دیکشنری تخصصی بازاریابی | حرف C

دیکشنری تخصصی بازاریابی و نورومارکتینگ

دیکشنری تخصصی بازاریابی

دیکشنری تخصصی بازاریابی | حرف C

 

C store displays two sheet تبلیغات دو ورقی مغازهای به تبلیغاتی گفته می شود که در نقاط جزئی فروش نظیر بقالی ها و خوار و بار فروشی ها نصب می‌شود و معمولاً حالت یک پوستر قاب گرفته را دارد
C2b عبارت است از اختصار اصطلاح customer 2 busyness به معنی برقراری رابطه تجاری از طرف مشتری با مصرف کننده با تجار و کسبه و شرکت ها می باشد
Calculation محاسبات
California psychological inventory پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا
Call price قیمت بازخرید
Callable عندالمطالبه
Callosal شیار جسم پینه ای
Callosal sulcus شریان کازو مارژینال
Callosomarginal artery بی اعتنا نسبت به احساس های دیگران
Callous کالری سنج
Calorimeter ناقل عصبی تسهیل‌کننده انتقال سینا پی
Calpain سقف جمجمه
Calvaria فرایند دستیابی به اهداف
Campaign میدان سنجی بینایی
Campimeter مجرا کانال
Canal برنامه ریزی ظرفیت
Capacity planning برنامه ریزی نیازهای ظرفیتی
Capacity requirements planning سرمایه
Capital بودجه سرمایه ای
Capital budget مالیات سرمایه
Capital duty بودجه مصارف هزینه‌ای
Capital expenditure budget تراکم سرمایه
Capital intensive اقلام سرمایه ای
Capital items زیان سرمایه
Capital Loss بازار سرمایه
Capital market سود سرمایه
Capital profit عامل بازیافت سرمایه
Capital recovery factor نظام سرمایه داری
Capitalism سرمایه هزینه شده
Capitalized cost قیمت گذاری بر اساس وضعیت محصول
Captive-product pricing قلب نگار
Cardiograph قلب نگاری
Cardiography تبلیغات درون اتوبوس یا قطار و ماشین که در ابعاد مختلف صورت می گیرد
Cards ( car cards ) train مسیر شغلی
Career پایگاه حرفه ای
Career anchor مفاهیم حرفه ای
Career concepts مسیر شغلی
Career path خطای بی دقتی
Careless error بار محموله
Cargo اظهارنامه محموله
Cargo declaration شریان سبات
Carotid artery سن استخوانی
Carpal age هزینه های حمل
Carrying costs اثر انتقال
Carryover effect کارتل
Cartel پول نقد
Cash بودجه نقدی
Cash budget تخفیف نقدی
Cash discounts گردش پول
Cash flow مدیریت نقدینگی
Cash management پیشنهاد بازپرداخت نقدی یا تخفیف
Cash refund offer (rebate ) روشی در خرید و فروش کالا که در آن خریدار پول کالا را نقدا پرداخت کرده و کالا را با خود می برد و در واقع ترتیب حمل کالا به عهده شخص خریدار است بنابراین پرداخت صورت آنلاین و یا پرداخت با کارت اعتباری نبوده و هزینه حمل کالا از عهده فروشنده ساقط است
Cash-and-carry wholesalers پیش بینی علت و معلولی
Casuals forecasting کاتالوگ بازاریابی
Catalogue marketing فراموشی یک رویداد خاص
Catathymic amnesia غافلگیر کردن یک شخص
Catch someone off guard سهم فروش یک خانواده محصول مثلاً یک نوشیدنی خاص در یک منطقه جمعیتی خاص
Category development index (cdi) صنف کش
Category killer شخصی که وظیفه مدیریت بازاریابی یک محصول خاص و یا گروهی از محصولات است
Category manager مدیریت بازاریابی یک محصول خاص و یا گروهی از محصولات
Categorymanagement پالایش تخلیه هیجانی
Catharsis نیرو گذاری هیجانی برای چیزی
Cathect هسته دمی
Caudate nucleus هسته دم دار جسم
Caudate nucleus body هسته دم دار سر
Caudate nucleus head هسته دم دار دم
Caudate nucleus taii تحقیق علی
Causal research برندسازی سببی برندسازی سببی نوعی برند سازی می باشد که سازمان ها برای ایجاد ارزش افزوده در اذهان مخاطبین خود به کار می گیرند تا در راستای سبب حال ایده هدف منفعت و غیره مشتریان خود همسو باشند
Cause branding تخفیف آرمانی ارائه این پیشنهاد که هرگاه کسی محصولی را بخرد و خیریه بخشیده می شود
Cause-abbrev central business district ناحیه مرکزی کسب و کار
Cbp برنامه ریزی با محدودیت
Cease and desist order دستور رسمی دولتی برای متوقف سازی فوری یک طرح کسب و کار یا فعالیت اقتصادی
Celebrity endorsements استفاده از افراد مشهور در تبلیغات
Census data داده‌های سرشماری
Central amygdaloid nucleus هسته بادامی مرکزی
Central and peripheral fields میدان های مرکزی و پیرامونی
Central auditory system دستگاه شنیداری مرکزی
Central business districts مناطق تجاری مرکزی
Central convolution شکنج مرکزی
Central executive control کنترل اجرایی مرکزی
Central gray substance ماده خاکستری دور قنات مغزی
Central gyrus شکنج مرکزی
Central nervous system دستگاه اعصاب مرکزی
Central part of lateral ventricle بطن جانبی بخش مرکزی
Central processing unit واحد پردازش مرکزی
Central processor پردازشگر مرکزی
Central route to persuasion فرایند ترغیب در مصرف کننده
Central tegmental tract نوار تگمنتال مرکزی
Centralization تمرکزگرایی
Centralized data base پایگاه مرکزی داده ها
Cephalocaudal سری دمی
Cerebellar مخچه ای
Cerebellar cortex قشر مخچه ای
Cerebellar peduncle پایک مخچه ای
Cerebellum مخچه
Cerebral anoxia کم اکسیژنی مغزی
Cerebral asymmetry عدم تقارن مغزی
Cerebral compression فشردگی مغزی
Cerebral cortex قشر مخ لایه خاکستری
Cerebral dominance برتری نیمکره ای غلبه نیمکره های مغز
Cerebral electrotherapy برق درمانی مغزی
Cerebral hemisphere نیمکره مخ
Cerebral sclerosis تصلب شرایین مغزی
Cerebral vascular accident سانحه عروقی مغزی
Cerebro-spinal axis محور مغزی نخاعی
Cerebro-spinal fluid مایع مغزی نخاعی
Cerebrovascular مغزی عروقی
Cerebrovascular dementia زوال عقل مغزی عروقی
Chain of command زنجیره دستور دهی
Chain store فروشگاه زنجیره ای
Chair person رئیس هیئت مدیره
Chairman رئیس هیئت مدیره
Challenge چالش
Change agent عامل تغییر
Chang management مدیریت تغییر
Chang process فرایند تغییر
Channels of distribution کانال های توزیع
characterization attributes توصیف صفات اختصاصی
Charge area حوزه هزینه
Charisma توان ذهنی رهبری
Charismatic leaders رهبران کاریزماتیک
Charpentier-koseleff illusion خطای ادراکی کارپانتیه کوزلف
Chart چارت نمودار
Checklist چک لیست
Cheque چک
Chief content officer مدیر ارشد محتوا رهبر اتاق خبر برند که یک دید کلی و جامع در رابطه با تمامی انواع محتوا از جمله متن فیلم سقوط انیمیشن و غیره را داشته و همچنین تمامی درگاه‌های توزیع محتوا را نیز تحت کنترل خود دارد او همچنین مسئولیت استراتژی کلی تولید محتوای برند ارتباط با دیگر واحدهای سازمان و همچنین اقدام به ریسک های استراتژیک را دارد
Chief executive officer مسئول ارشد اجرایی سازمان مدیر عامل
Choice point نقطه گزینش
Choice reaction time زمان واکنش به انتخاب
Cholecystokinin ناقل عصبی موثر در اشتها
Cholinergic نورون های مصرف کننده ناقل عصبی استیل کولین
Chords tympani طناب صماخی
Chronogeneous ظاهر شونده بر اساس جدول زمانی
Cingulate cortex قشر مخ  حلقوی
Cingulate gyrus شکنج حلقوی کمربندی
Cingulate sulcus شیار حلقوی
Cingulating information اطلاعات در گردش
Class rate نرخ طبقه بندی شده
Claustrum . compact insular کلاستروم متراکم قطعه جزیره
Claustrum . diffuse insular کلاستروم منتشر قطعه جزیره
Claustrum . dorsal کلاستروم پشتی
Claustrum . limitanse کلاستروم محدودکننده
Claustrum . pream ygdalar کلاستروم پیش بادامی
Claustrum . prepiriform کلاستروم پره پیریفورم
Claustrum . ventral کلاستروم شکمی
Clavus سردرد شدید
Clavus hystericus سردرد هیستریایی
Click – through به عمل کلیک کردن روی یک تبلیغاتی آنلاین گفته می‌شود که فرد را وارد صفحه پیشنهادات تبلیغ دهنده می‌کند تبلیغ دهندگان ای که از سیستم های تبلیغاتی هزینه به ازای کلیک و پرداخت به ازای کلیک بهره می‌برند با شارژ حساب کاربری خود هزینه تبلیغات را پس از هر کلیک صورت گرفته توسط مخاطب پرداخت می‌کنند و بابت بازدیدهای صورت گرفته شده از بنرها هزینه ای از آگهی دهنده گرفته نمی‌شود
Click – through کلیک زمانی که یک نفر بر روی یک لینک تبلیغاتی و یا یک مطلب کلیک می کند
Click – through rate نرخ کلیک تعداد کلیک بر روی یک بنر تبلیغاتی و یا یک کلیک تقسیم بر میزان دفعات نمایش آن
Client – centered therapy درمان مشتری محور درمان جو مراجع محور
Clinical interview مصاحبه بالینی
Clinical maladjustment ناسازگاری بالینی
Clinical neuropsychology عصب روانشناسی بالینی
Closed loop mrp تهیه مواد به صورت حلقه بسته
Closed system سیستم بسته
Cmo : chief marketing officer مدیر ارشد بازاریابی
Cms سیستم مدیریت محتوا نرم افزار کامپیوتری تحت وب که امکان انتشار ویرایش و ساماندهی محتوا را می دهد از نمونه های آن می توان به وردپرس و جوملا اشاره کرد
Cms: content management system سیستم مدیریت محتوا
Coefficient of equivalence ضریب همبستگی
Coercive power قدرت اجبار
Cognition شناخت
Cognitive abilities measurement اندازه گیری توانایی های شناختی
Cognitive abilities test آزمون توانایی های شناختی
Cognitive – affective interaction تعامل شناختی عاطفی
Cognitive analysis تحلیل شناختی
Cognitive awareness آگاهی شناختی
Cognitive behavior رفتار شناختی
Cognitive bias questionnaire پرسشنامه سوگیری شناختی
Cognitive centration میان گرایی شناختی
Cognitive competency توانش شناختی کفایت شناختی
Cognitive complexity پیچیدگی شناختی
Cognitive consonance هماهنگی شناختی
Cognitive development رشد شناختی تحول شناختی
Cognitive disorder اختلال شناختی
Cognitive dissonance ناهنجاری های شناختی
Cognitive errors questionnaire پرسشنامه خطاهای شناختی
Cognitive manipulation دستکاری شناختی دخل و تصرف شناختی
Cognitive penetrability نفوذ پذیری شناختی
Cognitive penetration نفوذ شناختی
Cognitive process فرایند شناختی
Cognitive self-consciousness خودآگاهی هوشیاری شناختی
Cognitive-self regulation خودگردانی شناختی خودتنظیمی شناختی
Cognitive stage مرحله شناختی
Cognitive development رشد شناختی
Cognized goals اهداف درک شده
Coherence به هم پیوستگی انسجام
Cohesion به هم پیوستگی انسجام
Cold calling تماس غیر مستقیم
Collaboration رقابت
Collaborative management مدیریت مبتنی بر همکاری
Cognitive bargaining چانه‌زنی گروهی
Cognitive behavior معامله جمعی چانه‌زنی جمعی
Cognitive trap رفتار جمعی
Cognitive unconxcious تله جمعی
Columbia mental maturity scale ناهوشیاری جمعی ناخودآگاه جمعی
Coma vigil مقیاس کلمبیا برای بلوغ ذهنی
Commerce اغما با چشمان باز
Commercial بازرگانی
Commercial advertisement تبلیغات تلویزیونی
Commercial attache تبلیغات تجاری
Commercial department وابسته بازرگانی
Commercial interruptions اداره بازرگانی بخش بازرگانی
Commercial ministry وقفه تجاری
Commercial papers وزارت بازرگانی
Commercialisation اوراق تجاری
Commission تجاری سازی در زبان فرانسه بازاریابی
Commission حق العمل
Commissive حق العملکاری کمیسیون
Commissural fibers تعهد آور  تعهدی
Commissure رشته های عصبی رابط
Commissurotomy محل اتصال بافت عصبی رابط
Commitment برداشتن بافت عصبی رابط قطع ارتباط نیمکره های مغز
Commitment budgeting تعهد
Commodity تعهد الزام آور برای بودجه گذاری
Common stock holders equity کالا محصول
Communication network حقوق صاحبان سهام عادی
Communication objective شبکه ارتباطی
Communication policy اهداف ارتباطی
Companies house سیاست های ارتباطی
Company strategies سازمان ثبت شرکتها
Company union استراتژی های شرکت
Comparable worth اتحادیه صنفی
Comparative ارزش قابل مقایسه
Comparative advertising مقایسه‌ای تطبیقی
Comparison pricing تبلیغات مقایسه ای
Compensation قیمت مقایسه‌ای
Compensatory جبران کردن
Compensatory decision rule اجباری الزامی
Compensatory model قانون تصمیم جبرانی
Competence مدل جبرانی
Competence صلاحیت
Competence توانش قابلیت صلاحیت کفایت
Competence کفایت صلاحیت توانش
Competence motivation انگیزش کارآمدی کفایت
Competence-performance distinction تمیز بین توانش و عملکرد
Competent با کفایت توانا کار آمد با صلاحیت
Competing stimuli محرک‌های هم آورد رقیب
Competitive advantage مزیت رقابتی
Competitive advantage مزیت رقابتی مزیتی است که یک شرکت نسبت به رقبایش دارد و باعث می شود شرکت فروش بیشتری داشته باشد و ما از طریق رقابت مشتریان بیشتری را حفظ کند
Competitive advertisements تبلیغات رقابتی
Competitive analysis تحلیل رقیب ارزیابی قدرت و ضعف محتوای برند در قبال دیگر محتوای دیگر برندهای رقیب
Competitive environment محیط رقابتی
Competitive management style سبک مدیریت رقابتی
Competitive strategies استراتژی های رقابتی
Competitive strategy استراتژی رقابتی
Competitors رقبا
Complex buying behavior رفتار پیچیده خرید
Complex neurological processes فرایندهای نورولوژیکی پیچیده
Compliance تطابق دهنده فرآیندی که به شکل دیجیتال و یا توسط نیمی از افراد انجام می‌گیرد و در آن با بررسی محتوا مانع بروز مشکلات حقوقی از جمله مسائل مرتبط با حق نشر می شوند
Compliant شکایت
Complication در هم آمیختگی پیچیدگی
Component analysis تحلیل مولفه ای
Comprehension test آزمون فهم مطلب
Comprehensive test of nonverbal intelligence آزمون جامع هوش غیر کلامی
Compromise سازش
Compulsory اجباری
Compulsory education آموزش اجباری
Computability محاسبه پذیری قابلیت محاسبه
Computation محاسبه پردازش رایانه‌ای
Computational level سطح محاسباتی
Computational neurology عصب‌شناسی رایانه‌ای
Computational operations عملیات محاسباتی
Computational representational understanding of mind (crum) ترک مبتنی بر محاسبه گری باز نمایندگی ذهنی
Computational theory of mind نظریه محاسباتی ذهن
Computational theory of perception نظریه محاسباتی ادراک
Computed tomography scanning سی تی اسکن مغز نگاری کامپیوتری
Computed tomography scanning مغزنگاری کامپیوتری سی تی اسکن
Computer simulation شبیه سازی رایانه ای
Computer supported cooperative work کار مشترک با پشتیبانی رایانه
Computer technology research تحقیقات در تکنولوژی کامپیوتر
Concealment پنهان کاری
Conceiving درک کردن
Concentrated متمرکز
Concentrated  marketing بازاریابی متمرکز
Concept attributes ویژگی های صفات مفهومی
Concept driven processes فرآیندهای مفهوم  محور
Concept formation تکوین مفهوم شکل گیری مفهوم تشکیل مفهوم
Conceptual filters فیلتر های ادراکی
Conceptual nervous system دستگاه عصبی فرضی
Conceptual sets آمایه های مفهومی
Conceptual skill مهارت ادراکی
Concerto memory حافظه انضمامی
Concordance coefficient ضریب همگانی
Concordance rate میزان تطابق
Concrete attitude نگرش عینی
Concrete intelligence هوش عینی
Concrete operation عملیات عینی یا محسوس
Concurrent engineering مهندسی همزمان
Concussion اغمای ضربه ای آسیب به سر
Conditional emotional reaction واکنش هیجانی شرطی
Conductance human skin میزان رسانایی پوست انسان
Confidential محرمانه
Confirm تایید کردن
Conjunctive decision rule قانون تصمیم عطفی ربطی
Connection power قدرت ارتباط
Connectionist model of memory الگوی پیوندگرایی حافظه
Conner خرید یکجا
Conscious هوشیار خودآگاه
Conscious awareness آگاهی هوشیار هوشیاری آگاه
Conscious awareness system سیستم هوشیاری آگاه
Conscious ego من آگاه
Conscious mind ذهن خودآگاه
Conscious self خود هوشیار
Consciousness هوشیاری و آگاهی شعور
Consciousness signatures علائم آگاهی
Consensus اجماع
Consignment محموله کالا
consistency ثبات
constraints محدودیت منابع
constructive memory حافظ سازا حافظه سازنده
consumable resources منابع قابل مصرف
consumer مصرف کننده
consumer مصرف کننده مشتری
consumer arousal انگیختگی مصرف کنندگان
consumer attention توجه مصرف کنندگان
consumer behavior رفتار مصرف کننده
consumer behavior رفتار مصرف کننده
consumer behaviour رفتار مصرف کننده
consumer buyer behavior رفتار خرید مصرف کننده
consumer juries داوران مصرف کننده
consumer market بازار مصرف
consumer market بازار مصرف
consumer markets بازارهای مصرف
consumer memory حافظه مصرف کننده
consumer oriented positioning جایگاه یابی مصرف کننده محور
consumer psychology روانشناسی مصرف کننده
consumer rights حقوق مصرف کنندگان
consumer socialization process فرایند اجتماعی شدن مصرف کننده
consumer-oriented sales promotion تبلیغ فروش مصرف کننده گرا
consummatory response پاسخ پایانی
consummatory stimulus محرک پایانی
contact behavior رفتار تماس جویانه
contact hypothesis فرضیه تماس
content محتوا به اطلاعاتی گفته میشود که عموما در قالب نوشته تصاویر صورت و ویدیو و برای کاربران وب از ارزش بالایی برخوردار هستند
content addressable memory حافظه محتوای نشانی پذیر
content analysis تحلیل محتوا
content conditions شرایط محتوایی معنایی
content marketing محتوا می تواند از هر محصولی که کسب و کار شما تولید می‌کند ایجاد و به اشتراک گذاشته شود و با استفاده از تکنیک های بازاریابی در صدد تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان بالفعل می باشد
content strategist استراتژیست محتوا شخصی که به شکل استراتژیک در برنامه ریزی توسعه و پیاده‌سازی کمپین‌های محتوایی برند را همراهی می‌کند و نگرشی خلاقانه به متون طراحی و جایگاه برند دارد
content targeting هدف گذاری محتوا توزیع محتوای تبلیغاتی در سایت های مختلف به شکلی که محتوای موجود در اطراف آن با محتوای آن سایت مرتبط باشند
content theory نظریه محتوایی
content thought disorder اختلال محتوایی فکر
content validity اعتبار محتوا
context diagram نمودار محتوایی
contingencies of reinforcement اقتضائات یا شرایط تقویت
contingency approach رویکرد اقتضایی
contingent interaction تعامل اقتضایی تعامل مشروط
continuity theory نظریه پیوستگی
continuos process production فراگرد تولید مستمر
continuous improvement بهبود مستمر
contract قرارداد
contract price قیمت قرارداد
contractor پیمانکار
contrast constraint اجبار یا الزام متقابل
contrast effect اثر تقابل
contrast model of similarity judgment الگویی متقابل ارزیابی شباهت
contrast suggectibility قابلیت پیشنهاد معکوس وارونه کاری
contribution سهم
contribution margin محدوده مشارکت
control quality کنترل کیفیت
controlled and automatic processing پردازش خودکار و کنترل شده
controlled attentional processes فرایندهای التفاتی کنترل شده
controlled sampling نمونه گیری کنترل شده
controversial topics موضوع های بحث انگیز
convenience sample نمونه به اندازه کافی مناسب
convergent thinking تفکر همگرا
conversational implicature تضمن مکالمه ای
conversational interfaces واسطه‌های محاوره‌ای
conversational postulates اصول محاوره مکالمه
conversational style سبک مکالمه‌ای محاوره‌ای
conversion وارونه سازی تبدیل
conversion تبدیل به زمانی گفته می شود که یک بازدید کننده رفتار مورد نظر مدیر سایت را اتخاذ کند برای مثال عضو خبرنامه می‌شود و یا از فروشگاه خرید می کند
conversion rate نرخ تبدیل تعداد افرادی که رفتار مورد نظر مدیر سایت را اتخاذ می‌کند تقسیم بر تمامی بازدیدکنندگان یک سایت
conversion rate کمیتی است که برای موفقیت کمپین های تبلیغاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به درصدی از افراد گفته می‌شود که عمل مورد نظر آگهی‌دهنده را انجام دادند
conversion reaction واکنش تبدیلی
convert تبدیل کردن
convolution شکنج
cookie کوکی به فایلی گفته می‌شود که توسط وب سایت به مرورگر کاربر فرستاده شده و در آنجا ذخیره می گردد از کوکی ها می توان برای ردیابی اینکه یک کاربر از کجا آمده و یا اینکه روی چه تبلیغی کلیک کرده و بهره برد کوکی ها برای ذخیره سازی رمز عبور حساب های کاربردی وب سایت ها هم مورد استفاده قرار می‌گیرند این فایل های مهم در تبلیغات آنلاین برای هدف گیری مجدد و بازاریابی مجدد مورد استفاده قرار می‌گیرند
cooperation تعاون و همکاری
cooperative advertising تبلیغات مشترک
cooperative learning یادگیری مشارکتی
cooperative neural network شبکه عصبی تعاونی
cooperative principle اصل مشارکتی اصل همکاری در مکالمه
coordinating هماهنگی
coordination هماهنگی هماهنگ سازی
competitive priorities اولویت رقابتی
core benefit منفعت اصلی و بنیادی
corium بشره پوست
cornea قرنیه
corneal قرنیه ای
corner a market غالب شدن بر بازار بازار را در دست گرفتن
corona radiate تاج شعاعی
coronal plane برش تاجی
coronary thrombosis انسداد شریان های اکلیلی
corpora quadrigemina اجسام چهار قلو در مغز
corporate advertising تبلیغات سازمانی
corporate information systems سیستم اطلاعات جامع
corporation شرکت سهامی
corpus callosum جسم پینه ای
corpus  callosum جسم سینه‌ای
corpus callosum genu جسم پینه ای زانو
corpus  callosum rostrum جسم پینه ای نوک
corpus  callosum splenium جسم پینه ای بخش  طحالی
corpus  callosum tapetum جسم پینه ای تاپتوم
corpus  callosum trunk جسم پینه ای تنه
corpus luteum جسم زرد در مغز
corpus  striatum جسم مخطط در مغز
correct  rejection رد درست
correct response پاسخ درست
correlation coefficient ضریب همبستگی
correlation matrix جدول ماتریس همبستگی
correlation studies مطالعات همبستگی
cortex قشر مخ لایه خاکستری
cortex of cerebellar hem ispheres قشر نیمکره‌های مخچه
cortex: primary secondary tertiary بشر اولیه ثانوی ثالث مغز
cortial blindness نابینایی مغزی
cortial control کنترل مغزی
cortial deafness کری مغزی
cortial hemispheres نیمکره های مغز
cortial inhibition بازداری مغزی
cortial stimulation تحریک مغز
corticalization مخی شدن
corticofugal قشر گریز در اعصاب
corticoid کورتیکویید
corticonuclear fibers رشته های قشری هسته‌ای
corticopontine fibers رشته های قشری پلی
corticospinal fibers رشته های قشری نخاعی
corticospinal fibers (upper limp part ) های اندام فوقانی رشته های قشری نخاعی بخش
corticospinal fibers (lower limb and trunk parts ) بخش های تنه و اندام رشته های قشری نخاعی تحتانی
corticosteroid کورتیکواستروئید
corticostriatal کورتیکو استریاتال
corticotegmental fibers رشته های قشری تگمنتومی
corticotropic hormone هورمون محرک قشر غده فوق کلیوی
cortin کورتین
cortisol کورتیزول هورمون
cos: content optimization system سیستم بهینه سازی محتوا
cosmic narcissism خود شیفتگی کیهانی
cost هزینه
cost baseline هزینه اولیه
cost justified هزینه تعدیل شده
cost leadership هزینه رهبری
cost of goods sold بهای تمام شده کالای فروش رفته
cost of goods sold بهای خرید
cost of labor هزینه نیروی کار
cost of living هزینه زندگی
cost of quality هزینه کیفیت
cost per customer purchasing هزینه هر خرید مشتری
cost per rating point هزینه در نقطه ارزیابی
cost per thousand هزینه در هر هزار
cost risk هزینه ریسک
Cost & freight قیمت به علاوه هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه
Cost profit analysis تجزیه و تحلیل هزینه سود
Costing هزینه یابی
Cost-plus pricing قیمت گذاری با توجه به هزینه
(cpm) هزینه در هر هزار
Costumer مشتری
Council(ad council) advertising شورای تبلیغات بازرگانی یک سازمان غیرانتفاعی که خدمات عمومی تبلیغاتی را در زمینه‌های ایمنی و اجتماعی در صنعت رسانه ای صورت می دهد
Council advertising شورای تبلیغات بازرگانی یک سازمان غیرانتفاعی که خدمات عمومی تبلیغاتی را در زمینه‌های ایمنی و اجتماعی در صنعت رسانه ای صورت می دهد
Count traffic شمارش ترافیکی برآورد میزان افراد در یک منطقه مفروض چه در اتومبیل و چه به صورت عابر توسط آژانس های دولتی برای این که بر سر میزان و شمارش دفعات دیده شدن یک آگهی اختلاف به وجود نیاید به عنوان مثال کاری که دفتر ممیزی ترافیکی صورت میدهد در همین چارچوب است
Counter شمارشگر
Counter advertising تبلیغات تخریبی
Counter trade تجارت معاوضه ای
Counter transference انتقال متقابل
Counterconditioning شرطی سازی تقابلی
Counter-control مهار متقابل
Counterfactual thinking تفکر واقعیت گریز تفکر خلاف واقع
Counter-identification همانند سازی تقابلی
Counter imitation تقلید متقابل
Counter suggestion پیشنهاد متقابل
Counting شمارش
Covariation هم پراکنش تغییر همگام
Covary هم پراکنش
Cover memory حافظه پوشان
Coverage پوشش
Covert behavior رفتار ناآشکار
Covert extinction خاموشی ناآشکار
Cp برنامه ریزی تلفیقی
Cpa مخفف cost per action است و به معنی پرداخت هزینه تبلیغاتی به ازای هر عمل است در حقیقت یکی از مدل‌های تبلیغاتی است که تبلیغ دهنده فقط به ازای عملی که انتظار دارد صورت بگیرد به نمایش دهنده تبلیغات اش هزینه پرداخت میکند
Cpa-abbrev critical path analysis تحلیل مسیر بحرانی
Cpa : cost-per-action هزینه در هر اقدام
Cpc مبلغ به ازای هر کلیک مدل کسب و کاری که یک تبلیغ کننده بر اساس کلیک بر روی تبلیغاتی که نمایش می دهد مبلغ دریافت میکند
Cpc مخففcost per click است و به معنی پرداخت هزینه تبلیغات به ازای هر کلیک است در این متد تبلیغاتی هر تبلیغ دهنده به ازای هر کلیک مبلغی به نمایش دهنده تبلیغات پرداخت می کند البته این هزینه درصورتی توسط نمایش دهنده گرفته می‌شود که صفحه فرود تبلیغ دهنده به صورت کامل نمایش داده شود درآمد نمایش دهنده آگهی از طریق کمیت یا همان نرخ کلیک خوری محاسبه می گردد که بر اساس کیفیت و طراحی تبلیغ عدد این کمیت تغییر خواهد کرد
Cpcv مخفف cost per completed view و یک روش پرداخت برای تبلیغات ویدیویی است که با انتخاب آن بابت هر بازدید کامل از آگهی دهنده هزینه پرداخت میشود
Cpi شاخص قیمت مصرف کننده
Cpi مخفف cost per impressions یک روش پرداخت هزینه تبلیغات آنلاین است که با انتخاب آن بابت تعداد مشخصی نمایش تبلیغ هزینه توسط آگهی دهنده به نمایش دهنده تبلیغ پرداخت می‌شود این روزه یک شیوه پرداخت هزینه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد
Cpm مخفف cost per thousand impressions است و در این مدل تبلیغاتی فرد آگهی دهنده برای هر هزار بار نمایش تبلیغ مبلغ ثابتی را می‌پردازد وب‌سایت‌هایی که می‌خواهند فضای تبلیغاتی خود را بفروشند این روش را بیشتر می پسندند به دلیل این که سودشان در شرایط بهتری قرار خواهد داشت
Cpo مخفف cost per order روش پرداخت هزینه تبلیغات آنلاین از که با انتخاب آن آگهی‌دهنده فقط به ازای هر سفارش خود هزینه مشخصی برای تبلیغاتش پرداخت میکند
Cps مخففcost per sale ویک روش پرداخت هزینه تبلیغات آنلاین است که با انتخاب آن آگهی‌دهنده فقط به ازای هر فروش خود هزینه مشخصی برای تبلیغات شرکت پرداخت میکند
Cr: conversion rate نرخ تبدیل
Cr: conversion rate نرخ تبدیل
Cranial جمجمه ای
Cranial capacity گنجایش جمجمه
Cranial index شاخص جمجمه
Cranial nerve عصب جمجمه ای
Cranial-reflex بازتاب جمجمه‌ای
Craniology جمجمه شناسی
Cranioscopy جمجمه نگاری جمجمه سنجی
Cranium جمجمه
Crash هزینه فشرده
Creative خلاق
Creative behavior رفتار خلاقانه
Creative enhancement تقویت خلاق
Creative execution اجرای خلاقانه
Creative service department بخش خدمات خلاق
Creative strategy استراتژی های خلاقانه
Creative tactics تاکتیک های خلاقانه
Creative thinking اندیشیدن آفرینشی تفکر خلاق
Creativity خلاقیت
Credit amount مقدار اعتبار
Credit control کنترل اعتبار
Creditor بستانکار
Credulous زود باور
Crisis situation وضعیت بحران
Crisis-typology نوع شناسی بحران
Criterion-related validity روایی وابسته به معیار
Critical attributes صفات مهم صفات برجسته
Critical condition وضعیت بحرانی
Critical path method روش مسیر بحرانی
Critical paths فعالیت های مسیر بحرانی
Critical period دوره بحرانی دوره حساس دوره حیاتی
Critical slowing down تنزل بحرانی
Critical thinking تفکر انتقادی
Critical thinking skills مهارت های تفکر انتقادی
Critical values مقادیر شاخص
Crm : customer relationship management مدیریت ارتباط با مشتری
Cro مخفف  conversion rate optimiziation است به مجموعه عملیاتی گفته می شود که روی یک وب سایت انجام می‌دهیم تا وضعیت نرخ تبدیلش بهبود یابد یکی از این اعمال ایجاد تغییر در anchor text درون لینک ها به حساب می‌آید و حتی تغییر  call to actionهم از مواردی است که روی نرخ تبدیل تاثیر میگذارد
Cro: conversion rate optimization بهینه سازی نرخ تبدیل
Cross-cultural میان فرهنگی
Cross-cultural evidence شواهد بین فرهنگی
Cross-cultural pragmatics کاربرد شناسی میان فرهنگی
Crossed cheque چکه مسدود
Crossing over تبادل ژنی
Cross-model recognition باز شناسی چند وجهی حسی
Cross-model sensory integration یکپارچگی چند وجهی حسی
Cross-promotion ترفیع متقابل شرایطی است که در آن دو یا چند محصول و یا خدمت نیروهای خود را ترکیب می‌کنند که با استفاده از یک ابزار ترفیعی واحد علاقه ایجاد کنند
Cross-tabulation جدول بندی متقابل
Cross-validation وارسی اعتبار
Crowdourcing به پروسه مطرح کردن یک سوال برای گروهی بزرگ و دریافت سریع پاسخ از آنها گفته می‌شود با روی کار آمدن شبکه‌های اجتماعی اکثر افراد برای جمع سپاری از این شبکه‌ها بهره می‌برند البته به سرهای جمع‌سپاری مالی هم گفته می‌شود که به واسطه آن برای شروع یک پروژه یا امری خیر هزینه‌ای جمع‌آوری می‌شود
Crucial experiment آزمایش تعیین کننده
Crus cerebri ساق مغز
Crypt(a)esthesia ادراک غیبی حس غیبی
Ctc مخفف  click to conversion بوده و یکی از کمیت های مهم در تبلیغات آنلاین است که با تقسیم تعداد کلیک ها از یک تبلیغ یاد اینکه مشخص به تعداد نرخ‌های تبدیل به دست می آید به واسطه این کمیت می‌تواند میزان تاثیرگذاری یک کمپین مطلع شد و همچنین بازگشت سرمایه را محاسبه کرد
Ctr مخفف click through rate است و با تقسیم کردن تعداد کلیک های هر بنر مجزا و تعداد کل نمایش های آن به دست می آید به واسطه این کمیت شما می توانید میزان موفقیت کمپین تبلیغاتی خود را دریابید
Cues علت علائم دلیل سبب
Cultural absolutism مطلق نگری فرهنگی
Cultural diversity مغایرت فرهنگی
Cultural environment محیط فرهنگی
Cultural fad هوش فرهنگی
Culturale عقاید و فرهنگ
Culturale فرهنگ
Cumulative frequency distribution توزیع فراوانی تراکمی
Cumulative percentage درصد تراکمی
Cumulative record نمودار تراکمی
Cumulative scale مقیاس تراکمی
Cuneate tubercle دکمه  کونئاتوس
Cuneus کونئوس
Currency پول رایج
Current جاری
Current values ارزشهای جاری
Curvature illusion خطای ادراکی انحنا بینی
Curve fitting انطباق منحنی
Custom آداب و رسوم
Custom sponsored content محتوای اختصاصی حامی اسپانسر محتوایی که توسط یک برند یا ناشر خاص برای انتشار در بلا ک های پرمخاطب تر تهیه میشود
Customary price ارزش برآوردی مشتری
Customary pricing قیمت گذاری عرفی
Customer مشتری
Customer data داده های مشتری
Customer loyalty وقتی بازار به موقعیت اشباع تولید می‌رسد توازن تولید با برند مشتری به هم خورده و در نتیجه اعتماد از بین می‌رود و برای رهایی از این موقعیت شرکت‌ها مجبور به ایجاد یک رابطه اعتماد سازی با مشتریان خود هستند
Customer portfolio asset management با گروه بندی مشتریان بر اساس نیاز های شان می توان آنها را به سمت اعتماد و سوددهی سوق داد و این می تواند به عنوان ابزاری کارساز برای مدیریت اقتصاد مشتریان باشد
Customer profile مشخصات مشتری
Customer relationship management مدیریت ارتباط با مشتری
Customer retention حفظ مشتریان
Customer sales force structure ساختار نیروی فروش به مشتری
Customer satisfaction رضایت مشتریان
Customer satisfaction رضایت مشتری
Customer satisfaction management مدیریت رضایت مشتریان
Customer service خدمات مشتریان
Customer solution acceptance پذیرش راه‌حل مشتری
Customer types organization سازمان بر انواع مشتری
Customer value ارزش مشتری
Customization بومی سازی
Customs گمرک
Customs clearance ترخیص گمرکی
Customs duty حقوق گمرکی
Cut of basilar artery مقطع شریان بازیلار
Cut of hypothalamic sulcus مقطع شیار هیپوتالامیک
Cut surface of midbrain مقطع مغز میانی
Cutaneous پوستی
Cutaneous pupillary reflex بازتاب پوستی مردمک
Cutaneous secretory reflex بازتاب تراوش ای پوست
Cutaneous sense حس پوستی
Cybernetic علم فرمانش سیبرنتیک
Cycle دوره چرخه
Cyclic دوره ای چرخه ای
Cyclic disorder اختلال دوره ای
Cytoplasm سفید یاخته سیتوپلاسم
Cytoskeletal microtubules ریزلوله های داربست سلولی
C2c e-commerce تجارت الکترونیک مصرف کننده با مصرف کننده
Cable television تلویزیون کابلی
CACM بازار مشترک آمریکای مرکزی
CAD طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
Call center مرکز تماس تلفنی
Call log record رکود ثبت اطلاعات تماس
Call to action درخواست برای عمل
Campaign literature مطبوعات مبارزه
Campaign marketing mix آمیخته بازاریابی مبارزه
Campaign message پیام مبارزه
Campaign platform سکوی مبارزه
Candidate کاندیدا
Candidate marketing map نقشه بازاریابی کاندیدا
Candidate oriented politics سیاست کاندیدا محور
Canned e-mail ایمیل ضبط شده
Cannibalization اوراق کردن
Cannibalize جایگزین کردن محصول جدید
Canvasser رئیس جمع کن تبلیغاتچی
Canvassering نظرخواهی
Capability partners شرکای توانمند ساز
Capacity utilization استفاده از ظرفیت
Capital items اقلام سرمایه ای
Capitalist word دنیای سرمایه داری
Captive product pricing قیمت گذاری محصولات مکمل
Carbon footprint انتشار کربن
Cardinality کاردینالیتیه
Card-not-present transction معامله بدون حضور فیزیکی کارت
Caretakers سرپرستان
Carriage & insurance فروشنده مسئولیت ترخیص برای صدور
Carry – over effect تاثیر بازمانده پسماند
Cary ration متحرک سازی خمیری
Case نمونه
Case base learning یادگیری مبتنی بر مورد
Case studies مطالعات موارد مختلف
Cash burn rate نرخ مصرف نقدینگی
Cash business کسب و کار نقدی
Cash cow گاو شیرده
Cash discount تخفیف نقدی
Cash flow جریان نقدینگی گردش وجوه نقد
Cash in advance پرداخت نقدی
Cash refund offer(rebate) بازگرداندن بخشی از قیمت
Catalog کاتالوگ
Catalog marketing بازاریابی از طریق کتابچه
Category extension تعمیم رده
Category killers فروشگاه های تخصصی تخفیف دار
Category management مدیریت طبقه محصول
Category specific dominance مسلط بر یک گروه خاص
Causal research تحقیقات سببی
Cause and effect علت و معلول
Cause branding برندینگ مسئولیت اجتماعی
Cease and desist order فرمان ترک اقدام دستور ترک اقدام
CEFTA انجمن تجارت آزاد اروپای مرکزی ,سفتا
Celebrities افراد شهیر
Central American common market بازار مشترک آمریکای مرکزی
central European free trade association انجمن تجارت آزاد اروپای مرکزی سفتا
centralization متمرکز بودن تمرکز
centrally planned socialism سرمایه داری با طرح ریزی متمرکز
centrally planned socialism جامعه گرایی با طرح ریزی متمرکز سوسیالیسم با طرح ریزی متمرکز
CET تعرفه مشترک خارجی
CFR مسئولیت ترخیص برای صدور و حمل  تا روی عرشه کشتی با فروشنده
Chain of experience حلقه یا زنجیره تجربه
Chain ratio نرخ زنجیرهای
Chain store warehouse انبار زنجیره ای
Chain stores فروشگاه های زنجیره ای
Challenger افرادی که در پی تصاحب قدرت هستند
Challenger brand نام تجاری چالش طلب
Champion قهرمان قهرمانان
Chanel کانال شبکه راه
change management مدیریت تغییر
Channel conflict تضاد در کانال توزیع
Channel level سطح کانال
Channel of communication مسیر مجرای ارتباطی
Channel of distribution کانال توزیع
Characteristics matrix ماتریس خاص
Chargeback بازگشت هزینه عودت پول
Charisma جذبه کاریزما
Chat گفتگوی آنلاین گپ آنلاین گفتگو
Chat room اتاق های گفتگو
Chavs چاو
Checklist فهرست راهنما
Chief marketing officer (cmo ) مدیر ارشد بازاریابی
Chinese value survey پیمایشی ارزش چینی
Choice انتخاب
Choice criteria معیارهای انتخاب
Chunking قطعه سازی
Churn rate نرخ رویگردانی
CIF پرداخت کرایه حمل تا مقصد به عهده فروشنده
Circuit switching هدایت مدار
Circulars برگه های تبلیغاتی نامه های آگهی که به منازل زیادی فرستاده می شود
Circulation تیراژ شماره گان
Civic platform party حزب برنامه مدنی
Civil law قانون مدنی
CKD دریافت محصول به صورت قطعات جدا از هم
Claim ادعا
Clarify روشنی وضوح
Classical conditioning شرطی سازی کلاسیک
Classification طبقه بندی
Classified ad تبلیغات دسته بندی شده تبلیغات طبقه بندی شده آگهی‌های نیازمندیها آگهی های طبقه بندی شده
Classified advertising تبلیغات دسته بندی شده تبلیغات طبقه بندی شده آگهی های نیازمندیها آگهی های طبقه بندی شده
Cliché کلیشه
Click analyzers تجزیه و تحلیل کنندگان کلیک
Click stream جریان کلیک
Click – through کلیک گذر
Client مشتری ویژه مراجع مشتری
Client contact management systems سیستم های مدیریت تماس کارفرما
Client- server کارگزار مشتری خدمت دهنده خدمت گیرنده
Client\ server architecture معماری خدمت دهنده خدمت گیرنده
Cliffhanger رسانه های معلق
Clinical psychology روانشناسی بالینی
Close substitute جایگزین نزدیک
Close up نمای نزدیک
Closed system سیستم بسته
Closing بستن قرارداد دریافت سفارش نهایی کردن فروش در فرآیند فروش حضوری
Closure principle اصل بندش
Cloud computing پردازش ابری
Club and association member-ships عضویت در انجمن کلوب
Cluster (area) sample نمونه خوشه ای
Clutter ازدحام و تراکم تبلیغات
Co-branding برندینگ مشترک
Co- branding strategies راهبردهای برند گذاری مشترک
Co-consumers هم مصرف‌کنندگان
Co- branded ingredient ترکیبات منتفع از برندسازی مشارکتی
Co-branded site سایتی با نام تجاری مشترک
Co-branding برندسازی مشارکتی برند سازی مبتنی بر همکاری
Coding رمزگذاری
Coercive power قدرت تنبیه قدرت اجباری
Cognition شناخت
Cognition & affect شناخت و اثر
Cognitive شناختی
Cognitive consistency سازگاری شناختی تئوری
Cognitive dissonance ناسازگاری ادراکی ناهماهنگی شناختی عدم تجانس شناختی
Cognitive effect اثر شناختی
Cognitive learning theory نظریه یادگیری شناختی
Cognitive  orientation & reinforcement جهت یابی و تقویت شناختی
Cognitive partisan حامیان شناختی
Cognitive  psychology روانشناسی شناختی
Cognitive representation ارائه و نمایش شناختی
Cognitive shortcuts میانبر های شناختی
Cognitive space فضای شناختی
Cohesion همبستگی
collaboration تعامل همکاری
collaborative تعاملی
collaborative filtering پالایش مشارکتی فیلتر کردن مشارکتی
collaborative steps مراحل مشترک
collateral دفترچه راهنمای کاربر
collecting جمع آوری کلکسیون
collective culture فرهنگ جمع گرا
color رنگ
color separation تفکیک رنگ جداسازی رنگ
column ستون روزنامه یا مجله
combination branding برند سازی ترکیبی
command allocation تخصیص منابع بر اساس برنامه ریزی تمرکزی دولتی
commerce تجارت
commercial sources منابع بازرگانی
commercialization تجاری سازی عرضه انبوه محصول به بازار
commission حق العمل کار مزد کمیسیون
committed تعهدی
commodity کالاهای مصرفی یا اولیه
common external tariff تعرفه مشترک خارجی
common law قانون عرفی
common market بازار مشترک
common practice تجربه رایج
commonality همانندی
commonality leveraging strategy راهبرد تقویت همانندی
communal goals اهداف جمعی
communicability قابلیت برقراری ارتباط قابلیت انتشار قابلیت برقراری ارتباط با مشتری ها
communication ارتباط
communications audit ارزیابی ارتباطات
communications model مدل ارتباطات
community انجمن اجتماع جامعه
community bulletin boards تابلوی اعلانات دولتی
community involvement شرکت کردن جوامع
company attitudes نگرشهای شرکتها
company attributes خصوصیات شرکت ها
comparative advertising تبلیغات مقایسه ای
comparative analysis تجزیه و تحلیل تطبیقی
comparative influence تاثیر تطبیقی
comparison ad تبلیغات مقایسه ای
compatibility سازگاری
compensation- buy back بیع متقابل
compensation plan طرح بازپرداخت
compensation trading تجارت جبرانی
competence شایستگی
competition رقابت
competition based pricing قیمت گذاری بر پایه رقابت
competitive نیروهای رقابتی
competitive advantage مزیت رقابتی
competitive intensity شدت رقابت
competitive landscape دورنمای رقابتی
competitive parity approach روش برابری با رقبا در بودجه بندی
competitive parity method روش متناسب با بودجه تبلیغاتی شرکت های رقیب
competitive points of parity نقاط اشتراک رقابتی
competitiveness قابلیت رقابت
competitor رقیب
competitor analysis تحلیل رقیب
complementarity قابلیت تکمیل
complementary مکمل
complementary partners شرکت های مکمل
completely knocked down دریافت محصول به صورت قطعات جدا از هم
complexity پیچیدگی
complexity theory نظریه پیچیدگی
composer آهنگساز ترکیب کننده آهنگ
comprehensive political marketing بازاریابی سیاسی جامع
compression فشرده سازی
compulsive consumption مصرف وسواسی
computer کامپیوتر رایانه
computer aided design\manufacturing طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
computer assisted telephone interview مصاحبه تلفنی با کمک رایانه
computer telephone interface سیستم تلفن متصل به کامپیوتر
concentrated global marketing strategy راهبرد بازاریابی جهانی متمرکز
concentrated marketing بازاریابی تمرکزی
concentration تمرکز
concentric diversification تنوع همگن
Concept development & testing توسعه و آزمایش مفهوم ایجاد مفهوم ایده و آزمایش آن
concept testing آزمایش مفهوم ایده
conceptual process design طراحی مفهومی فرآیند
concurrent marketing بازاریابی هم رو بازاریابی هم گام
condition or rule event رخداد شرطی یا دستوری
conditioned response پاسخ شرطی شده
conditioned stimulus محرک شرطی شده
conditioning شایسته سازی آموزش مصرف کننده
conditions of demand شرایط تقاضا
conference call کنفرانس تلفنی
conference calling کنفرانس تلفنی
configuration پیکربندی
confirmatory factor analyses تحلیل عامل تاییدی
confiscation مصادره
Conformance to specifications انطباق با ویژگی های فنی اعلام شده
conformity انطباق
confrontation strategy استراتژی مقابله
conglomerate diversification تنوع ناهمگن
conjoint analysis تجزیه و تحلیل زوجی
connection ارتباط پیوند اتصال
connexity رابطه متقابل انسان ماشین و شبکه های جهانی هم پیوندی
conscientious consumerism مصرف گرایی وجدانی
consensual purchase decition مرکز خرید تصمیم خرید توافقی
consent decree فرمان توافقی موافقتنامه حکم
consequence of inaction نتیجه رکود
conservative محافظه کار
consideration set مجموعه برند های مورد تعامل مجموعه ملاحظات گزینه های انتخابی
consistency هماهنگی سازگاری
consistency  for the product mix سازگاری محصولات
conspicuous مصرف افراطی تجملی
conspicuous consumption مصرف نمایشی
constant learning آموزش دائمی
consumed consumers مصرف کنندگان مصرف شده
consumer مصرف کننده
consumer addication اعتیاد مصرف کننده
consumer behavior رفتار مصرف کننده
consumer brands نام های تجاری مصرفی
consumer buyer behavior رفتار خرید مصرف کننده
consumer choice model الگوی انتخاب مصرف کننده
consumer confidence اعتماد مصرف کننده
consumer expectations انتظارات مصرف کننده
consumer generated content محتوای ایجاد شده از سوی مصرف کننده
consumer jury tests آزمون با استفاده از هیئت منصفه مصرف‌کنندگان
consumer market بازار مصرف کننده
consumer –oriented marketing بازاریابی مصرف کننده مدار
consumer panels پنل های مصرف کننده
consumer perceived risks ریسک های ادراک شده توسط مصرف کننده
consumer products محصولات مصرفی
consumer profile نمای کلی پروفایل نیم رخ مصرف‌کننده
consumer promotion ترفیع و تشویق ویژه مصرف‌کنندگان
consumer promotion tools ابزار پیشبرد فروش ویژه مصرف کننده
consumer purchasing process فرایند خرید مصرف کننده
consumer relationship management مدیریت ارتباط با مشتری
consumer sales promotion پیشبرد فروش مصرف کننده
consumer satisfaction dissatisfaction رضایت عدم رضایت مصرف کننده
consumer socialization اجتماعی شدن مصرف کننده
consumer tribe قبیله مصرف‌کننده
consumer\ product relationship رابطه محصول مصرف کننده
consumerism مصرف گرایی
consumption communities جوامع مصرف
consumption constellation مجموعه مصرف
contact تماس
contact management مدیریت تماس
contact time with customers زمان تماس با مشتری
contacts گروه‌های مشتریان تماس
contamination جعلی سازی استحاله
content محتوا
content driven محتوا مدار
content for other sites موضوع برای سایت های دیگر
content strategy استراتژی محتوا
contests and sweepstakes مسابقات و شرط بندی ها
context زمینه
contextual interpretation تفسیر زمینه ای
continuity تداوم و استمرار
continuous improvement بهبود مستمر
continuous innovation نوآوری مستمر
continuous process improvement بهبود مستمر فرایند
contract manufacturing تولید قراردادی
contract warehouse قرارداد انبار
contraction استراتژی انقباض
contractual entry mode شیوه های ورود به بازار خارجی از طریق عقد قرارداد
contractual vertical marketing system سیستم بازاریابی عمودی قراردادی
contrast تقابل
contribution سهم در تاثیرات
contribution accounting حسابداری مشارکتی
contribution margin حاشیه سود ناخالص
convenience products محصولات متداول  راحت
convenience sample نمونه در دسترس نمونه ساده
convenience store فروشگاه های در دسترس متداول محلی
convention پیمان نامه قرارداد
conventional distribution channel کانال توزیع متداول کانال توزیع متداول متعارف
conventional wisdom خرد متعارف
convergence همراستایی همگرایی
convergent thinking تفکر همگرا اندیشه همگرا
conversion model مدل تبدیلی
conversion rate نرخ تبدیل
conversional marketing بازاریابی تبدیلی
conviction اقناع مجاب شدگی یقین
cooperation council for the arab states of the persian gulf شورای همکاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس
cooperative advertising تبلیغات اشتراکی
cooperative organizations سازمان های تعاونی
co-opetition همکار رقیب
coordinate هماهنگ ساختن
copy متن آگهی
copyright حق نشر
copy testing آزمایش آگهی
copyright حق تالیف
copywriter نویسنده متن آگهی آگهی نویس
copywriting ability توانایی رونوشت برداری یا کپی کردن
core brand associations تداعیات ذهنی اصلی از برند تداعیات اصلی بنیادی برند
core competencies شایستگی محوری شایستگی های اصلی شایستگی های پایه
core processes فرایند های مرکزی
core product شالوده محصول اساس محصول محصول اصلی
core story داستان اصلی
core values ارزشهای محوری اصلی
corporate advertising تبلیغات شرکتی تبلیغات  موسسه ای
corporate branding برند سازی گروه
corporate identity هویت سازمانی هویت شرکت
corporate identity advertising تبلیغات هویتی شرکت
corporate office دفتر حقوقی شرکت
corporate paradox تناقض شرکتی
corporate strategy استراتژی بنگاه
corporate trademark licensing اعطای لیسانس علامت تجاری شرکت
corporate vertical marketing system سیستم بازاریابی عمودی شرکتی
corporate web site پایگاه شبکه های مشترک
corrective action اقدام اصلاحی
corrective advertising تبلیغات تصحیحی اصلاح تبلیغ
cost هزینه
cost and freight مسئولیت ترخیص برای صدور و حمل و نقل تا روی عرشه کشتی یا فروشنده
cost based pricing قیمت گذاری مبتنی بر هزینه
cost based transfer price قیمت انتقالی مبتنی بر هزینه
cost focuse تمرکز بر هزینه
cost insurance & freight پرداخت کرایه حمل تا مقصد به عهده فروشنده
cost leadership رهبری هزینه
cost per click هزینه در ازای کلیک
cost per rating هزینه بر حسب میزان مخاطب رادیو و تلویزیون
cost per rating point هزینه به ازای هر امتیاز
cost per thousand هزینه در هر هزار
cost per thousand impressions هزبنه هزار بار نمایش یک آگهی
cost plus pricing قیمت گذاری هزینه و علاوه سود معین
cost trends روندهای هزینه
cost based pricing روش های قیمت گذاری بر مبنای هزینه
cost-per-thousand هزینه به ازای هر هزار نفر
cost-plus هزینه افزایش یافته
cost plus pricing قیمت گذاری به همراه هزینه گذاری اضافه کردن درصد بهای تمام شده
costs هزینه ها
council شورا
count and recount promotion شمارش و ارتقاء بازشماری
counter purchase خرید متقابل
counter trade معاملات تجاری متقابل تجارت متقابل
counterargument گفت و گو های دو طرفه
counterfeiting جعل کردن
counterpurchase معاملات دوسویه خرید متقابل
countertrade تجارت متقابل
countervailing duties وظایف جبرانی
countervailing power قدرت جبران
country diversification استراتژی تنوع و روی کشور
country focus تمرکز بر کشور
country of origin کشور مبدا
country of origin effect تاثیر کشور مبدا
coupon کوپن کالابرگ فرم ویژه تخفیف یا دریافت رایگان
coupon fraud کلاهبرداری کوپن
coupon payment پرداخت کوپن
coupon redemption بازخرید کوپن
coupons کوپن
courtesy days روز اهدای هدیه
coverage پوشش
coverage bias انحراف در پوشش
CPI شاخص قیمت مصرف کننده به بهبود مستمر فرایند
CPM هزینه هزار بار نمایش یک آگهی
CPM trends روند سی پی ام هزینه در هزار
CPO هزینه به ازای هر سفارش
CPR هزینه به ازای هر امتیاز
CPRP هزینه به ازای هر امتیاز
CPS بررسی جمعیت فعلی
CPSC کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی
CPT هزینه در هزار
CR پاسخ شرطی شده تهیه مداوم
Crawl خزنده
Crawler پیمایشگر
Creative خلاقیت
Creative boutique بوتیک خلاقیت
Creative concept مفهوم خلاق
Creative or collaborative processes فرایند های خلاق یا اشتراکی
Creative platform خط مشی خلاقیت
Creative Strategy استراتژی خلاق راهبردی ایجاد آگهی
Creativity خلاقیت
Credence good کالاهای نیازمند اعتماد
Credibility اعتبار
Credit اعتبار
Credit bureau دیوان اعتباری
Credit cards accepted قبول کارت‌های اعتباری
Credit limit حد اعتباری
Credit union واحد اعتباری
Creeping expropriation سلب مالکیت خزنده
Crisis management مدیریت بحران
Criterion related validity روایی ملاکی
Critical behavior drivers محرک های مهم رفتاری
Critical success factors عوامل بحرانی موفقیت
CRL رکورد ثبت اطلاعات تماس
CRM مدیریت ارتباط با مشتریان
Cross category dominance مسلط بر چند گروه
Cross function product management teams تیم‌های مدیریت محصول میان وظیفه‌ای
Cross functional business process فرایند کسب و کار چند منظوره
Cross function teams تیم های متقابل کارکردی
Cross impact analysis تجزیه و تحلیل تاثیرات متقابل
Cross industry بین صنعت
Cross promotion ترویج متقابل
Cross ruff نمونه رایگان
Cross selling فروش بینابین
Cross selling فروش جانبی
Cross selling فروش متقابل
Cross tabulation جدول متقاطع
Cross tabulation جدول بندی متقاطع
Cross-value chain زنجیره ارزش متقاطع
Cross-elasticity of demand کنش متقابل تقاضا
Cross-functional integration الحاقیه اقتصادی بینابین
Cross line شاخه موازی
Cross price elasticity کنش متقابل قیمت
Cross promotions ارتقاء بینابین
Cross sectional study مطالعه مقطعی
Crowdsourcing همه پرسی جمع سپاری
CRP هزینه بر حسب میزان مخاطب رادیو و تلویزیون برنامه ریزی نیازهای ظرفیتی
Crude birth rate میزان خام تولد
CS محرک شرطی شده
CSD رضایت عدم رضایت مصرف کننده
CSF عوامل حیاتی موفقیت
CSFS عوامل کلیدی موفقیت
CSM بازاریابی اجتماعی بازدارنده
CSRS نمایندگان بخش خدمات مشتریان
CSS سی اس اس
CTI سیستم تلفن متصل به کامپیوتر
Cue سرنخ
Cult brands نامهای تجاری مورد پرستش
Cult products محصولات فرقه ای
Cultural and social influences تاثیر های نفوذ های فرهنگی و اجتماعی
Cultural anthropology انسان شناسی فرهنگی
Cultural capital سرمایه فرهنگی
Cultural ecology بوم شناسی فرهنگی
Cultural environment محیط فرهنگی
Cultural lag عقب افتادگی فرهنگی
Culture فرهنگ
Culture jamming مخالفت فرهنگی پارازیت های فرهنگی
Cumulative audience دسترسی دسته جمعی
Cumulative discount تخفیف های جمع شونده
Cumulative markup افزایش عمده
Cumulative quantity discount تخفیف عمده
Cumulative reach نفوذ تجمعی
Curiosity approach رویکرد کنجکاوانه
Currency devaluation کاهش ارزش ارز
Currency revaluation افزایش ارزش ارز
Current account حساب جاری
Current population reports گزارش جمعیت فعلی
Current population survey بررسی جمعیت فعلی
Custom سفارشی
Custom feed تعرفه گمرکی
Custom union واحد گمرک
Customary pricing قیمت‌گذاری مرسوم
Customer مشتری
Customer acquisition تصاحب مشتری
Customer Attraction جذب مشتری
Customer based مبتنی بر مشتری
Customer-based brand equity ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری ها
Customer benefit منافع مشتری
Customer centric مشتری محوری
Customer- centricity مشتری مدارانه
Customer characterisitics خصوصیات ویژگیهای مشتریان
Customer data base بانک اطلاعات مشتریان
Customer data warehouse انبار داده های مشتریان
Customer database بانک پایگاه اطلاعات مشتریان
Customer decision process فرایند تصمیم مشتری
Customer defection ترک فرار مشتری
Customer delivered value ارزش تحویل شده به مشتری
Customer driven  benefit منافع مبتنی بر مشتری
Customer experience management مدیریت تجربه مشتری
Customer –focused objective اهداف مشتری محوری
Customer Franchise building promotions پیشبرد فروش با ارائه حق انتخاب به مشتری
Customer functions عملکرد های مشتری
Customer inquiry response systems روابط مشتری
Customer insight دیدگاه مشتریان
Customer interface رابطه مشتری
Customer intimacy مشتری مداری
Customer lifetime value ارزش طول عمر مشتری
Customer loyalty جلب اعتماد مشتری
Customer orientation مشتری مداری
Customer portfolio asset management مدیریت گروه بندی مشتریان
Customer relationship management مدیریت ارتباط با مشتری
Customer retention حفظ مشتری ماندگاری مشتری
Customer return on investment بازده سرمایه گذاری بر روی مشتری
Customer sales force structure ساختار نیروی فروش در پایه مشتری
Customer satisfaction رضایت مشتری
Customer satisfaction index شاخص رضایت مصرف کننده
Customer satisfaction \ dissatisfaction رضایت یا نارضایتی مشتری
Customer segment pricing قیمت گذاری متنوع برای مشتریان مختلف
Customer segments بخش مشتریان
Customer service خدمات رسانی به مشتری
Customer service خدمات مشتریان
Customer service & support پشتیبانی و خدمات به مشتری
Customer service ( physical distribution definition ) خدمات رسانی به مشتریان تعریف محیط فیزیکی
Customer service (product development definition) خدمات رسانی به مشتریان تعریف توسعه محصول
Customer service helpdesk خدمات پشتیبانی خودکار
Customer service representatives نمایندگی های خدمات مشتری
Customer Share سهم از مشتری
Customer spotting تشخیص مشتری
Customer switching costs هزینه های سوئیچینگ مشتری
Customer to business مشتری با سازمان
Customer to Customer مشتری با مشتری
Customer traffic ترافیک مشتری
Customer value management process فرآیند مدیریت ارزش مشتری
Customer values ارزش های مشتری
Customer s  Customer مشتری رده دوم
Customers  lifetime value ارزش حیات مشتریان
Customer driven innovation نوآوری مشتری محور
Customers procedures رویه های گمرکی
Customization سفارشی سازی
Customization تولید و مبنای سفارش هر مشتری سفارشی کردن  سفارشی سازی
Customize اختصاصی کردن
Customized portfolio models مدل نمونه کارهای سفارشی
Customized sales presentation ارائه ی فروش سفارشی
Customs cooperation council شورای همکاری گمرکی
Customs union اتحادیه گمرکی
Cut برش
Cutouts جدا کردنی ها
Cutthroat competition رقابت سخت
CWO سفارش نقدی
CXM مدیریت تجربه مشتری
cybercriminal مجرم  مجازی
Cyberspace فضای سایبری
Cycle time زمان چرخه
Cycles (business) چرخه کسب و کار
Cycles (economic) چرخه اقتصاد
Cyclical business کسب و کار دوره ای