دیکشنری مدیریت بازاریابی | حرف B

دیکشنری مدیریت بازاریابی | حرف B

دیکشنری مدیریت بازاریابی | حرف B

دیکشنری مدیریت بازاریابی | حرف B

 

B2b کسب و کار بین بنگاهی بین شرکتی
B2b e-commerce کسب و کار الکترونیک بین بنگاهی بین شرکتی
B2c-ecommerce کسب و کار الکترونیک بنگاه کسب و کار با مصرف کننده
Baby boomer بر بچه ها
Back and سیستم های سازمانی
Back office پشتیبانی
Back-office solution پسخوان سیستم های ستادی
Back vertical integration ادغام عمودی رو به عقب
Backbone ستون فقرات
Back-end sales فروش آخر دوره غیر مستقیم
Backward pricing قیمت گذاری پس رو
Backward vertical integration یکپارچگی رو به پایین
Backing or craft ability توانایی های آشپزی با کارهای دستی
Balance of payments تراز پرداخت ها
Balance secorecards کارت امتیازی متوازن
Balance theory نظریه توازن
Balance score card کارت امتیازی متوازن
BAM نظارت بر کسب و کار
Bandwidth پهنای باند
Banner ads تبلیغات نواری
Banner advertisement تبلیغات حامی نوعی از تبلیغات اینترنتی تبلیغات بنر
Banner exchanges تبادل بنر تبلیغاتی
Bargain حراجی فروش فوق العاده
Bargain hunter خریدار چانه زن
Bargaining power قدرت چانه زنی
Barrier to entry منع مانع ورود به صنعت بازار
Barrier to exit مانع خروج از صنعت بازار
Barter مبادله کالا مبادله پایاپای
Basic elements اجزای اساسی هویت
Basic needs نیازهای اساسی
Batch systems سیستم های دسته ای
BCG matrix ماتریس گروه مشاوران بوستون
BDI شاخص های توسعه نام تجاری
Behavior رفتار
Behavior segmentation بخش بندی رفتاری
Behavioral descriptors شاخص های رفتاری
Behavioral economics اقتصاد رفتاری
Behavioral learning theories نظریه‌های یادگیری رفتاری
Behavioral loyalty وفاداری رفتاری
Behavioral norms هنجارهای رفتاری
Behavioral targeting هدف گیری رفتاری
Behavioral variables متغیر های رفتاری
Behaviors رفتارها
Being apace فضای بودن
Beliefs باورها اعتقادات
Belier باور
Believability باورپذیری
Believable باورپذیری مخاطب پیام را باور کند
Believers معتقدان
Below the line communication ارتباطات غیر رسانه‌ای
Bench marking گزیده گزینی الگوسازی
Benchmark الگو
Benchmarking بهینه کاوی ،الگوی مقایسه‌ای، محک زنی، الگوبرداری
Benefit segmentation بخش بندی بر اساس منافع محصول ،بخش بندی بر اساس مزایای مورد انتظار، بخش‌بندی مزیت
Benefits منافع ،سودها ،فواید، مزایا
Benefits list فهرست منابع
Best global brands گزارش برترین نام های تجاری جهان
Best practice تجربه برتر
Best practices بهترین الگوها بهترین تجربیات
Big bang تحویل یک باره یا آنی
Billboard تابلوی تبلیغاتی در فضای باز
Binary دوتایی جفتی باینری
Binary opposition تقابل دودویی
Bioterrorosm بیوتروریسم
Blanket coverage پوشش تبلیغاتی جامع
Blimp advertising تبلیغات بالونی
Blitz campaigns مبارزات تبلیغاتی رعد آسا
Blogging وبلاگ نویسی
Blogosphere بلاگستان
Blogs بلاگ
Body cathexis نیرو گذاری بدنی نیرو گذاری روانی بر بدن
Body copy متن پیام آگهی بدنه متن
Body image تصویر بدن
Body language زبان تن زبان بدن
Boilerplate متن استاندارد
Bonded warehouse انبار تضمینی
Bonding استراتژی اتصال
Bonds اوراق قرضه
Bonus پاداش
Bonus qualified مستحق پاداش
Book کتاب
Booking system سیستم ثبت
Boomerang kids بچه‌های بومرنگ
Boston consulting group (BCG) ماتریس مشاوران بوستن موقعیت ها در ماتریس مشاوران بوستن
Bottle neck گلوگاه کاری
Bottom line آخرین حد ممکن
Bottom-up روش پایین به بالا
Boundary مرزها
Boycotts تحریم
BPI شاخص قدرت خرید
BPM مدیریت فرایند کسب و کار
BPMN نظام علامت گذاری مدل سازی فرایند کسب و کار
BPR بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار
Brag-and-boast copy متن لاف زدن و خودستا
Brainstorming بارش فکری طوفان فکری
Brand برند نام تجاری مارک
Brand(or product) extension گسترش و نام تجاری یا محصول
Brand attributes ویژگی های برند
Brand audit ممیزی برند
Brand awareness آگاهی از برند آگاهی از نام تجاری
Brand benefits مزیت های برند
Brand book نظامنامه نام تجاری
Brand brier پیش طرح نام تجاری
Brand commitment تعهد به نام تجاری
Brand community جامعه نام تجاری
Brand credibility اعتبار برند
Brand culture فرهنگ نام تجاری
Brand cycle چرخه نام تجاری
Brand development indices شاخص های توسعه نام تجاری
Brand earnings عایدات درآمدهای نام تجاری
Brand elements عناصر برند
Brand equity ارزش ویژه برند ارزش ویژه نام تجاری
Brand equity insights بینش‌های ارزش ویژه نام تجاری
Brand equity management system سیستم مدیریت ارزش ویژه برند
Brand equity management system سیستم سنجش ارزش برند
Brand essence ماهیت نام تجاری
Brand experience تجربه نام تجاری
Brand exploraory کاوش برند
Brand extension توسعه برند توسعه نام تجاری تعمیم برند
Brand feelings احساسات نسبت به برند
Brand function کارکرد برند
Brand guidelines رهنمودهای خطوط راهنمای نام تجاری
Brand hierarchy سلسله مراتب برند
Brand identity هویت برند هویت نام تجاری
Brand image تصویر برند تصویر نام تجاری تصویر ذهنی برند
Brand intent مقصود نام تجاری
Brand inventory فهرست موجودی برند
Brand judgments قضاوت ها نسبت به برند
Brand leader رهبر نام تجاری
Brand licensing اعطای امتیاز نام تجاری به شرکت های دیگر
Brand loyalty وفاداری به برند وفاداری به نام تجاری
Brand management مدیریت نام تجاری
Brand manager مدیر نام تجاری
Brand managers مدیران نام تجاری
Brand mantra فلسفه های برند
Brand name نام تجاری
Brand name awareness آگاهی از نام کالا
Brand performance عملکرد برند
Brand personality شخصیت برند شخصیت نام تجاری
Brand platform خط‌مشی نام تجاری
Brand portfolio سبد برند های سازمان
Brand positioning جایگاه یابی برند موقعیت گذاری برند تثبیت موقعیت نام تجاری
Brand positioning statement بیانیه موقعیت گذاری نام تجاری
Brand –product matrix ماتریس برند محصول
Brand protection حفاظت از نام تجاری
Brand recall یادآوری برند
Brand recognition شناسایی برند شناخت نام تجاری
Brand resonance همنوایی با برند طنین صدای نام تجاری
Brand responses واکنشها به برند
Brand salience برجستگی برند
Brand strategy استراتژی و راهبرد برند استراتژی و راهبرد نام تجاری
Brand strength قدرت نام تجاری
Brand symbol نماد نام و نشان تجاری
Brand tango الگوی تانگوی نام تجاری
Brand tracking ردیابی وضعیت برند
Brand valuation ارزیابی نام تجاری
Brand value ارزش نام تجاری
Brand value calculation برآورد محاسبه ارزش نام تجاری
Brand value chain زنجیره ارزش برند
Brand value management مدیریت ارزش نام تجاری
Brand variants گونه های   برند
Brandchannel.com مجله اینترنتی برند چنل دات کام
Branded entertainment سرگرمی نام و نشان تجاری
Brandfests جشنواره نام های تجاری
Branding برندینگ آفرینش نام تجاری برند سازی نام گذاری تجاری تثبیت نام تجاری
Break even pricing تعیین قیمت بر مبنای نقطه سر به سر
Bribery and corruption رشوه و فساد
Broad sheet قطع صفحه بزرگ
Broadcast انتشاری
Brochures بروشور
Brochureware بروشور افزار
Brokenness شکستگی
Broker کارگزار دلال
Brokerage دلالی
Browser مرورگر
Bulk e-mail ایمیل به مقدار زیاد
Business activity monitoring نظارت بر کسب و کار
Business analysis تجزیه و تحلیل تجاری تجزیه و تحلیل هزینه فایده
Business buyer behavior رفتار خرید تجاری
Business card کارت ویزیت
Business directory دفتر راهنمای تجارتی
Business ethics اخلاق کسب و کار
Business intelligence هوشمندی سازمانی
Business market بازار تجاری
Business model مدل کسب و کار
Business pain طرح کسب و کار
Business policy سیاست‌های سازمانی
Business process management مدیریت فرایند کسب و کار
Business process modeling notation نظام علامت‌گذاری مدلسازی فرایند کسب و کار
Business process reengineering بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار
Business promotion ترفیع و تشویق ویژه مشتریان تجاری
Business service خدمات کسب و کار
Business strategic plan برنامه راهبردی کسب و کار
Business strategy استراتژی تجاری
Business to Business سازمان یا سازمان
Business to Business branding برندینگ بین شرکتها
Business to consumer branding برندینگ بین شرکت و مشتری
Business to customer marketing بازاریابی کسب و کار با مشتری
Business unit واحد کسب و کار
Business unit strategy استراتژی های واحد کسب و کار
Business s  intended rate of product marketing تجارت بر مبنای نرخ توسعه را دی بازار محصول
Business-to- Business marketers بازاریابان بین بنگاهی بین شرکتی
Business-to- Business کسب و کار بین بنگاهی بین شرکتی
Business-to- Business  e-commerce کسب و کار الکترونیک بین بنگاهی بین شرکتی
Bottom up planning برنامه ریزی پایین به بالا
Buy phases مراحل خرید
Buyback ‏ ‏ بیع متقابل
Buyer خریدار
Buyer attributes ویژگی های خریدار
Buyer behavior رفتار خریدار
Buyer decision process فرایند تصمیم گیری خرید
Buyer –readiness stages مراحل آمادگی خرید
Buyering response پاسخ خریدار
Buyering center مرکز خرید
Buyering committee کمیته خرید
Buyering criteria معیارهای خرید
Buyering decisions تصمیم گیری خرید
Buyering functional expense هزینه های کاربردی خرید
Buyering funnel قیف خرید
Buyering habits عادات خرید
Buyering influence اثر خرید
Buyering motives انگیزه خرید
Buyering period دوره خرید
Buyering policy index شاخص سیاست خرید
Buyering power قدرت خرید
Buyering power index شاخص قدرت خرید
Buyering roles نقش های خرید
Buyering signal سیگنال خرید
Buyering style سبک خرید
Buzz آوازه هیاهو شایعه و همهمه
Buzz marketing بازاریابی بر پایه ایجاد زمزمه‌های بازار بازاریابی توصیه ای
Buzz opportunities فرصت های بالقوه
By election انتخابات میان دوره‌ای فرعی
By product pricing قیمت گذاری های محصولات فرعی
Byclass theory of purchasing نظریه خرید بر اساس طبقه
B2b عبارت است از اختصار اصطلاح business to business  بیزینس در دنیای تجارت الکترونیکی بازرگانی الکترونیکی بین کمپانی ها و شرکت ها میباشد که معمولاً بین خریدار و تامین کننده را شامل می شود نه فروشنده و مصرف‌کننده
B2b مخفف  business to business  است و به کسب و کار هایی گفته می شود که خدمات و محصولات آنها توسط کسب و کارها خریداری می شود
B2c عبارت است از اختصار اصطلاح business to customer برقراری رابطه تجاری بین کسبه بنگاه‌های تجاری شرکتها و به صورت الکترونیکی را شامل می شود
B2c مخفف business to business است و به کسب و کار هایی گفته می شود که خدمات و محصولات آنها توسط مصرف کنندگان خریداری می شود
B2g عبارت است از اختصار اصطلاح  business to govenment که شامل شکلی از تجارت الکترونیکی بین بنگاه‌های تجاری شرکتها و به طور کلی تجارت با دولت را شامل می‌شود
Back door operations تامین مالی غیر مستقیم
Background entailment استعلام پیش‌زمینه‌های
Background information اطلاعات زمینهای
Background stimuli محرکهای زمینه‌ای
Backprop (back propagation of errors) انتشار معکوس خطاها
Backroom deal قرارداد خصوصی و دور از توجه عموم پشت درهای بسته
Backwardinvention خلاقیت معکوس
Backward visual masking پوشش دیداری رو به عقب
Bagman فروشنده
Bait pricing قیمت گذاری طعمه ای
Bait-and-switch اطعمه گذاشتن یک عمل غیر قانونی در بازاریابی که در آن از یک قیمت خاص تبلیغ و اعلام شده برای کشاندن مشتریان به داخل فروشگاه با قصد تغییر نظر آنها در جهت خرید اقلام با قیمت بالاتر استفاده میشود
Balance تراز
Balance تراز بالانس
Balance a budget تراز بودجه
Balance in hand مانده موجودی
Balance of payment of payments مانده پرداخت
Balance of trade تراز پرداخت
Balance reactions تراز تجاری
Balance sheet واکنشهای توازنی
Bandwagon effect ترازنامه
Bank account پدیده هم رنگی
Bank charges حساب بانکی
Bank credit هزینه های بانکی
Bank deposit اعتبار بانکی
Bank drafts سپرده بانکی
Bank loan حواله بانکی
Bank loan وام بانکی
Bank rate وام بانکی
Bank rate نرخ بهره بانکی
Bankrupt نرخ بانکی
Bankrupt ورشکسته
Bar code ورشکسته
bargain خط نماد
Bargain purchase چانه زنی
Bargaining خرید با تخفیف
Bargaining power چانه زنی
Bargaining theory قدرت چانه‌زنی
Basal dendrite نظریه چانه زنی
Basal forebrain دندریت پایه
Basic conflict ساختارهای زیر این قطعه پیشانی
Basic Emotional response تعارض بنیادی
Basic emotions واکنش‌های عاطفی
Basic information هیجان های اصلی
Basic price اطلاعات اساسی یا پایه
Basic stock قیمت پایه
Basic trust versus mistrus موجودی پایه
Basilar part of pons اعتماد در برابر بی اعتمادی پایه
Basket cell شریان بازیلار
Basolateral amygdaloid nucleus غشای پایه
Basomedial amygdaloid nucleus پل مغزی بخش بازیلار یاقدامی
Behavior description سلول دربرگیرنده نوعی سلول عصبی با آکسون طولانی
Behavior determinant هسته بادامی قاعده ای خارجی
Behavior evaluation scale هسته بادامی قاعده‌ای داخلی
Behavior rating scale توصیف رفتار
Behavior rehearsal تعیین کننده رفتار
Behavior sampling مقیاس ارزشیابی رفتار
Behavioral assessment مقیاس درجه بندی رفتار
Behavioral graphing تمرین رفتار
Behavioral investment allocation strategy (bias ) نمونه گیری از رفتار
Behavioral psychology سنجش رفتاری
Benchmark measures ترسیم نمودار رفتاری
Benchmarking استراتژی تخصیص سرمایه گذاری
Benchmarking روانشناسی رفتاری
Beneath the scalp معیارهای  محک
Beneficial ارزیابی وضع موجود
Benefit محک زنی بهینه کاوی
Benefit segmentation نواحی قشری زیر پوست سر
Benefits سودمند
Bep سود
Bernreuter personality inventory بخش‌بندی فایده
Beta wave frequency سود و مزایا
Beta wave measurements نقطه سر به سر
Bais پرسشنامه شخصیتی برن رویتر
Bid فرکانس موج بتا
Bid اندازه گیری موج بتا
Big bang approach تعصب
Big data قیمت پیشنهادی
Bill of lading پیشنهاد یا مزایده یا مناقصه
Bill of lading رویکرد و استقرار یک باره
Bill of material processors یکی از واژه های بازاریابی می باشد که در سال‌های اخیر در همه جا فراگیر شده است و حجم زیادی از اطلاعات شرکت از مشتریان اطلاق می گردد که نیازمند سیستم های پیچیده و دقیقی هستند که از صحت آنالیز صحیح آنها مطمئن گردند
Bill of materials بارنامه حمل و نقل
Bill of materials بارنامه
Bill of sales پردازشگرهای لیست مواد
Bill of service فهرست مواد اولیه
Bill of payable صورت مواد
Bin card سند فروش
Bopolor affective disorder صورتحساب خدمات
Black list صورت حساب های پرداختنی اسناد پرداختنی
Blackout کارت مشخصات کالا
Blank check اختلال عاطفی دوقطبی
Blanket order لیست سیاه
Blind area بیهوشی موقت
Blocked markets چک سفید
Blocked transaction سفارشات کلی
Blocker ناحیه کور  شناختی
Blood oxygen level بازار بسته
Blood pressure مسیر ارتباطی قطع شده
Blunted affect سد کنده عبور ناقلان عصبی به سیناپس
Board meeting سطح اکسیژن خون
Board of directors فشار خون
Board of trade افت هیجانی
Bodily-kinesthetic intelligence جلسه هیئت مدیره
Body movements body of caudate nucleus هیئت مدیره
Body sway test وزارت بازرگانی
Bond holders هوش بدنی جنبشی
Bonds حرکات بدن
Bonus هسته دم دار جسم
Bonus آزمون نوسان بدن
Book value سهامداران
Book value per share اوراق قرضه
Boom پاداش
Boomerang effect پاداش جایزه کالای مجانی از یک نوع کالای فروخته شده
Bored room ارزش دفتری
Bossiness ارزش دفتری هر سهم
Bounce rate رونق اقتصادی
Bounce rate اثر بومرنگ اثر معکوس
Boundary less organization جلسه هیئت مدیره
Brain damage بازرگانی
Brain circuits میزان پرش درصد افرادی که یک سایت را پس از مطالعه فقط یک صفحه از آن ترک‌میکند بالا بودن میزان پرش یک سایت نشان‌دهنده عدم جذابیت محتوا و همچنین ساختار بندی نادرست سایت است
Brain damage چه درصدی از بازی کنندگان گفته می‌شود که فقط یک صفحه از یک وبسایت معینی را مشاهده می کند و از آن خارج می شوند یا همان نرخ برگشتی به یک کمیت مهم در تبلیغات آنلاین تبدیل شده است و می توان به وسیله آن موثر بودن یک صفحه فرود را دریافت نرخ برگشتی برابر است با تعداد بازدید کنندگانی که یک صفحه را دیدند تقسیم بر تعداد کل بازدید کنندگانی که وارد وبسایت شدند
Brain damage سازمان بدون مرز
Brain death آسیب مغزی
Brain dynamics مدارهای مغزی
Brain dysfunction آسیب مغزی
Brain efficiency models ضایعات مغزی
Brain energy consuming processes مرگ مغزی
Brain functioning فعالیت مغز پویایی مغز
Brain gluco-metabolism اختلالات کارکردی مغز
Brain imaging الگوهای کارایی مغز در مورد هوش
Brain-injured فرایند مصرف انرژی توسط مغز
Brain injury عملکرد مغزی
Brain lesion متابولیسم گلوکز در مغز
Brain lesions تصویر برداری مغز
Brain mapping آسیب دیده مغزی
Brain pharmacology آسیب مغزی
Brain plasticity ضایعه مغزی
Brain potential جراحت‌های مغزی
Brain reading نقشه برداری مغزی
Brain stea داروشناسی مغز
Brain stimulation انعطاف پذیری مغز
Brain-washing الکتریسیته مغز پتانسیل مغز
Brain waves مغز خانی
Brainstorming ساقه مغز
Brainwave activity تحریک مغز
Brainwave amplitudes مغزشویی شستشوی مغزی
Brain waves امواج مغزی
Brake ورشکسته
Branch office شعبه
Brand علامت تجاری
Brand appraisal ارزیابی برند
Brand architecture معماری برند به طور کلی سه سیستم معماری برند را می توان نام برد سیستم یکپارچه که در آن نام شرکت برای تمام محصولات و خدمات شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد سیستم پشتیبانی یا حمایتی که در آن تمام برند های زیرمجموعه به وسیله لینک های شفاهی و تصویری به برند اصلی شرکت متصل می شوند سیستم مستقل که در آن برند اصلی شرکت فقط به عنوان یک شرکت هلدینگ یا شرکت مادر مطرح شده و هر یک از محصولات یا خدمات به طور جداگانه نامگذاری و برندسازی می‌شوند
Brand associations تداعی های برند این شاخص بازاریابی از تداعیات ذهنی و نگرش های عمیق مصرف کننده در خصوص برند است شامل فاکتور های چهارگانه ارزش ادراک شده و هویت برند تداعیات از محصول و تداعیات سازمانی است باید از قدرت مطلوبیت و تمایز کافی در نزد مشتری برخوردار باشد
Brand awareness آگاهی از برند آگاهی ما از برند با قدرت گره اطلاعاتی در حافظه هر یک از ما مرتبط است توانایی مشتریان در شناسایی برند تحت شرایط گوناگون نشان دهنده میزان آگاهی آنها از برند است آگاهی از برند یکی از عوامل اصلی در خلق ارزش افزوده برند بوده و همچنین یکی از عوامل کلیدی تاثیر گذار بر سطح دانش مشتریان از برند به شمار می آید
Brand blog وبلاگ برند محلی که محتوای مرتبط با یک برند می‌تواند منتشر شود اغلب مرجعی از برای اخبار و اتفاق های جدید برند
Brand brief پیش طرح نام تجاری سند برنامه ریزی تدوین برند می باشد  صورت معمول شامل شاخص هایی از قبیل اهداف سیاست‌ها حوزه‌های رقابتی قابلیت‌های موجود سازمان و بیان عملکرد ها زمان بندی ها و بودجه بندی می باشد حال لازم به ذکر است که باعث همبستگی مالکین برند در راستای اهداف کلان برند نیز هم می شود
Brand commitment تعهد به برند به میزان وفاداری مشتریان به یک برند و یا به یک محصول خاص از یک برند اشاره دارد تعهد به برند در ارتباط مستقیم با تجربه مخاطب از آن برند است اگرچه سایر مولفه ها از جمله کیفیت و ثبات نوآوری و در ایجاد وفاداری نسبت به یک برند تاثیر گذار می باشند لذا با توجه به اهمیت وفاداری و تعهد مشتریان به یک برند ایجاد حس تعهد در میان مشتریان یکی از پایه های اولیه ایجاد یک برند موفق می باشد
Brand Development index(bdi) شاخص توسعه برند
Brand equity ارزش ویژه برند
Brand experience تجربه برند روشی است که به وسیله آن یک برند در ذهن ذینفعان شکل می‌گیرد برخی از تجارب کنترل شده هستند مثل محیط فروشگاه خرده فروشی تبلیغات محصولات و خدمات وب سایت و غیره و برخی کنترل نشده اند مثل تبلیغات دهان به دهان مطالب روزنامه‌ها و غیره برندهای قوی برخاسته از تجارب مستمر به همراه یک تجربه برند شفاف متمایز و کلی از محصولات و خدمات برند است
Brand exploratory کاوش برند به مفهوم انجام مجموعه‌ای از تحقیقات به منظور درک تفکر و احساس مصرف کنندگان نسبت به برند با هدف شناسایی منابع و ایجاد ارزش ویژه برند برای سازمان است
Brand extension توسعه برند
Brand extension گسترش نام تجاری
Brand extension توسعه برند
Brand extension strategy استراتژی توسعه برند
Brand feelings احساسات نسبت به برند پاسخ ها و عکس العمل های احساسی مشتریان به برند است و این احساسات با جزئیات و جریانات و تاثیرات اجتماعی ناشی از برند مرتبط هستند
Brand hierarchy سلسله مراتب برند نشان‌دهنده تعداد و ماهیت عناصر مشابه و متفاوت برند درخصوص محصولات متنوع شرکت است با شناخت روابط بالقوه متعدد بین محصولات مختلف یک شرکت می توانیم تصویر کاملی از راهبرد برندسازی سازمان را ترسیم کنیم
Brand image تصویر برند به مفهوم نگرش مشتریان نسبت به برند که برپایه تداعیات ذهنی آنها نمود می یابد به بیان دیگر تداعیات ذهنی از برند سایر گره های اطلاعاتی مرتبط با گره یک برند در حافظه ما هستند و مفهوم برند را برای ما روشن تر می سازند
Brand judgments قضاوت ها نسبت به برند عبارت است از نظرات شخصی مشتریان و ارزیابی های آنها از برند که از کنار هم گذاردن عملکرد های متفاوت و تداعی های تصویری از برند در ذهن مشتریان شکل می‌گیرد
Brand lift ارتقاء برند به میزان ارتقاء جایگاه برند پس از اجرای یک طرح تبلیغاتی گفته می شود
Brand loyalists وفاداری به علامت تجاری
Brand loyalty وفاداری به برند تجاری
Brand loyalty وفاداری برند
Brand newsroom اتاق خبر برند گروهی از افراد که به شکل مستمر محتوایی درباره یک برند منتشر می کند و یا اینکه قصد دارند بخش روابط عمومی یک برند را از طریق انتشار اخبار مرتبط با حوزه فعالیت آن برند بازسازی کنند
Brand platform زیر ساز برند زیر ساز برند را می توان به عنوان ساختار درون سازمانی به منظور جایگاه سازی برند دانست که در این زیر سازی عامل هایی از قبیل چگونگی تمایز سازی رقابتی از طریق تدوین چشم انداز برند بیانیه ماموریت برند ارزش های برند شخصیت برند و ارتباطات برند دانست
Brand positioning جایگاه یابی برند یعنی جایگاه متمایز و منحصر به فردی که یک برند در یک محیط رقابتی به خود اختصاص می‌دهد تا مطمئن شود که مخاطبانش به درستی آن را از سایر برندها شناسایی کرده و تشخیص دهند و جایگاه سازی مستلزم به کارگیری صحیح و دقیق همه اجزای آمیخته بازاریابی است
Brand preference ترجیح برند
Brand publishing نشر برند روایت یک کسب و کار در رابطه با محصولات برند خود و چیزهایی که برایش ارزشمند است بدون اینکه کوچکترین جنبه تبلیغاتی در آن وجود داشته باشند
Brand research تحقیقات برند
Brand selection انتخاب برند
Brand strategy استراتژی برند برنامه‌ای است برای توسعه سیستماتیک برند به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده استراتژی برند باید بر اساس چشم انداز برند شکل گرفته و برخاسته از اصول متمایز سازی و جذب مستمر مشتریان باشد این استراتژی بایستی عملکرد کلی شرکت را به منظور اطمینان یافتن از صحت رفتار های برند و تجارب سالم از برند تحت هدایت و کنترل داشته باشند
Brand writer نویسنده برند خبرنگار یا به وبلاگ نویسی که برای ناشر یک برند داستان تولید می کند تولید محتوا می کند
Break even analysis تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
Breakeven point نقطه سر به سر
Breaking point نقطه سر به سر
Breakthrough management مدیریت راهبردی
Bribe رشوه
Broca s  area ناحیه بروکا
Broca s  convolution شکنج بروکا
Broker واسطه
Broker شخصی یا حتی موسسه‌ای که دیگر آن را برای بستن قرارداد گردهم می آورد وی در برابر انجام این خدمات حق دلالی دریافت می کند دلالان در حوزه‌های اقتصادی گوناگون مانند خرید و فروش انواع کالا ها بیمه بورس زمین و مستغلات فعالیت دارند
Budget بودجه
Budget allocation تخصیص بودجه
Budget approval تایید بودجه
Budget ceiling سقف بودجه
Budgeting بودجه ریزی
Bulb پیاز بصل النخاع پیاز مغز تیره
Bulletin board تابلوی اعلانات
Bundling یکسان سازی قیمت
Bundling and unbundling قرار دادن اجزای مختلف محصول کنار هم و تشکیل محموله
Business solution mapping طراحی راه حل و کسب و کار
Business buying process فرانید خرید سازمانی
Business ethics اخلاق کار
 Business guides راهنمای شغل
Business management مدیریت کسب و کار
Business mission ماموریت شغلی
Business partner management مدیریت شرکای تجاری
Business plan طرح کسب و کار
Business plan شرح شغل
Business plan عبارت است از یک طرحی که آینده و توسعه یک کسب و کار را معین می‌کند و اغلب یک دوره چند ساله را در بر می گیرد یک طرح شغلی شامل تمام جزئیات یک کسب و کار می باشد این جزئیات تمامی موارد مربوط به نوع شغل بازاریابی رقابت عملیات راهبردی پرسنل امور مالی و مدیریتی سرمایه گذاری و را شامل می شود
Business portfolio سبد سرمایه گذاری کسب و کار
Business process فرایند کسب و کار
Business process reengineering(bpr) مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار
Business rules اصول اخلاقی و قوانین کاری
Business strategy سیاست کاری
Business to Business تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه
Business to consumer تجارت الکترونیکی بنگاه با مصرف کننده
Business to government تجارت الکترونیکی بنگاه با دولت
Business unit strategy سیاست واحد تجاری
Business-to- Business advertising تبلیغات مربوط به تجارت بنگاه با بنگاه
Buy botton دکمه خرید مصرف کننده در مغز
Buyer خریدار
Buyer intention forecast پیش بینی تمایل خریدار
Buyers خریداران
Buying centre تاثیر گذاران بر خرید
Buying climax اوج خرید
Buying cycle چرخه خرید
Buying decision خرید های متفاوت یک خریدار در جریان خرید یک محصول برای برآوردن نیاز به تصمیم گیری خرید در نظر گرفته شده است یک تصمیم گیری محصول دو تصمیم گیری برند سه تصمیم گیری تامین کننده
Abandonment به نامهای قیفه خرید چرخ خرید تصمیم‌گیری و چرخه فروش خوانده می‌شود مدلی است که رفتار خرید مشتری را از مسیر خرید تا هدف نهایی خرید تشریح می‌کند
Buying influence تولید کنندگان علاوه بر خدمات اطلاعاتی به خدمات واسطه ها به دلیل اثرگذاری روی رفتار مصرف کنندگان انتخاب خرید آنها اهمیت می‌دهند طرح‌های جبران خدمات تخفیف های ویژه پرداخت بر اساس چگونه قرار گرفتن محصول در قفسه و محل قرار گرفتن قفسه در فروشگاه همه و همه راه‌هایی است که تولیدکنندگان به واسطه…
Buying motives مردم معمولاً به خرید کالا و خدمات روی می‌آورند تا نیازهای خود را ارضا کنند خریدار نخست با تکیه بر احساس به سوی کالا جلب می‌شود و سپس با توسل به عقل و منطق آن خریدار را توجیه می‌کند
Buying prices قیمت های خرید
Buying roles فعالیت هایی که یک یا چند نفر در فرآیند خرید نقش دارند این نقش ها عبارتند از پیش قدم کسی که اولین بار درباره روده خرید تاثیر می‌گذارند و تاثیر گزارش کسی است که نظرات و پیشنهادات او نهایتاً بر تصمیم خرید تاثیر می‌گذارد تصمیم‌گیرنده کسی است که نهایتاً درباره خرید یا قسمتی از آن تصمیم می‌گیرد
Buying signals علائم آمادگی برای خرید
Buying department واحد خرید
Buying power قدرت خرید
Buy-phase concept مفهوم فاز خرید
Buzz opportunities موضوعات محبوب رسانه‌ها که مخاطبان خاصی دارند به افزایش برند یک محصول کمک می کنند راه های کشف فرصت‌های بالقوه شامل بررسی ترافیک ورودی سایت توسعه کلمات کلیدی و غیره
By-law آیین نامه
By-product pricing قیمت گذاری بر اساس اقلام مختلف کالا
Bystander effect اثر تماشاگری
Bystander phenomenon پدیده فرد ناظر