دکترین

فرق دانایی و فرزانگی هر فرزانه‌ای لزوماً داناست، اما هر دانایی لزوماً فرزانه نخواهد بود. و این است فرق دانایی و فرزانگی . Where is the wisdom we lost for the sake of knowledge Where is the knowledge we lost for the sake of information کجاست آن دانایی‌ای که در ازدحام “اطلاعات” گم شد ؟…