مقاله تعریف استراتژی

استراتژی بازاریابی به سبک مدیریت کوروش بزرگ     مدیریت کوروش بزرگ زمانی که شما تبدیل به رهبر بازار می شوید و موفقیت خود را جشن می گیرید، این موضوع بسیار جذاب و در عین حال برای شما خطرناک خواهد بود چرا که اول بودن و رهبر بودن همراه با تنهایی است و اینکه همیشه…