising penetration
ادراک تبلیغات advertising   perceptin
برنامه تبلیغاتی advertising  plan
تخصص تبلیغات advertising specialties
هدیه ویژه تبلیغاتی advertising specialty
استراتژی تبلیغاتی advertising strategy
اثبات تبلیغاتی advertising substantiation
تم های تبلیغاتی advertising Theme
عدم اثربخشی تبلیغات کهنگی و ملال آور شدن غیر موثر بودن تبلیغات استهلاک تبلیغات advertising wear out
مقررات و تبلیغات advertising  rigulation of
آگهی مقاله advertorial
راهنما advisor
مرجع مشاوره advisory authority
تبلیغات ترویجی تبلیغات حمایتی advocacy advertising
وکیل مشتری تبلیغ کننده advocate
تبلیغات حمایتی advocatiry advertising
زیبایی شناسی aesthetically
زیبایی محور aesthetically dominant
زیبایی گر aesthetically oriented
زیبایی گرایی aestheticism
زیبایی شناسی ‏aesthetics
راهبرد زیبایی‌شناسی aesthetics strategy
عاطفه اثر affect
درگیری های عاطفی affective conflict
وابسته   affiliate
معاملات صنفی affiliate deals
تقلب affiliate fraud
بازاریابی وابسته affiliate  marketing
تجارت وابسته affiliate  merchant
شبکه های وابسته affiliate network  ‏
برنامه وابسته affiliate program
خرید های مشارکتی affiliated buying
فروشگاه وابسته affiliated store
شرکت وابسته affiliates
نزدیکی affinities
گروه نیم خانواده‌های affinity group
بازاریابی وابستگی بازاریابی خویشاوندی affinity marketing
روش در حد استطاعت  در بودجه بندی affordable approach
بازاریابی پس از فروش after marketing
خدمات پس از فروش after sales support
بازار بعد از خرید after market
گروه سنی age cohort
هزینه های سازمان agency cost
آژانس های رابط آژانس ثبت agency  of record
تئوری عاملیت agency theory
تعیین موارد مهم agenda setting
عامل نماینده نماینده خریدار یا فروشنده است برای مدت مشخص agent
اهداف عاملی agentic goals
عوامل و کارگزاران agents and brokers
داده‌های تجمعی aggregate data
تجمع aggregation
جنگجوی و پرخاشگری aggressiveness
چابک سازی agile
سالخوردگی ageing
قرارداد agreement
سیستم های هوشمند حمل و نقل agvs
فرایند تحلیل سلسله مراتبی فرایند واکاوی سلسله مراتبی ahp
هوش مصنوعی ai
الگوی آیدا aida model
فراخوان کمک Aided recall
یادآوری با کمک aided recall
تجزیه و تحلیل سبک زندگی فعالیت ها علاقه ها و عقاید ابعاد شیوه زندگی aio activities interests and opinions
فعالیت ها و علایق عقاید   aios
حمل و نقل هوایی air carries
حمل سریع هوایی airborne express
قانون مقررات زدایی هواپیمایی ۱۹۷۸ airline deregulation act 1978
جدول راهرو aisle table
ای جکس ajax
الکسا اینترنت alexa
الگوریتم algorithm
اتحاد بندی صف بندی همسویی alignment
بازارهای فراگیر all in one markets
تمثیل allegory
اتحاد پیوستگی alliance
تخصیص allocation
دگر محور allocntric
تخفیف در قیمت allowance
بودجه بندی هزینه all you can afford budgeting
خطای آلفا alpha arror
فاکتور آلفا alpha factor
نامگذاری الفبایی عددی alphanumeric naming
متن جایگزین alt text
هزینه تغییرات alteration cost
بخش دگرگون ساز alteration department
اتاق دگرگونی alteration room
سایت آمازون amazon
سفیران ambassadors
استراتژی ابهام ambiguity strategy
بازاریابی کمین ambush marketing
موسسه استانداردهای ملی آمریکا American national standards
رویکرد آنالوگ institute
مقایسه      analogy
آنالیز نمونه ها analysis of selected cases
تجزیه و تحلیل واریانس analysis of variance
فرایند واکاوی سلسله مراتبی analytic hierarchy process
تحلیلی analytical
علوم تجزیه و تحلیل analytics
تحلیل کردن analyze
تحلیلگران analyzers
بازار مشترک آند ANC
تکیه گاه anchor
پیوندهای لنگر anchor link
فروشگاه مرکزی anchor store
متن لینک دار anchor text
انحراف تعلق انحراف وابستگی anchoring bias
اثر تکیه گاهی anchoring affect
توافق  لنگرگاهی anchor tenant agreement
خدمات جانبی ancillary service
گروه کشورهای آند andean group
دو جنسیتی androgyny
فیلمنامه متحرک animatic
نقاشی متحرک پویانمایی انیمیشن animation
جاندار پنداری animism
رشد سالانه annual growth
نرخ رشد سالیانه annual growth rate
گزارش سالانه annual report
تجزیه و تحلیل واریانس ANOVA
ماتریس انسوف شبکه گسترش بازار محصول ansoff matrix product market expansion grid
ضد دولت anti administration
جوامع ضد نام تجاری antibrand communities
پیش دستی کردن anticipation
بازاریابی پیش بین anticipative marketing
سیستم توزیع بر پایه مشارکت anticipatory_based distribution system
لیزینگ ضد رقابتی anticompetitive leasing arrange ment
ضد مصرف anticonsumption
ضد قیمت شکنی antidumping
حقوق گمرکی ضد بازار شکنی عوارض ضد دامپینگ antidumping duties
قانون ضد دامپینگ antidumping laws
ضد جشنواره antifestival
قوانین ضد ادغام anti merger act 1950
ضد انحصار antitrust
قانون ضد انحصار قانون ضد تراست antitrust law
شی نگرش AO
تحویل کالا AOG
آپاچی Apache
روزنه زمان مطلوب ‏  aperture
رابط کاربردی برنامه نویسی api
جذبه appael
ترکیب جذابیت appael mix
اپلت applet
برنامه های کاربردی application
ارائه و توسعه برنامه های کاربردی application development and delivery
رابط برنامه نویسی کاربردی application programming interface
برنامه های کاربردی applivcation programs
بازاریابی کاربردی applied marketing
تحقیقات کاربردی applied research and development
رویکرد ملاقات با مشتری در فرآیند فروش حضوری approach
تعارض گرایشی گرایشی approach approach confilict
تعارض اجتنابی گرایشی approach avodance conflict
رویکرد فروش approach sales
فروش به شرط پسند approval sale
وندور لیست approved vendor list
الحاقیه apron
نظریه قیمت گذاری آربیتراژ apt
متوسط درآمد ar
آربیتراژ arbitrage
نظریه قیمت گذاری آربیتراژ arbitrage pricing theory
حکمیت arbitration
پاساژ بازی arcade shopping center
کهن الگوها archetypes
ساختار     architecture
معماری و بستر های نرم افزاری architecture and platform
منطقه نفوذ area of dominant influence
نمونه گیری منطقه ای area sampling
ساختار حوزهای area structure
ابهام استدلالی argument ambiguity
تحریک میل افراد arousing desire
تنظیم کننده arranger
تحویل کالا arrival of goods
هنر کار هنری art
کارگردان هنری مدیر طراحی و تولید امور هنری مدیر امور هنری art director
مقاله    article
محصولات مصنوعی artifacts
هوش مصنوعی artificial intelligence
بازاریابی هنر arts marketing
آثار هنری artwork
درک فرایند موجود as-is process
سیستم ذخیره سازی و بازیابی اتوماتیک asar
کد آسکی ascll
آسه آن انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا asean
گروه آرمانی aspirational group
گروه مرجع اشتیاق aspirational reference group
هم گذار اسمبلر assembler
مونتاژ    assembly
جرات    assertiveness
ارزیاب assertiveness
دارایی asset
حواله واگذاری assignment
شریک    associate
برنامه اتحاد associates program
رابطه تناظر تداعی association
آسه آن انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا association of southeast nations
شبکه ارتباطی associative network
حافظه تداعی شبکه ای associative network memory
مدل حافظه شبکه های تداعیات ذهنی associative network memory
مرتب سازی assorting
دسته بندی assortment
فرضیه assumption
اطمینان assurance
غیرهمزمان    asynchronous
دستگاه خودپرداز atm
جو     atmosphere
اطلاعات جو atmospherics
عوامل حال و هوا فضای محیطی atmospherics
آگاهی آزمایش تکرار atr
وابستگی attachment
حمله کنندگان    attackers
حضور در نمایشگاه ها attendance at trade shows
توجه دقت attention
توجه    attention
عوامل جلب توجه کننده attention grabbers
توجه به جزئیات attention to details
دروازه توجه attentional gate
اطمینان نگرش attitude certainty
معیارهای نگرش attitude measures
مدل های رفتاری attitude models
شی نگرش attitude object
قطبی سازی نگرش attitude polarization
نگرش نسبت به اشیا attitude toward objects
نگرش نسبت به عمل خرید attitudetoward the act of buying
نگرش نسبت به تبلیغات attitude toward the ad
نگرش نسبت به آگاهی attitude toward the advertisement
جذب مصرف کنندگان جدید برای محصول attracting nonusers of the product category
جذب مصرف کنندگان برند های رقیب attracting users of competitive brands
مدل جاذبه attraction model
هزینه های منتسب attributable costs
ویژگی‌ها صفات خاصه attributes
نظریه اسناد attributio theory
حراج مزایده auction
شرکت های مزایده auction company
سایت های مزایده auction sites
مخاطب    audience
سنجش مخاطب     audience measurement
انتخاب مخاطب audience selectivity
مهندس صدا audio engineer
یادآوری لفظی audio mention
ادیومتر    audiometer
کارت پستالهای صوتی تصویری audio video post cards
کمک های صوتی تصویری audiovisual aids
بازرسی    audit
حسابرسی فروش audited sales
حسابرسی    auditing
مامور رسیدگی auditor
فرا محصول محصول جانبی augmented product
تعیین اعتبار    authentication
اقتدارگرا    authoritarian
مجوز    authorization
فروشنده مجاز authorized dealer
پاسخ‌دهندگان اتوماتیک auto responders
انواع کردن اتوماتیک automated warehouse
خودکار    automatic
بهینه سازی خودکار automatic optimization
سفارش مجدد اتوماتی automatic reordee
سیستم سفارش مجدد اتوماتیک automatic reordering system
فروش اتوماتیک automatic selling
فروش از طریق دستگاه خودکار automatic vending
خودکارسازی automation
قانون افشای اطلاعات خودرو ۱۹۵۸ automobile information disclo sures act 1958
تصمیم خود مختار autonomic decision
تصمیمگیری  خودکار autonomic decision making
برنامه ارسال خودکار auto ship program
آواتار avatar
هزینه متوسط هر واحد average cost per unit
میانگین روز های دریافتی مدت وصول مطالبات average days receivables
هزینه ثابت متوسط average fixed cost
میانگین فرکانس average frequency
متوسط عمر صفحه average page depth
تجربه میانگین average practice
متوسط ارزش پاسخ average response value
درآمد متوسط average revenue
هزینه متوسط کل average total cost
متوسط هزینه متغیر average variable cost
قیمت گذاری متوسط هزینه ها average cost pricing
تعارض اجتناب اجتناب avoidance avoidance conflict
جایزه award
مرحله آگاهی aware stage
آگاهی     awareness
آگاهی آزمایش و تکرار awareness trial repeat
رها ترک پایان یا رها کردن یک محصول که در انتهای چرخه  حیات آن محصول اتفاق می‌افتد abamdonment
نرخ رها کردن تعداد سبدهای خرید رها شده نسبت به معاملات به پایان رسیده است abandonment rate
عصب حرکتی خارجی چشم عصب ابدوسنت abducens (abducent) nerve
هسته عصب حرکتی خارجی چشم هسته عصب ابدوسنس نت abducens (abducent) nucleus
محرک گریزی abience
هزینه اولیه abopiginal cost
تبلیغات یکجانبه above the line advertising
هزینه های بالاسری هرگونه هزینه درگیر در فرایند تبلیغات که به طور خاص در بودجه ذکر می شود above the lin cost
تخلیه هیجانی abreaction
حواس پرتی بی توجهی absent-mindedness
مزیت مطلق برتری یک کشور در تولید مقدار بیشتر یک محصول نسبت به سایر رقبا absolute advantage
  هزینه‌های قطعی absolute costs
هزینه کلی absolute costs
استدلال انتزاعی دیداری abstract / visual reasoning
نگرش انتزاعی abstract attitude
هوش انتزاعی abstract intelligence
توسعه سریع فرآیند تسریع بخشیدن به توسعه محصول جدید accelerated development
مراحل توسعه سریع accelerated development stage
خرید سریع یکی از اهداف ارتقاء فروش برای دست آوردن سریع مصرف‌کنندگان است accelerated purchase
انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری های جدید در زمانی که تقاضایفزون بر ظرفیت موجود فشار می آورد accelerator ا
محدوده مناسب قیمت شامل محدوده مناسب قیمت هایی است که خریداران مایل به پرداخت آن برای یک کالا هستند acceptable price range
نمونه گیری برای سنجش کیفیت acceptance sampling
موانع دستیابی access barriers
تجهیزات و لوازم جانبی یزات قابل حمل کارخانه ها و ابزارهایی که در آن فرآیند تولید استفاده می‌شود و آنها معمولاً ارزان‌قیمت کم عمر و نسبتاً استاندارد هستند به عنوان مثال کامیون بالابر ماشین تحریر و غیره accessory equipment
عصب شوکی از عصب فرعی accessory nerve
هسته فرعی اکولوموتور یا ادینگر وستفال accessory aculomotor nucleus   edinger-westphal nucleus
نمونه تصادفی accidental sample
سرویس های اقامتی ارائه خدمات به مشتری در یک فروشگاه بزرگ چیز هایی از قبیل اجاره پارکینگ سرویس های اقامتی کارت هدیه و غیره accommodation desk
گفتار غیر ارتباطی accomunicative speech
تسویه account
حساب بانکی account
حساب یک مشتری معمولاً یک نهاد و یا سازمانی که محصولات یا خدمات شرکت را می خرند account
طبقه بندی حساب طبقه بندی مشتریان به گروه‌های مختلف بر اساس معیارهایی مثل فروش بلقوه برای توسعه فروش account classification
رسیدگی به حساب مشتریان Account executive
متصدی رسیدگی به حساب مشتریان کسی که مسئول تماس با مشتریان یک سازمان خاص است و مسئول رابطه کلی با شرکت خود و چند حساب عمده است Account executive
گروه حساب اعضای بخش های مختلف آژانس تبلیغات کاربردی مانند مدیر حساب برنامه‌ریزی رسانه‌ها تحقیقات و غیره Account group
مدیر حسابداری Account  manager
اهداف مقداری Account  objectives
باز کردن حساب باز کردن یک حساب کاربردی جدید در موسسات و فروشگاه های مالی Account  opener
حساب پرداختی Account  payment
نماینده حساب کاربری Account  representative
متخصص حساب کاربری Account  specialist
حسابداری استراتژیک Account  strategies
پاسخگویی Accountability
جوابگوی Accountability
حسابدار Accountant
حسابداری Accounting
حسابداری مدیریت Accounting managment
حساب های پرداختنی Accounts payable
حسابهای پرداختنی Accounts payable
حسابهای دریافتنی Account receivable
حقوق و دستمزد پرداختی accrual salaries and wages payable
هسته اکومبنس accumbens nucleus
تراکم یک فرآیند مرتب سازی است که تعدادی از منبع مشابه را در یک منبع همگن عرضه می کند ازدیاد مقدار درهم افزودن  سرمایه‌ها وجوه بهره ها و نظایر آن Accumulation
موقعیت اکتسابی Achieved status
موفقیت Achievement
آزمون پیشرفت Achievement test
زردپی آشیل Achilles tendon
وصول اعلام Acknowledgement of receipt
دستگاه پرداخت خودکار Acm
صوتی صوت شناختی Acoustic
عصب شنوایی Acoustic nerve
اکتساب خریدهای یک شرکت یا دارایی های آن معامله ای که از طریق آن یک واحد اقتصادی کنترل واحد اقتصادی دیگر را به دست می‌آورد Acquisition
برنامه عملیاتی Action program
تحقیقات عملیاتی Action research
انگیزاننده Activator
فعالیت Activity
هزینه یابی بر اساس فعالیت Activity based costing
هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک سیستم حسابداری است برای تخصیص دقیق منابع مستقیم و غیرمستقیم یک سازمان بر مبنای میزان مصرف آنها در فعالیت های صورت گرفته Activity based costing
برآورد زمان فعالیت ها Activity duration estimating
هزینه واقعی Actual cost
هزینه واقعی بهای تمام شده Actual cost
تولید واقعی Actual product
موجودی واقعی Actual stock
آمارگیر Actuary
اختلال مغزی حاد Acute brain disorder
به هر باری که یک بنر تبلیغاتی توسط یک بازدید کننده‌ای از منبع اش دیده می‌شود ثبت یک صورت میگیرد که مشخص قابل شمارش است هر باری که تبلیغ توسط منبع به نمایش گذاشته شود یک محاسبه می گردد. Ad impression
پرسشنامه رفتار سازشی Adaptive behavior inventory
مقیاس رفتار سازشی Adaptive behavior scale
سیستم کنترل تطبیقی Adaptive control system
سازمان های انطباق پذیر Adaptive organization
فروش تطبیقی Adaptive selling
استراتژی تطبیقی Adaptive strategies
جمع کردن Add up
ارزش افزوده Added value
ارزش افزوده Added value
هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک Adrenocorticotropic hormone
قیمت گذاری اداری Administered prices
فرهنگ مدیریتی Administrative culture
هزینه های اداری Administrative expenses
میزان پذیرش Admission rate
شرایط پذیرش Admistion requirements
خودمحوری نوجوانی Adolescent egocentrism
مریض های خودسنجی نوجوان Adolescent self-report scale
فرایند پذیرش Adoption process
مغز غده فوق کلیوی Adrenal medulla
پیش پرداخت Advance payment
مزایای پیشرفته Advanced benefits
روابط ناسازگار Adversative relations
تبلیغ کنندگان Advertisers
تبلیغات Advertising
آژانس تبلیغاتی Advertising agency
تبلیغات فرودگاهی طیف تبلیغات بازرگانی که در فرودگاه‌ها به چشم می‌خورد از تبلیغات پستری دیواری موسوم به که به دیوارها نصب می‌شود و از پشت آنها نور می‌تابد که به آنها نئون گفته می‌شود تا مجموعه‌هایی که غرفه داران برای تبلیغ از آنها استفاده می کنند Advertising airport
مجوز تبلیغاتی Advertising allowance
جذابیت های تبلیغاتی Advertising appeal
انجمن تبلیغات بیرون از خانه آمریکا این انجمن در سال ۱۹۸۱ پایه گذاری شده و در واقع یک اتحادیه ملی است  که از دست اندرکاران رسانه ای و تولیدکنندگان عرصه تبلیغات بیرون از خانه حمایت کرده و نماینده آنها به شمار می‌آید ماموریت انجمن تبلیغات بیرون از خانه ارتقاء و حمایت از رسانه تبلیغات بیرون از خانه است و این هدف را از مسیر تمرکز و بر مقررات بازاریابی بهبود کیفیت محصولات حمایت از تکنولوژی های جدید و حفظ وحدت صنعت دنبال می کند Advertising association of America outdoor
تبلیغات ساحلی تابلوهای تبلیغاتی که بر روی برجهای غریق نجات در ساحل یا بر روی هر وسیله دیگری نصب می شود Advertising beach
بودجه تبلیغاتی Advertising budgft
کمپین های تبلیغاتی Advertising campaign
خلاقیت تبلیغاتی Advertising cercativity
اثربخشی تبلیغاتی Advertising effectiveness
فدراسیون تبلیغات بازرگانی آمریکا فدراسیونی که از توقف آگهی دهندگان از طریق آموزش دولت رسانه‌های خبری و حامی مردم دفاع می کند فدراسیون تبلیغات بازرگانی آمریکا اهداف خود را از طریق شبکه ۵۰ هزار عضوی خود که شامل انجمن های تبلیغاتی و افراد دانشگاهی می شود دنبال می کند Advertising federation(aaf)American
هدف تبلیغاتی Advertising goal
تبلیغات درون خانه یا فضای داخلی تبلیغات در فضای مسقف Advertising indoor
مدیر تبلیغات Advertising manager
مفهوم تبلیغات Advertising message
اهداف تبلیغاتی Advertising objectives
نفوذ تبلیغاتی درصدی از بازار هدف از که بخشی قابل توجهی از پیام های تبلیغاتی منتقل شده توسط یک کمپین تبلیغ را دارا می باشد Advertising penetration
مسئله تبلیغاتی Advertising platform
تبلیغات در ایستگاه راه‌آهن تبلیغات در ایستگاه‌ها و ترمینال های قطار که در کنار خط آهن نصب می شوند Advertising rail
متخصص تبلیغات Advertising specialties
تبلیغات در پیست های اتومبیلرانی انواع تبلیغات در اندازه های مختلف کنار پیست های اتومبیلرانی نصب می‌شود و از اندازه های پایه میزی تا ابعاد آگهی‌های کناره ایستگاه‌های راه‌آهن را در برمی‌گیرد تبلیغات استادیومی انواع فرمت های تبلیغاتی که در استادیوم ها نصب می شود و اندازه های آنها متفاوت است Advertising speed way
تبلیغات ایستگاهی انواع تبلیغاتی که در ایستگاه‌های مترو راهن صورت می‌گیرد و ابعاد متغیری دارد Advertising station
محرک های تبلیغاتی Advertising stimuli
استراتژی تبلیغاتی استراتژی تبلیغاتی از استراتژی کلان سازمانی و یا استراتژی بازاریابی نشأت می گیرد و بیانیه آماده شده توسط تبلیغ کننده اغلب در ارتباط با یک آژانس تبلیغاتی می باشد Advertising strategy
اثبات تبلیغاتی قواعد کمیسیون فدرال تجاری که شرکت را موظف می‌کند اگر چالشی در استفاده شرکت را از امنیت اجرا اثر کیفیت یا ادعای رقابتی قیمت وجود داشته باشد شرکت موظف است اسنادی را ارائه دهد Advertising substantiation
  تبلیغات مترویی انواع تبلیغاتی که در ایستگاه های مترو در اندازه‌های مختلف صورت می‌گیرد Advertising subway
هدف تبلیغاتی Advertisingtarget
تم های تبلیغاتی Advertising theme
تبلیغات حمل و نقل و سیار و انواع تبلیغاتی گفته می‌شود که بر روی وسایل متحرک از جمله وسایل نقلیه در فرودگاه ها و ایستگاه ها و ترمینال ها نصب می شود مثل تبلیغات بر روی اتوبوس ها پنلها تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها Advertising transit
عدم اثربخشی تبلیغات هنگامی که تبلیغات محیطی و محاطی یک برند اثر خود را بر سنجشِ و تاثیرپذیری مخاطب از دست بدهد Advertising wearout
مقررات و تبلیغات تحت قواعد کمیسیون فدرال تجاری اعمال و اقدامات ناعادلانه و یا فریبنده که ممکن است شامل تبلیغات باشد ممنوع است Advertising regulation of
خبر آگهی تکه نوشته تبلیغاتی که در لفافه نوشته نویسنده گم می شود و اغلب مخاطب متوجه یک مرز شب بودن آن می شود برای مثال نمی توانید باور کنید که بعد از استفاده از این خمیر دندان سفید کننده چه اتفاقی می افتد معلوم است که چه اتفاقی افتاد دندان هایت سفید تر شد Advertorial
برگ فروش Advice note
راهنما مدل توصیفی توضیح سطوح هزینه های ارتباطات بازاریابی برای محصولات صنعتی میباشد دو متغیر مهم در این مدل اندازه بازار محصول و تعداد مشتریان بالقوه می باشد Advisor
مرجع مشاوره Advisory authority
تبلیغات حمایتی تبلیغاتی است که در برابر موضوعی موضع گرفته و یا از دیدگاه خاصی طرفداری می کند Advocacy advertising
تبلیغات موضوعی Issue advertising
تبلیغات هوایی Aerial advertising
  اثر احساسات یک شخص نسبت به یک شی مانند یک نام تجاری تبلیغات فروشنده و غیره در تلاش برای درک و پیش بینی رفتار مصرف کننده است Affect
وقفه عاطفی Affect block
اظهارات عاطفی Affect displays
الگوی الغای عاطفی Affect infution model
وارونگی عاطفی Affect inversion
نظریه برانگیختگی عاطفی Affective-arousal theory
درگیری های عاطفی حالت جنگ زمانی که یکی از اعضای کانال احساس  استرس خستگی تنش و یا خصومت با یک عضو دیگر دارد Affectiveconflict
همخوانی عاطفی Affective congruency
قلمرو عاطفی دامنه عاطفی Affective domain
منطق عاطفی Affective logic
هدف های عاطفی Affective objectives
واکنش‌های عاطفی Affective responses
تفکر عاطفی Affective thinking
مفهوم عاطفه محور Affect-laden concept
الگوهای مرتبط با عاطفه affect-related models
بازاریابی وابسته Affiliate
تقلب تاکتیک نادرست در بازاریابی وابسته که برای تولید درامدنامشروع استفاده می شود به عنوان مثال برنامه‌های تبلیغاتی پرداخت به ازای هر کلیک Affiliate fraud
بازاریابی وابسته نوعی از بازاریابی است که محصولات و خدمات دیگران را در قبال دریافت کمیسیون برای فروش یا ارائه خدمات در سایت و وبلاگ یا از طریق لینک هایی که در اختیار کاربران قرار داده می شود به صورت آنلاین به کاربران دیگر معرفی می کند Affiliate marketing
فروش رابطه ای یک روش بازاریابی است که در آن کسب و کار به یک یا چند نفر که از طریق این برنامه بازدید کننده یا مشتریانی را در کسب و کار ارجاع داده‌اند پاداش می دهد  برای مثال سایتها برای ارجاع بازدیدکنندگان جدید یا خریداران جدید  هدیه  یا مبلغی  را به شخصی که معرفی را انجام داده پرداخت میکند  این صنعت چهار بازیگر اصلی دارد  کالا شبکه ناشر و مشتری Affiliate marketing
تجارت وابسته تبلیغات در روابط بازاریابی وابسته Affiliate merchant
شبکه های وابسته تعدادی از کسب و کارهایی که به ارائه خدمات پشتیبانی برنامه های بازاریابی وابسته می پردازند این خدمات می‌تواند شامل کمیسیون های ردیابی و فعالیت  بازاریابی و پشتیبانی فروش و یا سایر خدمات باشد Affiliate network
خرید های مشارکتی Affiliated buying
فروشگاه وابسته یک فروشگاهی که توسط فروشگاه دیگر کنترل می شود اما تحت یک نامه جداگانه اداره می شود Affiliated store
تعلق Affiliation
نزدیکی قرار گرفتن خرده فروشی‌های مشابه و مکمل در مجاورت هم برای تسهیل در خرید برای مثال در یک شهرستان فروشگاههای مبلمان در کنار هم قرار گیرند Affinities
وابستگی Affinity
خدمات پس از فروش After sales service
خدمات پس از فروش خدمات ارائه شده توسط شرکت سازنده محصولات پس از فروش آنها برای ترویج حسن نیت اطمینان از رضایت مشتری و توسعه وفاداری مشتری می باشد After sales support
بازار بعد از خرید Aftermarket
بازار بعد از خرید فروش آتی پتانسیل تولید شده توسط صاحبان تجهیزات برای تعمیر و تعویض قطعات After-market
بخشبندی سن و چرخه عم Age and life-cycle segmentationر
مقیاس معادل سنی Age equivalent scale
نمایندگی Agency
هزینه های سازمان کاهش ارزش دلار در رفاه اجتماعی به دلیل ماهیت ذاتی روابط آژانس با مدیریت Agency cost
ارزیابی بنگاه Agancy evaluation process
یک آژانس تبلیغاتی که مسئولیت خرید رسانه‌های خاصی را به مشتری اختصاص داده است Agency of record (aor)
ارتباط نمایندگی Agency relationship
تئوری نمایندگی Agency theory
تئوری عاملیت نظریه ای است که به دنبال توضیح فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ ناشی از درگیری‌های بین سهامداران و عوامل مدیران یک شرکت است این دیدگاه در جستجوی راه کارهایی بود که اهداف مدیران و سازمان را در یک جهت هدایت کند و مدیر را از حالت کارگزار و عامل سازمان به خادم سازمان مبدل سازد Agency theory
صورتجلسه Agenda
دستور کار Agenda
نمایندگی Agent
عامل یک فرد که به عنوان نماینده یک شرکت یا یک فرد عمل می کند تعریف خرده فروشی یک واحد کسب و کار که به مذاکره خرید فروش و یا هر دو می پردازد Agent
عوامل و کارگزاران واسطه هایی که به صورت فعال برای خرید یا فروش محصولات برای مشتریانشان مذاکره می کنند Agents and brokers
داده های تجمعی داده هایی که به یک واحد کوچک گرد می شوند برای نشان دادن خلاصه‌ای از داده ها Aggregate data
تجمع مفهوم تقسیم بندی بازار است که در آن اکثر مصرف کنندگان به طور یکسان فرض میشود تکیه بر توزیع انبوه تبلیغات انبوه و قیمت کم است Aggregation
آدیداس برای آموزش دوندگی در سال  ۲۰۱۴ از ماشین های زیر زمینی استفاده کرد او با شعار شما هم می توانید در تاریکی غوطه ور شوید جایزه  در سال ۲۰۱۳ را از آن خود کند برند ها برای پیشبرد اهداف بازاریابی خود را به سرعت به رویدادهای مرتبط پاسخ می دهند و همراه می شوند هیچ محدودیتی برای استفاده از فرصت های بازاریابی دیجیتال در شبکه های مجازی وجود ندارد شرکت ها از این فرصت به نفع خود بهره می‌برند Agile marketing
سالخوردگی در خرده فروشی مدت زمانی است که کالا در انبار بوده و به عنوان مثال مثل تنباکو مشروبات الکلی پنیر Aging
ادراک پریشی آگنوزی Agnosia
توافقنامه Agreement
قرارداد، توافق نامه agreement
قرارداد agreement
تبلیغات کسب و کار agricultur aladvertising
فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ahp
هوش مصنوعی ai
  فرایند مدل مراحل ابتدایی و پایه فروش را تشریح می‌کند که به صورت پیوسته در طول تاریخ کاربرد داشتند چهار حرفی از ابتدای کلمه توجه علاقه و اشتیاق و عمل گرفته شده است که فرایند منطقی تصمیم گیری برای خرید می باشد Aida
ایده آیدا aida concept
مدل آیدا aida model
۱۹۷۸ ) قانون مقررات زدایی هواپیمایی ۱۹۷۸ این قانون به محیط رقابتی دستوری پایان داد و منجر به شکل گیری محیط رقابتی آزاد و وابسته به نیروهای بازار در صنعت هواپیمایی شد airline deregulation act1978
بارنامه هوایی airway bill
جدول راهرو جدولی در راهروی یک فروشگاه بزرگ که ویژگی‌های خاص تبلیغاتی را بیان می کند aisle table
مجموعه‌ای از استانداردها و فناوری های وب است  که به کمک آنها می‌توان برنامه‌های مبتنی بر وب تولید کرد که به آسانی با کاربران تعامل داشته باشند ajax
الگوریتم فرایندی است که در آن موتور جستجو لیستی از نتایج بر اساس یک واژه جستجو تولید می‌کند موتورهای جستجو به طور منظم الگوریتم های خود را برای بهبود کیفیت نتایج جستجوی تغییر می‌دهند algorithm
اتحاد پیوستگی رابطه دراز مدت و داوطلبانه که توسط تعهد بین دو یا چند شرکت به وجود می آیند در این تلاش به طور مشترک به دنبال اهداف خاص هستند هدف از این پیوستگی همکاری برای ترکیب منابع شرکت های شرکت کننده به منظور بهبود کیفیت عملکرد هستند alliance
تخصیص دادن allocate
تخصیص allocation
تخصیص یک فرآیند مرتب سازی است شامل شکستن یک منبع همگن به تعداد زیادی منابع کوچک تر allocation
تخصیص منابع allocation of resources
مزایای شغلی Allowance
بودجه بندی هزینه رویکردی برای بودجه بندی تبلیغاتی مقدار هزینه ای که بعد از همه ی هزینه ها و سرمایه گذاری لازم برای تبلیغات صرف می شود All you can afford budgeting
فعالیت آلفا Alpha activity
خطای آلفا Alpha arror
فاکتور آلفا Alpha factor
هزینه تغییرات هزینه خالص تغییر کالاها شامل هزینه ی نیروی کار و منایع Alteration cost
اتاق دگرگونی یک بخش است به معنی تغییر کالاها بر اساس خواسته ی مشتریان Alteration room
بدیل های تبلیغاتی Alterative advertising
سنجش ارزیابی جایگزین Alterative evaluation
جایگزین  های قیمت گذاری مقدماتی Alteratives of introductory pricing
نظرسنجی Altitude survey
آلوئوس هیپوکامپ Alveus of hippocampus
هسته آمبیگوس Imbiguus nucleus
رفتار دوسوگرا Ambivalent behavior
بازاریابی کمین یک روش بازاریابی است که در آن برخی شرکت ها بدون پرداخت هزینه برای یک رویداد بزرگ در حاشیه آن رویداد به یک عملیات تبلیغاتی دست می زنند. Ambush marketing
موسسه استاندارهای ملی آمریکا American national standards institute
قانون فناوری آمریکا این قانون بیان می کند که برچسسب بسته بندی کالاها باید در هر دو اینچ یا پوند و سیستم متریک بیان شود. American technology preeminence 1992
اختلال بیانگری amimia
نورونهای بهره گیر از امینه ها همچون ناقل عصبی Aminergic
کنش پریشی یاد زدایش ای Amnesic apraxia (Amnestic apraxia)
استهلاک بازپرداخت Amortization
امیگدال بادامه Amygdala
ناحیه آمیگدال Amygdala
جسم بادامی Amygdaloid body
ناحیه تبدیل هسته بادامی به جسم مخطط Amygdalostriate transition area
رسوبات آمیلوئید Amyloid plaques
رویکرد آنالوگ یکی از روش های تجزیه و تحلیل است که به چهار مرحله تقسیم می شود ۱ توصیف منطقه تجاری حال حاضر ۲ طرح ریزی ۳ تعریف مناطق تجاری ۴ تطبیق ویژگی های فروشگاه ها در مناطق تجاری  فروشگاه‌های بلقوه به منظور برآورد فروش باالقوه Analog approach
رفتارگرایی تحلیلی Analytical behaviorism
روانشناسی تحلیلی Analytical psychology
پرسشنامه خواندن تحلیلی Analytical reading inventory
هوش تحلیلی analytical intelligence
بازار مشترک آندی anc
تکیه گاه قیمت مرجع یا محصول مرجع در مقایسه مصرف کنندگان Anchor
مغازه اصلی anchor store
اثر تکیه گاهی فروشگاه مرکزی فروشگاه ای است معروف و بزرگ که برای جذب مشتری در مراکز خرید بزرگ افتتاح می شود بین فروشگاه ها تسهیلات خاصی داده می شود anchor store
فروشگاه های بلوکی فروشگاه های بلوکی را می توان به عنوان جذاب ترین و قوی ترین فروشگاه ها در اماکن تجاری مانند پاساژها دانست و معمولاً در ابتدا و انتهای پاساژ چیدمان می شوند تا باعث جذب مخاطبین برای ورود به پاساژ گردد Anchor store
زمانی که خریداران قیمت محصولات را با قیمت های مرجع مقایسه می‌کنند در نتیجه این مقایسه اثر تکیه گاهی به وجود می‌آید یک قیمت مانند یک تکیه گاه عمل می کند Anchoring effect
خدمات جانبی خدمات ارائه شده توسط اپراتورهای معین از جمله شامل طبقه بندی ذخیره سازی محصول قبل از تحویل مارک و یا برچسب زدن محصول Ancillary service
بیهوشی بی حسی Anesthesia
در مبحث کارآفرینی تکنولوژی به سرمایه گذاران غیر رسمی یا ثروتمندانی که در ابتدا هیچ گونه رابطه ای با ت های نوپا ندارند و ناگهان پیدا می‌شوند و برای شکل‌گیری این شرکتها سرمایه گذاری می کنند فرشته میگویند این افراد سرمایه مخاطره آمیز را مستقیماً در شرکتهای جدید یا در حال رشدی که هیچ رابطه قبلی با آنها ندارند به کار می بندند در برخی از کشورها مثل آمریکا فرشتگان بزرگترین منبع سرمایه های مخاطره آمیز برای کارآفرینان هستند Angle
شکنج زاویه دار شکنج زاویه ای Angular gyrus
نابرابری مردمک ها Anisocoria
ناهمسانی انکساری چشم ها Anisometropia
سالانه Annual
گزارش سالانه Annual report
آگاهی نا ادراکی Anoetic cons ciousness
بی نظمی Anomie
آنالیز واریانس Anova
قوس عدسی Ansa lenticularis
قوس پایه ای Ansa peduncularis
موسسه استانداردهای ملی آمریکا قالب عمومی مبادله الکترونیکی داده ها در شمال آمریکا است که برای انتقال ارتباطات استفاده می شود Ansi.x12 (American national standards institute )
پیشین قدامی Anterior
شاخه قدامی سعودی شیار جانبی Anterior ascending Ramus of lateral sulcus
دسته قدامی رابطه قدامی Anteriorbundle of anterior commissure
شریان مغزی قدامی Anterior cerebral artery
شریان مغزی قدامی بخش پس رابطی Anterior cerebral artery postcommunical part
کمربندی قدامی Anterior cingulate
قشر حلقوی قدامی مخ Anterior cingulate cortex
قشر کمربند قدامی Anterior cingulate cortex
قشر کمربندی قدامی Anterior cingulate cortex (acc )
دسته تار های رابطه قدامی Anterior commissure
رابط قدامی  دسته  خلفی Anterior commissure posterior bundle
رابط قدامی دسته قدامی Anterior commissure Anterior bundle
سرخرگ رابطه قدامی Anterior communicating artery
هسته بادامی قشری قدامی Anterior cortical amygdaloid nucleus
قطعه پیشانی قدامی Anterior frontal lobe
طناب قدامی Anterior funiculus
ستون خاکستری قدامی Anterior gray column
شاخه قدامی افقی شیار جانبی Anterior horizontal ramus of lateral sulcus
شاخ قدامی گروه سلولی مرکزی Anterior horn ( of spinal cord ) central cell group
شاخ قدامی گروه سلولی خارجی Anterior horn ( of spinal cord ) lateral cell group
شاخ  قدامی گروه داخلی Anterior horn ( of spinal cord ) medial cell group
شاخ قدامی بطن جانبی Anterior  horn of lateral ventricle
شریان مخچه ای قدامی تحتانی Anterior inferior cerebellar artery
جزیره قدامی Anterior insula
بازویی قدامی کپسول داخلی Anterior limb of internal capsule
هسته قدامی داخلی تالاموس Anterior medial nucleus of thalamus
شکاف قدامی میانی Anterior median fissure
گروه هسته های قدامی تالاموس Anterior nuclei group of thalamus
هسته قدامی Anterior nucleus
هسته بویایی قدامی Anterior olfactory nucleus
جسم سوراخ دار قدامی Anterior perforated substance
شریان نخاعی قدامی Anterior spinal arter
ورید نخاعی قدامی Anterior spinal vein
راه نخاعی مخچه ای قدامی Anterior spinocerebellar tract
شکنج گیجگاهی عرضی قدامی Anterior transverse temporal gyrus
هسته های قدامی شکمی تالاموس Anterior ventral nucleus of thalamus
رابطه سفید قدامی Anterior white commissure
شیار قدامی جانبی Anterolateral sulcus
داروی ضد اضطراب Antianxiety drug
پیش بینی Anticipation
پیش دستی کردن تخفیفی که در صورت پرداخت قبل از پایان دوره صورت می گیرد Anticipation
پاسخ انتظاری Anticipatory response
پاسخ های انتظاری رسانش پوستی Anticipatory skin conductivity responses
لیزینگ ضد رقابتی اجاره نامه‌ای است که نوع و میزان رقابت را به یک منطقه تجاری خاص و یا یک مرکز خرید محصور می کند Anticom petitive leasing arrangement
داروی ضد تشنج Anticonvulsive
داروهای ضد افسردگی Antidepressant antidepressive
عوارض ضد دامپینگ نقض قوانین ضد دامپینگ عوارض جریمه ای در نظر گرفته شده است این عوارض به شکل هزینه‌های ویژه‌ای هستند Antidumping duties
قانون ضد دامپینگ قوانین تصویب شده توسط دولت میزبان برای حفاظت تولیدات داخلی از دامپینگ Antidumping laws
۱۹۵۰) قوانین ضد ادغام این قانون اصلاحیه قانون کلیک آن است که ترتیب ادغام خرید دارایی‌ها و سهام را منع می کند Anti-merger act 1950
قوانین ضد تراست این قوانین برای تشکیل تراز تا و نظارت در آنها وضع شده است Antitrust laws
شکنج کاسه چشمی قدامی Anterior orbital gyrus
شیار جنب بویایی قدامی Anterior parolfactory sulcus
ناهماهنگی حرکتی Anxia
اضطراب انگیزه Anxiety –evoking
احساسات اضطرابی Anxiety Feelings
هیستری اضطرابی Anxiety hysteria
کنترل اضطراب مدیریت اضطراب Anxiety  management
روان رنجوری اضطرابی Anxiety neurosis
مستعد اضطراب Anxiety prone
پرسشنامه افکار اضطرابی Anxious thought inventort
تحویل کالا Aog
  بی تفاوتی Apathy
دندریت های هرمی رابطه نورون با سطح بیرونی مغز Apical dendrite
کاربردپذیری Applicability
قابل اجر Applicableا
متقاضی Applicant
متقاضی Applicant
متدولوژی پیاده سازی سیستم Application implementation
ارائه دهنده خدمات برنامه های کاربردی این واژه برای توصیف شرکت‌های به کار می رود که به طور مداوم به شبکه ای از مشتریان نرم افزار و خدمات ارائه می کنند Application service provider (asp)
تحلیل رفتار کاربردی Applied behavior analysis
روانشناسی شناختی کاربردی Applied cognitive psychology
تحقیقات کاربردی Applied research and development
نماینده رسمی Appointed agent
قرار ملاقات Appointment
سرشکن کردن Apportion
سهمیه بندی Apportionment
محاسبه ارزشیابی Appraisal interview
نظریه های ارزیابی Appraisal theories
ارزیاب Appraiser
کارآموز Apprentice
رویکرد Approach
انگیزش رویکردی Approachmotivation
رویکرد فروش مرحله اولیه در فروش متقابل هدف از این رویکرد افزایش امنیت می باشد Approach sales
فروش به شرط پسند قراردادی که به خریدار فرصت می دهد تا تصمیم خود را ظرف مدت معینی تغییر دهد Approval sale
وندور لیست لیستی که شامل محصولات مورد تایید کارفرما باشد گفته می شود Approved vendor list
الحاقیه فرم پیوست شده به فاکتور یا کپی سفارش خرید در فروشگاه های خرده فروشی Apron
نظریه قیمت گذاری آربیتراژ Apt
سطح مورد قبول کیفیت Aql
متوسط درآمد Ar
آربیتراژ به معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است Arbitrage
نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مدل قیمت گذاری آربیتراژ یک تئوری برای تبیین رابطه تعادلی ریسک و بازده است که می تواند برای قیمت گذاری دارایی ها مورد استفاده قرار گیرد به عنوان یک مدل جایگزین برای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ارائه شده است arbitrage pricing theory (apt)
دلال arbitrageur
پاساژ بازی یک منطقه خرید محصول شده با تعدادی فروشگاه arcade shopping center
قشر مخ دیرینه archicortex
تبلیغات در  استراحتگاه ها به تبلیغاتی گفته می شود که در محوطه استراحتگاه های ایستگاه های قطار و یا توقفگاه های مربوط به کامیون ها صورت می گیرد area advertising rest
تبلیغات در استراحتگاه ها تببلیغاتی گفته می‌شود که در محوطه استراحتگاههای ایستگاه‌های قطار و یا توقفگاه های مربوط به کامیون ها صورت می گیرد area advertising rest
متخصص بازار محلی area market specialist
منطقه نفوذ منطقه جغرافیایی اطراف یک شهر است که ایستگاه های مستقر در آن سهم بیشتری نسبت به ایستگاه های نزدیکه دیگر دارند area of dominat influence
نمونه گیری منطقه ای یکی از روش های نمونه گیری است که در آن ابتدا تعدادی شهر یا منطقه به طور تصادفی انتخاب می شوند و سپس از داخل شهرها یا مناطق منتخب تعدادی نمونه تصادفی انتخاب می شود. Area sampling
ناحیه لوب فرونتال لوب قدامی مغز Areas of the frontal lobe
تحریک پذیری arousability
برانگیختگی arousal
واکنش انگیختگی arousal reactions
آستانه ی انگیختگی arousal threshold
موسسه پروژه های تحقیقاتی پیشرفته سازمانی تأسیس یافت در ایالت متحده و پیشرو توسعه در اینترنت می باشد arpa (advanced research project agency)
تحویل کالا منظور تحویل کالا است اگر در مدت زمان مشخص شده پرداخت انجام گیرد از تخفیف برخوردار خواهد شد arrival of goods(aog)
یک استراتژی تبلیغاتی است به عبارت دیگر ایجاد ارتباط بین شرکت و هنرهای نمایشی از جمله حمایت مالی از یکسری کنسرت نمایشگاه موزه و غیره art marketing
تولید گفتار تلفظ گویش articulation
واحد تولیدی گفتار articuleme
هوش مصنوعی هوش ماشینی artificial intelligence
هوش مصنوعی منظور طراحی سیستم های کامپیوتری هوشمند می باشد  می‌توانند واکنش هایی مشابه با رفتارهای هوشمند انسانی از جمله یادگیری توانایی کسب دانش شیوه استدلالی و حل مشکلات را داشته باشند artificial inteligence
بازاریابی هنر یک استراتژی تبلیغاتی است به عبارت دیگر ایجاد ارتباط بین شرکت و هنرهای نمایشی از جمله حمایت مالی از یکسری کنسرت نمایشگاه موزه و غیره arts marketing
کالای آسیب دیده کالایی که برای فروش بدون توجه به بازپرداخت ارائه می‌شود و این محصول ممکن است کهنه رنگ رفته آسیب دیده باشد که قابل درک است as is
هر چه زودتر asap
سیستم ذخیره سازی و بازاریابی اتوماتیک asar
لاستیک کد استاندارد آمریکایی برای تبادل اطلاعات است asci
گروه آرمانی یک گروه مرجع است که مصرف کننده می خواهد به آنها بپیوندند aspirational group
هم گذار اسمبلر خرید محصولات از مناطق تولید کننده assembler
عمده فروشان کشاورزی assemblers
خط مونتاژ assembly line
سیستم خط تولید assembly line system
برگ مونتاژ assembly sheet
مونتاژ برای اساس سفارش assembly-to-order
ارزیابی مالیاتی assessment
مرکز ارزیابی assessment center
پیش بینی سهم بازار از یک محصول جدید خریداری شده مصاحبه با مشتریان بالقوه و درک علایق و اولویت‌های آنان assessor
ارزیاب پیش بینی سهم بازار از یک محصول جدید خریداری شده مصاحبه با مشتریان بالقوه و درک علایق و اولویت‌های آنها assessor
دارایی asset
گردش داراییها asset turnover
حواله واگذاری منظور حواله به معنی انتقال رسمی اموال می باشد assignment
درون سازی جذب assimilation
اثر همگون سازی به این معناست که اگر قیمت‌های دو محصول مشابه نسبتاً به هم نزدیک هستند احتمال دارد که مصرف کنندگان حس کند که کیفیت این محصولات نیز مشابه است assimilation effect
تداعی همخوانی پیوند ارتباط association
خطای فعال سازی تداعی Association activation error
مناطق ارتباطی مغز Association areas
ضریب ارتباط Association coefficient
قشر تداعی Association cortex
تداعی فکری Association  ideas
روش تداعی Association method
نورون ارتباطی Association neuron
هسته های ارتباطی Association nuclei
تداعی اندیشه ها و معانی Association of ideas
انجمن ملل آسیای جنوب شرقی این انجمن در سال ۱۹۶۷ برای سرعت بخشیدن به پیشرفت اقتصادی و افزایش ثبات در منطقه جنوب شرقی آسیا در تایلند تاسیس شد Association of south east asian nations
روانشناسی تداعی گر Association psychology
آزمون تداعی Association test
زمان تداعی Association time
ادراک پریشی تداعی گر Association agnosiaا
ادراک پریشی ارتباطی Association agnosia
بازداری ناشی از تداعی Association inhibition
تفکر تداعی گرا Association thinking
طبقه بندی Assorting
مرتب سازی فرآیند دسته بندی محصولات برای استفاده در ارتباط با یکدیگر Assorting
دسته بندی یک نوع دسته بندی از کالاها که به مصرف کننده ارائه می گردد مثلاً در مورد پیراهن قیمت سبک رنگ طرح و مواد آن در نظر گرفته می‌شود که برای انتخاب در دسترس مصرف‌کننده است Assortment
فرضیه Assumption
بیمه Assurance
ادراک پریشی بساوشی Astereognosis
فرضیه حیرت انگیز وابستگی همه فعالیت های مغزی به ساختار عصبی مغز Astonishing hypothesis
غده آستروسیت ای در مغز Astrocytoma
تشکیلات ساختگی تشکیلات عمومی ساختگی برای ایجاد همه علاقه به محصول خدمت و یا ایده Astroturfing
وابستگی نامتقارن Asymmetric dependence
ناهماهنگی عضلانی Asynergia
در کارخانه At factory
داروهای آرامبخش Ataractic drugs
هماهنگی حرکتی Ataxia
تعادل سنج Ataxiameter
جوی ویژگی های فیزیکی فروشگاه مانند معماری طرح صفحه نمایش رنگ نور درجه حرارت سر و صدا و… Atmosphere
اطلاعات جو معماری فروشگاه چیدمان نورپردازی ترکیب رنگ دما دسترسی سر و صدا طبقه‌بندی قیمت رویدادهای خاص و غیره که به عنوان محرک و جذب توجه مصرف کننده عمل می کنند Atmospherics
شامل سه مرحله کلیدی آگاهی آزمایش و تکرار است آگاهی عبارت است از هرگونه اطلاعات درباره محصول نام تجاری و یا یک یا چند ویژگی مربوط به آن آزمایش به معنی استفاده از آزمون می باشد و منظور از تکرار این است که آیا آزمایش به اندازه کافی موفق بود که شایستگی Atr
آگاهی آزمایش تکرار a-t-r
قابل دستیابی attainable
زمان حضور attendance time
توجه دقت فرایندی است که طی آن مشتری اطلاعات محیط را برای تفسیر انتخاب می‌کند و همچنین نقطه‌ای است که مصرف کننده از محرک خاص در محیط آگاه می شود attention
تخصیص توجه attention allocation
تقسیم توجه attention divided
توجه برای عمل attention for action
منابع توجه attention resources
توجه طلب attention-seeking
پدیده پلک زدن توجهی attention blink
نحوه نگرش طرز برخورد گرایش attitude
نگرش مجموعه‌ای از عواطف و نیات رفتاری نسبت به ۱۶ یا ارزیابی کلی فرد از یک مفهوم می‌باشد attitude
مدلهای رفتاری attitude models
نظرسنجی attitude survey
آزمون نگرش attitude test
نگرش نسبت به اشیا ارزیابی کلی مصرف کننده محصول یا فروشگاه attitude toward objects (a.)
نگرش نسبت به تبلیغات ارزیابی کلی مصرف کنندگان از تبلیغات است attitude toward the ad (a.)
جذب علایق Attitude tracking
نگرش ها Attitudes
وکیل Attorney
جذب مصرف کنندگان جدید برای محصول Attracting nonusers of the product category
مدل جاذبه Attracting users of competitive brands attraction model
هزینه های منتسب Attributable costs
مشخصه Attributes
نظریه اسناد Attribution theory
نظریه اسناد این نظریه بیان می کند که چگونه آدمی تلاش می ورزد تا موجبات بروز رفتارهای مشهود فردی را بر اساس عوامل درونی یا بیرونی برای خود و دیگران باز شناسد این نظریه عامل مهمی در ادراک رخدادهای اجتماعی و تعیین مسئولیت برای رفتار انسان ها به شمار می آید Attribution theory
مزایده auction
شرکت مزایده شرکت های که از روش مزایده برای فروش کالا استفاده استفاده می کنند. Auction  company
بازتاب دیداری شنیداری Audi to oculogyric reflex
حد شنودپذیری Audibility limit
دامنه شنودپذیری Audibility range
مخاطب audience
سنجش مخاطب مطالعه موردی واکنش ها نظرات و رویکردهای مخاطبان هنگام مواجه شدن آنها با انواع تبلیغات محیطی محاطی و یا هنگام شنیدن نظرات سایر افراد در رابطه با برند و یا یکی از محصولات خواص آن برند می باشد این سنجش غالباً با اهداف افزایش رضایتمندی مشتریان و مخاطبان و همچنین تعیین نگرشها و تطبیق محصولات و خدمات آن شرکت یا برند بر اساس نیازهای مشتریان انجام می شود Audience measurement
نوع مخاطبین Audience quality
مخاطب هدف مخاطبان مورد نظر گروه مورد نظر است مخاطبان که احتمال خرید محصول یا خدمت از جانب آنها وجود دارد که جمعیت مخاطبان یا حمام مخاطبان مورد نظر معمولاً از طریق جمعیت نگاری و با توجه به مختصات ای نظیر موارد زیر طبقه بندی می شوند مصرف کالا نحوه رفتار در خرید سن و سایر مشخصه های اجتماعی Audience target
یادآوری  لفظی یادآوری لفظی از یک اسپانسر در سایت تلویزیون و یا رادیو Audio mention
خطای ادراکی حرکتی شنیداری Audiogravic illusion
شنوایی سنج Audiometer
دفتر ممیزی ترافیک دفتر ممیزی ترافیک که در سال ۱۹۳۳ پایه گذاری شده نماد رسمی شماره میزان دیده شدن تبلیغات بیرون از خانه است این سازمان مستقل به مثابه طرف سوم مورد قبول آگهی دهندگان و آژانس های تبلیغاتی و صاحبان رسانه ها است  و با آمارهای شان  در این عرصه وارد عمل می شوند Audit bureau (tab) traffic
سازمان حسابرسی تیراژ یک سازمان مستقل می باشد که امار مربوط به تیراژ نشریات مختلف را اعلام می‌کند [  ] Audit bureau of circulations (abc)
ممیزی ترافیک برآورد میزان دیده شدن یک آگهی در بیرون از خانه این میزان یا از طریق شماره های دولتی صورت می گیرد و یا اینکه به صورت دستی محاسبه شده و با داده های اداره ممیزی ترافیک مقایسه می شود Audit traffic
حسابرسی فروش یک روش اداری است که در پایان روز انجام می‌شود Audited sales
حسابرسی بررسی صورتحساب حمل و نقل برای اطمینان از دقت و صحت صدور صورتحساب Auditing
حسابرس Auditor
مامور رسیدگی شخص ثالثی است که درخواست بنر های تبلیغاتی یا سیستم گزارش آگهی های یک وبسایت را تایید می‌کند Auditor
گزارش حسابرسی Auditors report
آزمون آندریافت شنیداری Auditory apperceptipn test
  توجه  شنیداری Auditory attention
قشر شنیداری مخ Auditory cortex
استخوانچه های شنوائی Auditor ossicles
ادراک شنیداری ادراک شنوایی Auditory perception
پردازش شنیداری Auditor processing
ناحیه ادراک شنیداری مغز Auditorprojection area
فرا محصول جنبه های تکمیلی اضافه شده به محصول فیزیکی از قبیل تصویر گارانتی و سرویس های دیگر Augmented product
رهبری تفویض اختیار Authoritative leadership
اجازه اختیار Authority
حق صدور دستور و اجرای آن به کمک پاداش یا تنبیه را در اختیار گویند به عبارت دیگر بخشی از قدرت که از منصب های سازمانی ناشی می شود اختیار نامیده می شود Authority
مجوز پرداخت Authority for payment
مجوز فرآیندی که طی آن کارت اعتباری خریدار تایید شده و فروش انجام می شود Authorization
فروشنده مجاز فروشنده حق فروش محصولات تولید کننده است Authorized dealer
الگوی خود انگیزشی Auto – motive model
دستگاه خودپرداز یک دستگاه الکترونیکی است که به مشتریان این امکان را می‌دهد با استفاده از کارت‌های ویژه به حساب بانکی خود دسترسی داشته باشند Automated teller machine (atm )
دستگاه پرداخت خودکار یک سیستم که به موجب آن مشتریان این فرصت را دارند که با ورود کارت از فروشگاه خرید کنند Automatic chechout machine ( acm )
آگاهی خودکار Automatic consciousness
بهینه سازی خودکار در این حالت موتورهای جستجو تبلیغات را با هدف کسب تبلیغات بیشتر نمایش می دهد Automatic optimization
سیستم سفارش مجدد اتوماتیک به یکی از روشهای کنترل موجودی انبار اطلاعات می‌شود استفاده از این روش موجب می‌شود که همواره میزان معینی کالا در انبار موجود باشد Automatic reordering system
فروش اتوماتیک خرده‌فروشی کالا و خدمات از طریق دستگاه ها Automatic selling
بازار ممکن بخشی از بازار بالقوه که پول کافی برای تهیه کالا یا خدمات را دارند Available market
هزینه متوسط Average cost
هزینه میانگین Average cost
هزینه متوسط هر واحد هزینه کل به عنوان مثال مجموع هزینه های ثابت و متغیر تقسیم بر تعداد واحد Average cost per unit
قیمت گذاری بهای تمام شده متوسط Average cost pricing
میانگین هزینه ثابت Average fixed cost
هزینه ثابت متوسط از تقسیم هزینه ثابت کل مقدار تولیدات هزینه ثابت متوسط  حاصل می شود Average fixed cost
میانگین فرکانس رستون فرکانس مراجعه کنی Average frequencyد
میانگین موجودی انبار Average inventory quantity
متوسط ارزش پاسخ میانگین درآمد حاصل از هر کلیک محاسبه درآمد کل تقسیم بر تعداد کل کلیک ها Average response value
درآمد متوسط Average revenue
درآمد متوسط متوسط درآمد حاصل از فروش یک واحد کالا Average revenue
متوسط هزینه کل Average total cost
هزینه متوسطه کل از تقسیم هزینه کل بر مجموعه تولیدات به دست می آید Average total cost
هزینه متغیر متوسط Average  variable cost
متوسط هزینه متغیر با تقسیم تمام هزینه های متغیر بر مقدار تولیدات هزینه متغیر متوسط به دست می آید Average variable cost
قیمت گذاری متوسط هزینه ها اضافه کردن عادلانه و معقول به میانگین هزینه های یک محصول Average-cost pricing
آزارنده Aversive
محرک‌های آزارنده Aversive stimuli
محرک آزارنده Aversive stimulus
اجتناب Avoidance
مرحله آگاهی همواره مردم در مراحل متفاوتی از خرید یک محصول یا خدمات خاص قرار می‌گیرد که یکی از این مراحل مرحله آگاهی است Aware stage
آگاهی عبارت است از هر گونه اطلاعات درباره محصول نام تجاری و یک یا چند ویژگی مربوط به آن Awareness
 آگاهی آزمایش و تکرار شامل سه مرحله ی کلیدی آگاهی آزمایش و تکرار است آگاهی عبارت است از هرگونه اطلاعات درباره محصول نام تجاری و یا یک یا چند ویژگی مربوط به آن آزمایش به معنی استفاده از آزمون می باشد و منظور از تکرار این است که آیا آزمایش به اندازه کافی موفق بود که شایستگی یک یا چند تکرار داشته باشد Awareness-trial-repeat (a-t-r
آکسون Axon
تکمه آکسونی Axon hillock

2 comments on “دیکشنری مارکتینگ و برندینگ | حرف A”

دیدگاهتان را بنویسید