نیروی_کار

توانمند سازی کارکنان یک سازمان توانمند سازی کارکنان یک سازمان یکی از عواملی است که بر بهره وری در سازمان تأثیر به سزایی دارد. در طول سال‌ها، توانمندسازی کارکنان حس مالکیتی را درون سازمان‌ها ایجاد کرده است. کارکنان توانمندسازی‌شده، شادتر و فعال‌تر از بیشتر کارکنان دیگری هستند که در شرکت حضور دارند. آنها از تغییرات…