انتخابات

بازاریابی سیاسی | کتاب بازاریابی سیاسی به طور عام و به شکلی که رایج است، بازاریابی سیاسی همانند بازاریابی عمومی، سهم بسزایی از دنیای بازاریابی را به خود اختصاص داده است و در این باره می‌توان گفت بسیاری از سیاستمداران جهان به طور علمی و با تیم‌هایی متخصص در این باره وارد عمل می‌شوند و…