محرک دولت

کرونا در حوزه فین تک ، میلیاردرهای جدید می سازد کرونا فین تک و خلق میلیاردرهای جدید در این حوزه بحث امروز ماست. مصرف کنندگان خانه نشین و چک های محرک (حمایتی) لطفی برای تامین مالی آنلاین اقساط، بانک‌های دیجیتال و کسب و کار روزانه بوده‌اند. در سال ۲۰۱۵ نیک مولنار با پدر و مادرش…