دنیای پس از کووید۱۹

کرونا و توجه بیشتر مصرف کنندگان به CSR در طی همین چند ماه کوتاه، تخریب ناشی از کووید۱۹ تاثیر چشمگیری بر نگرش‌ مصرف کنندگان در رابطه با رفتارها و مسئولیت های اجتماعی خود و شرکت‌هایی که انتظار دارند از آن‌ها حمایت کنند، داشته ‌است. در واقع اثرات روانی ناشی از این بیماری کرونا و توجه…