منابع انسانی

چگونه تغییر شغل دهید بدون اینکه از اول شروع کنید! صدها بار در موردش فکر کرده اید. باید اینکار را انجام دهید؟ یا نه؟ باید در چیزی که بلد هستید بمانید یا جهشی کنید به سمت تغییر شغل و کار جدید؟ و تصمیم گرفته اید: بالاخره زمان تغییر است، و نه فقط یک شغل جدید…