صنعت مالی

۱۰ شهر ثروتمند دنیا از نگاه نشریه فوربز ​​​​​​​​​از سنگاپور تا نیویورک، بیش از ۲۶ درصد از ۲،۰۹۵ میلیاردر جهان فقط در ده شهر و در سه قاره زندگی می‌کنند. از مجموع ۲،۰۹۵ عضو فهرست میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۲۰، ۵۵۲ نفر تنها در ده شهر زندگی می‌کنند و برای ششمین سال متوالی، میلیاردهای بیشتری…