دیکشنری تخصصی بازاریابی و نورومارکتینگ

دیکشنری تخصصی بازاریابی و نورومارکتینگ دیکشنری تخصصی بازاریابی | حرف C   C store displays two sheet تبلیغات دو ورقی مغازهای به تبلیغاتی گفته می شود که در نقاط جزئی فروش نظیر بقالی ها و خوار و بار فروشی ها نصب می‌شود و معمولاً حالت یک پوستر قاب گرفته را دارد C2b عبارت است از…